Gemeen­te­re­kening Ruimte & Wonen 5 juli


5 juli 2017

Programma 8 Wonen Algemeen
Groningen is een stad waar je graag wilt wonen, de druk op de woningmarkt is toegenomen vorig jaar. De vraag naar nieuwbouw is amper bij te houden, maar we vinden het op zich goed dat er, om maar even iets te noemen, 1000 woningen voor jongeren bij zijn gekomen.

Tegelijkertijd is er, omdat men zo graag in Groningen wil wonen, grote druk op de sociale huur. Het college was en is zich er van bewust. Goed dat het beleid er op ingezet is om sociale huurwoningen beschikbaar en betaalbaar te houden.

Ik licht een paar punten toe die ons opvielen:
Het college wil een stad zijn met een voortreffelijk woonklimaat waar voor iedereen plek is. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit

Dit vinden we een goed streven. Ook wij vinden kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Kwaliteit houdt voor ons in dat we de woningen die we aanbieden verduurzamen en de woningen die we bouwen duurzaam bouwen. Gelukkig vonden we ook deze doelstelling terug bij het college.

Er werd en wordt ingezet op duurzaamheid in en van woningen en dat is erg goed. Een voorbeeld hier van was de Subsidie van groene daken. Het helpt de leefomgeving verbeteren door oa het filteren van het fijnstof uit de lucht en de isolatie. Er waren 2 jaar geleden minder daken gerealiseerd dan gepland, maar nu zagen we het helemaal niet terug…, dat is jammer te horen. Betekent dat we dat niet meer promoten?

Wat betreft Bestaande bouw: Een belangrijke opgave in dit verband was het besparen van energie in bestaande woningen. Met de stedelijke corporaties zijn hier afspraken over gemaakt.

Het plan was om aantal woningen te renoveren naar duurzame en energienotaloze woningen . Helaas is bij de verduurzaming van de bestaande woningen in de stad de doelstelling voor de sociale huurwoningen in 2016 niet gehaald. Dit vinden we erg jammer, want we willen toch in 2035 energieneutraal zijn en dit is een belangrijk onderdeel ervan. We hebben schriftelijke vragen over dit punt gesteld en hopen dan ook dat het college, zoals ze aangeeft in de beantwoording, haast zal maken op dit punt.

Het idee van wonen en woonruimte verandert en daarom hebben we met GroenLinks het initiatiefvoorstel over tiny houses ingediend. We zien erg uit naar de verdere uitrol hiervan, omdat het aantal geïnteresseerden in deze woonvorm nog steeds toeneemt en we denken dat dit een mooie aanvulling is op woonvormen in onze gemeente.

Omdat we ook merkten dat het aantal kamers voor jongeren niet afdoende was, vooral voor internationale studenten, zijn we blij dat hier extra aandacht aan werd geschonken. Wel wilden wij stimuleren dat verschillende groepen elkaar ontmoeten, hiervoor dienden we vorig jaar de motie Samen Wonen in, die vroeg om plekken waar studenten en jonge statushouders samen konden wonen en om de doelgroepen over deze mogelijkheid te informeren. We zijn benieuwd hoe dit in de toekomst een vervolg krijgt.

De sociale woningbouw blijft een punt.. In 2016 is de druk op de sociale huurwoningen niet verminderd ten opzichte van de voorgaande jaren, dus we vragen ons af waarom het college hier niet eerder ingegrepen heeft. Want het aantal sociale huurwoningen is niet toegenomen. Hier moeten we echt samen hard mee bezig! Bij elk nieuw project moeten nieuwe sociale woningen worden gerealiseerd. Zodat huizen ook gemengd worden, koop en huur door elkaar in alle wijken!

Paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken, pagina 211
We hebben het al vaker gezegd en waren ook bij de start van het initiatief De Wandeling in het stadspark. We vinden het erg mooi dat we als gemeente dit project hebben gesteund. Het uitgangspunt van dit project sluit goed aan bij onze partij, namelijk stimuleren om duurzaam te leven, door activiteiten, eigen voedsel verbouwen, het elkaar laten ontmoeten van mensen en het gratis delen van kennis.

Het college spreekt over het willen behouden van groene karakters in wijken, wij vinden dat dit wel beter kan. In 2016 zijn er veel bomen gesneuveld, door rioolwerkzaamheden of de aanleg van fietspaden. Dit vinden we erg jammer en we hebben hier dan ook veel aandacht aan besteed door schriftelijke vragen. We kijken uit naar het bespreken van de groencompensatie in dit jaar, waarmee we hopelijk de compensatie kunnen verbeteren - zodat de stad een groener karakter kan krijgen/behouden.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer