Hov-as West


14 mei 2014

Hov-as West

Zoals u weet vindt de Partij voor de Dieren openbaar vervoer een belangrijk onderwerp. In beginsel zijn wij dan ook vóór het ontwikkelen van hoogwaardig OV. Wij zien de voordelen van deze verbinding wel. Wij hebben wel onze vraagtekens bij o.a. de hoge kosten en de aanleg vd Paterswoldsewegtunnel, maar dat is nu niet het onderwerp van het voorstel, dus dat laten we nu achterwege. Ik kan me hierin ook aansluiten bij de woordvoering van de SP die voorstelt om het integraal aan te pakken. Ook aangaande het Bailybrug verhaal.

Normaal gesproken zouden we in principe wel akkoord kunnen gaan met de verbinding van de busbaan voor een goede doorstroming. Er zijn dus wel wat bezwaren. O.a. de insprekers waren daar heel duidelijk in. Dat betreft o.a. het natuurschoon. Allereerst complimenten voor de mooie plannen over o.a. ecologisch waardevolle begroeiing en faunapassages. Echter, ook in dit plan kan de 1:1 compensatie van vervanging van bomen niet gehaald worden. Er wordt dan wel extra andere begroeiing geplant, maar dat neemt niet weg dat er wéér bomen verdwijnen uit de stad, die niet terugkomen. In dit plan bijna de helft van de te kappen bomen. Wij hebben al meerdere malen het probleem van het niet naleven van de 1:1 compensatie aangekaart. Bijvoorbeeld bij de nieuwbouw van de Zonnelaan. De wethouder zegde toen toe elders ruimte te zoeken om de kap te compenseren. Nu wederom de vraag om elders in de stad een plek te zoeken om tot de 1:1 compensatie te waarborgen.

Dan nog een vraag: in de voordracht wordt gesteld dat “bij voorkeur” buiten het broedseizoen gewerkt wordt. Hoe zeker is het daarmee dat er buiten het broedseizoen wordt gewerkt; hoe groot is de kans dat stadsvogels gestoord worden tijdens het broedseizoen? Deze vraag met name omdat in de voordracht ook staat dat er een “ambitie” bestaat om de bomen 1:1 te compenseren, wat dus ook niet gelukt is.

We lezen dat burgers zorgvuldig betrokken zijn bij het proces. Ons bereiken in kader van dit project andere geluiden. Hoe kan het dat burgers niet het gevoel hebben goed betrokken te worden bij dit project?

Ik denk dan hier ook aan de woorden van de insprekers. Het lijkt mij van wezenlijk belang dat er goed overlegd wordt met hen en de situatie die dhr Idema schetst lijkt mij zeer onwenselijk. Hoe kan het dat daar de communicatie zo slecht verloopt en dat huizen zoveel minder waard gaan worden? Ik ben dan ook er benieuwd naar het antwoord vd wethouder. Ook aangaande het onafhankelijk advies wat de 2e inspreker noemde. Staat de wethouder daar voor open?

Parkeren

Wij zijn blij dat het card only systeem is ingevoerd en wat ons betreft gaat dat zsm bij apparaten die op straat blijven.

De beleidsmatige inzet van de Gemeente Groningen op het gebruik van P+R en de beoogde uitbreiding van de parkeercapaciteit leidt (en zal verder leiden) tot minder gebruik van parkeergarages. Naar verwachting 25% van de op P+R- terreinen geparkeerde auto’s, zou zonder

P+R faciliteit in een parkeergarage (commercieel of gemeentelijk) of op straat staan. Wat vindt u daar van. Doet u het te goed?

Bij de buurtstallingen zien wij dat er veel meer plek is dan dat er verhuurd wordt. Hoe zit dit en kan daar wat aan gedaan worden? De stijging van de kostendekkendheid wordt veroorzaakt door de tariefsverhoging. Met de tariefstelling wordt beoogd een kostendekkend niveau te halen. Gezien de ouderdom van de buurtstallingen blijft het onvoorziene onderhoud een punt van aandacht.

Het lijkt niet rendabel. Hoe lang blijven we dit in stand houden? Is die grond niet veel te duur voor halfvolle garages?

Bonnenquota die ook de SP noemt. Ons bedroop ook het gevoel. Het lijkt dat als er ziekte is bij de controleurs er eerder verlies wordt geleden.

Heeft het college ook nagedacht over parkeermeters op afstand? Of met een rood licht zoals in de VS gebeurt.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer