Gemeen­te­re­kening Onderwijs & Welzijn 5 juli


5 juli 2017

Onderwijs
Wat betreft het onderwijs zijn er, naar de rekening kijkend, best wat positieve punten te noemen, laat ik daar mee beginnen. Het is goed te horen dat de leerlingen in het Groningse basisonderwijs relatief goed scoren ten opzichte van het landelijk gemiddeld. Onderwijs is van wezenlijk groot belang, dus goed dat ‘onze’ leerlingen het goed doen. En aangezien onderwijs zo van wezenlijk belang is, is ook zaak zoveel mogelijk kinderen onderwijs te laten volgen en daarmee samenhangend het aantal thuiszitters te laten dalen. En het dalen van het aantal is gelukt, hartstikke goed. De doelstelling van 80% is gehaald, dus daar kunnen wij onze waardering voor uitspreken. Als het aan ons ligt mag hier verder op ingezet worden om nog een hoger aantal leerlingen weer terug te leiden naar het onderwijs. Dit helpt hen niet alleen op intellectueel vlak, maar vergroot ook zeker hun emotionele en sociale welbevinden en dat is natuurlijk minstens zo belangrijk en noodzakelijk.

Wat betreft natuur en duurzaamheidseducatie; net zoals voorgaande jaren vinden wij dit een belangrijk punt binnen het onderwijs. Om een echt duurzamere wereld te krijgen lijkt het haast noodzaak in te zetten op de jeugd zodat zij later ook kunnen bijdragen aan een duurzame wereld. Om die reden zijn wij natuurlijk enthousiast over het Centrum voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie. In principe is er een hoog aantal gehaald, 92% dat gebruik maakt van het centrum, maar de beoogde 96% is niet gehaald en dat vinden we jammer.

Volwasseneneducatie: Met het beleid voor volwasseneneducatie richt de gemeente zich vooral op laaggeletterde volwassenen, analfabeten en mensen die vrijwillig inburgeren. Dat is heel goed want zoals ik net ook al aangaf bij de schoolverlaters is onderwijs van groot belang juist op meerdere vlakken. Echter is de uitstroom kleiner geweest dan het college verwachte, waardoor minder plekken zijn vrijgekomen voor nieuwe instroom. Dat is jammer natuurlijk en we zien graag dat er op ingezet wordt dit aantal volgend jaar lager te hebben. Zodat juist meer mensen uit deze doelgroep een goede stap in hun leven kunnen zetten om zich te ontwikkelen.

Welzijn, gezondheid, zorg
In het beleidsveld maatschappelijke opvang, verslavingszorg en OGGZ is er gericht op mensen met ernstige beperkingen in hun zelfredzaamheid en in hun sociaal netwerk. Het college wil deze kwetsbare groepen zo gelijkwaardig mogelijk laten meedoen in onze samenleving. En dat vinden wij goed. Hen isoleren uit de samenleving zal immers een tegengestelde werking hebben. Hiermee samenhangend is het gegeven dat opvang en ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen gemeente zal plaatsvinden een heel goede.

Wat betreft de vrouwenopvang: De capaciteit van de vrouwenopvang is maximaal benut. En omdat het het Rijk een nieuw model voor verdeling van de rijkssubsidies maakte betekent dit voor Groningen verlaging van het budget, en daardoor minder opvangplekken. We hebben hier eerder ook onze zorgen over geuit. Er wordt nu getracht dit op te vangen door hulp van het het eigen sociale netwerk. Dit blijft een riskante zaak. Waar ik net aangaf dat het van wezenlijk belang is, dat mensen binnen hun eigen netwerk blijven, is dit in deze categorie ook gelijk een risico waar gevaren aan kleven. Als iemand echt in levensgevaar is dient zij opgevangen te worden op een veiliger plaats. Hiermee zeg ik overigens niet dat dit nu niet gebeurt. Maar het blijft toch zorgen baren dat er zo gekort wordt. En we snappen dat het voor onze eigen regio niets uitmaakt, zo blijkt uit de rekening, Dus dat is fijn, maar onze zorgen spreiden zich verder uit dan enkel de gemeente. Al beseffen we dus dat dat hier niet ter sprake komt.

Wat betreft jeugd vinden wij veiligheid ook een prioriteit. We zien helaas te vaak dat kinderen opgroeien in een niet veilige omgeving. Dat is schrijnend op het moment, traumatisch voor de betrokkene en zorgt haast gegarandeerd voor veelzijdige problematiek in het verdere leven. Het is dus zaak hier sterk op toe te zien, anders is het een verschuiving van problemen op de lange baan die des te harder terugkomt. Daarmee samenhangende blijft de aanpak kindermishandeling een punt waar we erg alert op moeten blijven.

Infectieziektebestrijding: Hier is het één en ander niet helemaal duidelijk. We zijn ten eerste geschrokken van het relatief hoge aantal positieve SOA's 27% ipv de beoogde 10-17%. Verder lezen we dat, omdat doelgroepen de GGD weten te vinden, er een afname is van soa en andere gezondheidsproblemen. Dit lijkt echter niet overeen te komen met hetgeen ik net aangaf. Wel staat er als verklaring dat het vindpercentage is gestegen omdat de grootste risicogroepen gerichter op de spreekuren komen. maar dit verklaart niets volgens ons. Het lijkt op deze manier juist cijfers aan te geven van mensen die er altijd al waren maar nu juist ook geregistreerd zijn. Daarmee is het probleem dus zeker niet kleiner, maar juist groter en meer omvangrijker dan we in eerste instantie dachten. En dat is zorgelijk.

Een ander punt van aandacht is de sportieve gezondheid van onze jeugd: in onze waterrijke gemeente van wezenlijk belang is dat iedereen kan zwemmen. Om die reden vinden we het betreurenswaardig dat het beoogde aantal van 100% kinderen uit groep 8 met een zwemdiploma niet is behaald en zelfs nog een lager aantal is behaald dan in 2015. wij hopen dan ook dat deze achterstand snel ingehaald zal worden.

Naast fysieke gezondheid is psychische gezondheid minstens zo belangrijk en dit begint vaak bij een prettige leefomgeving en waardering van de mensen om je heen. En de Partij voor de Dieren vindt, net als het college, dat het van levensgroot belang is dat iedereen, ongeacht herkomst, geaardheid of geloofsovertuiging, zich in Groningen thuis voelt in de stad en actief aan de samenleving kan deelnemen. Wij waarderen het daarom sterk dat het college specifieke aandacht besteedt aan nieuwkomers en groepen die belemmeringen ondervinden.

En wat betreft de nieuwkomers; Wat betreft de opvang van vluchtelingen zonder verblijfsvergunning is er veel discussie. Wij waarderen het enorm dat Groningen tegen Rijksbeleid in gaat en biedt een dak aan aan dakloze vluchtelingen.

Wat betreft de taakstelling huisvesting vergunningshouders. Dit is nagenoeg behaald. Heel mooi. Wij hopen dat de achterstand van de nog te huisvesten vergunninghouders snel zal ingehaald worden.

En ten slotte wat betreft de emancipatie van lhbt-ers: helaas komt geweld en discriminatie bij deze categorie nog steeds voor en misschien nog wel in grotere mate dan een aantal jaar geleden. Dat moet natuurlijk niet kunnen en al helemaal niet in onze fijne stad.

Wij vinden het daarom goed dat de gemeente in 2016 samen met verschillende partijen waaronder het COC en de politie de alliantie 'LHBT-veiligheid Noord-Nederland' ondertekend heeft. Ook is er een begin gemaakt met het opstellen van het protocol discriminatie en geweld tegen LHBT's. Wij kijken uit naar de ervaringen/resultaten hiervan. Maar dit onderwerp is zeker iets waar we bij stil moeten blijven staan omdat de ervaring van veiligheid aan het afnemen is bij deze doelgroep.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer