Grond­ex­ploi­taties – afboeken: maat­re­gelen en alter­na­tieven


16 januari 2013


Het is geen vrolijk gezicht, al die afboekingen en leegstaande kantoren. De Partij voor de Dieren is ervoor dat leegstaande gebouwen zo spoedig mogelijk nieuwe functies krijgen, zoals het voorgestelde opvullen van lege winkelcentra met kantoren voor zzp’ers en vindt het goed dat de gemeente hierin het voortouw neemt. En zo weinig mogelijk bouwen, zo veel mogelijk verbouwen, ook in het kader van duurzaamheid natuurlijk. We sluiten ons aan bij mevrouw Jongman (ChristenUnie) wat betreft Kranenburg-Zuid: niet bouwen daar, zoveel mogelijk groen laten. Waar we meer problemen inzien is voorstel tot een eigen ontwikkelbedrijf. Banken willen geen risico’s meer lopen. Moet de gemeente dat dan wel willen? We zijn blij met de trend naar vraaggestuurde ontwikkelingen.

We lezen in deze stukken weinig over groen, terwijl dit zo belangrijk is voor de woonkwaliteit en welzijn, googlet u maar eens op de naam Agnes van ,den Berg, een dame die op deze materie is gepromoveerd. Het gaat heel goed met de stadslandbouw, met name het project Eetbare Stad is een groot succes, mede gedragen door de Natuur en Milieu Federatie en Transition Town. De gemeente site biedt hiervoor leuke informatie en er worden twee namen genoemd bij wie je moet zijn met vragen. Misschien zou een centraal loket stadslandbouw nog beter informatie aan de burger kunnen verstrekken en een officieel loket de stadslandbouw nog een verdere boost geven. Misschien kan de gemeente ook digitale fora in het leven roepen waar potentiële en reeds ervaren stadsboeren elkaar kunnen treffen. Graag een reactie van de wethouder.
Wij komen in de collegebrief en in de MUST (Meerjaren Uitvoering Structuurvisie) tegen dat woningen en kantoren leegstaan en industriegronden niet aan de straatstenen verkocht worden. Tel dit op bij het succes van stadslandbouw en de wetenschap dat veel burgers krap zitten en alle pro’s van stadslandbouw: vergroening, duurzaamheid, educatie, communitybuilding, waardecreatie etc. en maak een som: biedt al die leegstand geen kans voor moestuintjes? Onder andere Herman Wijffels zei onlangs dat we de problemen van vandaag en morgen niet kunnen oplossen met de denkwijzes van gisteren. De term energielandschappen klinkt al als een mooie nieuwe kreet, er zijn veel plannen, maar er is nog weinig concreets. Er worden stappen gezet bijvoorbeeld met het plaatsen van zonnepanelen op braakliggende industrieterreinen, maar er valt nog niets concreets te melden. Jammer. Tot slot zouden wij een lans willen breken voor het creëren van Tijdelijke Natuur op lege grond. Bij het creëren van Tijdelijke Natuur leg je schriftelijk vast dat na zekere tijd de grond toch bebouwd mag worden, ondanks de aanwezige flora en fauna. Dit heeft nadelen: het legitimeert het omzeilen van de Flora en Fauna wet en het dierenleven kan daardoor bruut verstoord worden. Maar Tijdelijke Natuur betekent ook winst voor mens en ecologie: er hoeft niet met gif gespoten of de grond omgeploegd om planten en dieren weg te houden van het terrein. En veel soorten zoals sterns, rugstreeppadden en orchideeën gedijen juist goed in gebieden met sterk wisselende omstandigheden.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer