Evene­men­ten­beleid (Drafbaan)


22 januari 2014

Ten eerste complimenten dat het college via de voorliggende stukken tracht overlast en feestvreugde nog beter met elkaar in balans te brengen.

Beperking van het aantal dance- en housfeesten, vroegtijdig overleg en een betere spreiding van grote evenementen lijken ons daarbij een goede strategie. Hoewel we ons wel afvragen of de criteria die wij hebben gesteld in Feesten in Balans 2 nog wel handig zijn voor het doel overlastbeperking. Klachten gingen immers vooral over geluidsoverlast en we kunnen ons voorstellen dat de fietstocht van de RUG, die in de kalender voor grote evenementen staat, wat dat betreft minder overlast geeft dan een straatfeest tot in de late uurtjes, terwijl deze laatste officieel een klein evenement is en dus niet onder de nieuwe procedure valt. We begrepen dat verwachtte geluidshinder niet meegenomen wordt met de spreiding en toebedeling van de evenementen op de kaldender. De vraag is dus: is dit middel de juiste voor overlastbeperking? We zijn benieuwd wat andere fracties en het college hiervan vinden. We zien overigens wel dat er gekeken wordt naar overlast beperkende maatregelen, daar ook complimenten voor.

Verder begrepen we dat door tijdsdruk bewoners of klankbordgroepen niet betrokken zijn bij de opstelling van de jaarkalender. We begrijpen dat in de genoemde tijdsspanne niet iedereen betrokken kan worden, maar bij zoiets als dit, vinden we toch wel dat burgers inspraak moeten kunnen hebben in het proces. Zij ervaren immers het plezier dan wel de overlast. Hoe denken andere fracties en het college hierover?

Stimuleren en soms zelfs faciliteren van duurzaamheid binnen evenementen, juichen wij uiteraard toe. Dit pas heel goed bij de labels die Groningen al kreeg of wilde, als groene, vega en fairtrade stad. Het is niet de insteek van het college om dwangmiddelen in te zetten; de nadruk ligt op stimuleren en faciliteren. Daar zijn wij het op zich mee eens, gezien de positieve weg vaak het beste werkt. Toch wil de PvdD uitspreken dat wij het niet vreemd zouden vinden als we feestelijkheden die ten koste gaan van mens, dier of milieu hier, of elders, niet toestaan in onze stad. Inzet op preventie van minder feestelijke zaken als alcoholmisbruik en gehoorschade, vinden wij ook een goede zaak.

Dan de drafbaan. De drafbaan en de rest van het stadspark worden gezien als evenementenlocatie. Even voor de duidelijkheid; hierbij worden de ecologische waarden en zaken als het broedseizoen wel beschermd tegen overlast? Wordt dit ook meegenomen bij het toewijzen van evenementen op de kalender?
We vinden het jammer dat het college onder bepaalde voorwaarde de drafsport toch toestaat. Wellicht vindt u dat wij doordraven, maar wij zouden omwille van dierenwelzijn liever zien dat de draverij stopt. De paarden worden in zeer korte tijd zeer intensief getraind en een groot deel, wat niet goed genoeg presteert, wordt ook zeer snel weer afgedankt.
We zijn benieuwd naar de nieuwe exploitatieopzet.

Wat betreft circussen met wilde dieren, begrepen we dat tevergeefs gepoogd is om circus Renz met hun dierloze show hierheen te halen en dat sindsdien geen circus zonder wilde dieren meer verleid is om naar onze stad te komen. De wetgeving hierover ligt nog op de plank. We complimenteren het College voor de eerste poging voor een diervriendelijk circus in Groningen en we willen het college vragen deze missie nog door te laten gaan, tot het verbod op circussen met wilde dieren daadwerkelijk van kracht is. Maar wat betreft de Drafbaan kan de gemeente, zoals wij in 2014 ook al aangaven, circussen met wilde dieren verbieden, omdat het hier gaat om een private overeenkomst. Nu is het moment om dit vast te leggen en we hopen dat het college kiest voor een diervriendelijk evenementenbeleid. Graag reactie van de wethouder en overige fracties hierop.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer