Gemeen­te­re­kening Beheer & Verkeer 5 juli


5 juli 2017

Voorzitter, wij zien in de rekening een aantal positieve ontwikkelingen en hebben dit keer niet zo veel kritische noten als vorig jaar. Ik licht er een paar dingen uit zonder tekort te willen doen aan onderwerpen waar ik nu geen aandacht aan besteed, mede doordat daar door andere partijen ook al het nodige over is gezegd.

Allereerst zijn wij tevreden over het feit dat de stad Groningen een stad blijft waar mooie en grote evenementen plaats vinden. Dat er af en toe (en vooral afgelopen jaar wat meer ivm Paradigm) overlast is moeten we serieus nemen. Het is altijd lastig om balans hier in te vinden. Samenspraak met bewoners en lastenspreiding zijn hierin belangrijk.

Dat het soms lastig is om als festival extra duurzaam te zijn bleek afgelopen jaar een financiële drempel te zijn voor sommige organisatoren. Bij de voorjaarsnota gaan wij een motie indienen die hier wat aan kan zou kunnen doen.

We zijn tevreden over het feit dat het college de fiets als een van haar belangrijkste vervoersmiddelen ziet. Alle partijen en dus ook het college, zien de meerwaarde van dit vervoersmiddel en we zijn blij dat ook afgelopen jaar fietsen en de bijbehorende paden weer op de agenda hebben gestaan. De Partij voor de Dieren zal echter, indien er een harde keuze gemaakt moet worden tussen groen dat verdwijnt en betere of bredere fietspaden, doorgaans kiezen voor het groen. Meestal vinden fietsen het geen probleem wat bochten te maken. We hebben het hier uitgebreid over gehad tijdens de Selwerd discussie.

Dat het OV meer reizigers heeft opgeleverd in onze stad vinden we ook een positieve ontwikkeling en de uitbreiding van de P+R plekken hebben daar positief aan bijgedragen. Over de ontwikkelingen van de Zuidelijke Ringweg hoef ik niet veel te zeggen, iedereen weet dat we niet blij zijn hiermee.

Programma 9 begint zoals een PvdD verkiezingsfolder zou kunnen beginnen: We willen dat Groningen: Een schone, hele, groene en duurzame stad is en?een stad is waar we afval efficiënt inzamelen, verantwoord verwerken en maximaal hergebruiken. ? Ook op het gebied van Dierenwelzijn (er worden maar een paar regels aan geweid) stelt het college dat al onze wettelijke taken (opvangplicht voor gevonden zwerfdieren en zorgplicht voor hulpbehoevende dieren) efficiënt en doelmatig uitgevoerd worden via het Basisarrangement Dierennoodhulp. Daar hoort ook de katten sterilisatie actie bij. Heel prima. Er gaat natuurlijk wel eens wat mis met dode vissen of met lammetjes van de kinderboerderij die naar de slacht gaan, maar dan zijn wij er doorgaans als de kippen er bij om dit aan de kaak te stellen.

Op het gebied van onderhoud zijn we blij te constateren dat de acties zoals Lentekriebels, de buurt-zwerfafvalteams en de vele kleinere bewonersacties zoals 73 acties op basisscholen rond het thema afval ?en 145 Zwerfafvalacties ?positief zijn uitgevoerd.

De buurt op die manier betrekken is wat ons betreft een positieve bijdrage leveren aan bewustwording van de omgeving en leidt in de meeste gevallen tot een mooiere en betere leefomgeving. We zien verder met belangstelling uit naar de toekomst waarbij het vervuiler betaalt principe beter wordt gehanteerd, hopelijk. Wij denken dat Diftar nog steeds het beste middel hiertoe is!

Voorzitter, 56 x komt het woord ‘Duurzaamheid’ voor in de rekening. Dat is wel eens minder geweest en we geloven dat het college goede bedoelingen heeft op dit vlak. Op het gebied van duurzaamheid denken wij dat we snellere stappen kunt maken om in 2035 energie neutraal te worden. Dat vindt het college ook en daarom wil het de lopende initiatieven versnellen en opschalen. Naast de rol van facilitator wil de gemeente ook richting geven aan het behalen van het doel door het ontwikkelen van een routekaart naar 2035 en een energiemonitor waarmee men in beeld wil houden of we op de goede weg zijn. Hartstikke goed!

Ook worden er steeds meer uitvoerende maatregelen in praktijk gebracht. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van een warmtenet, de opschaling van zonne-energie, bio-energie, energiebesparing in woningen en mogelijk ook windenergie op enige schaal.? Duurzaamheid gaat niet alleen over energie en economie, maar ook over onze leefomgeving, grondstoffen, hoe we met elkaar omgaan en ons voedsel. Dat laatste is iets waar wij het steeds over hebben en we zijn blij dat het college dit nu ook meeneemt in haar overwegingen. Wij zullen hier bij de voorjaarsbrief terug komen met initiatieven.

Het project geothermie en warmtenet Groningen-Noordwest is inmiddels verder uitgewerkt en dat vinden wij een positieve ontwikkeling..

Energiebesparing kreeg ook vorm via "Groningen woont SLIM" en door nieuwe prestatieafspraken voor huurwoningen. Het klinkt heel logisch: Energie niet verspillen blijft een van de beste manieren om energieneutraal te worden. Zo ook zonne-energie. Ik kan mij helemaal vinden in de woorden van de SP aangaande het beschikbaar stellen van duurzame energie voor alle burgers van deze stad en sluit mij aan bij hun vraag hieromtrent

Ten slotte, voorzitter, vinden we het een goede ontwikkeling dat het aantal zonnepanelen in 2016 ongeveer verdubbeld is.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer