Onderwijs, huiselijk geweld en vere­ni­gingen


5 november 2014

Goede zaak dat het binnenklimaat in de klaslokalen wordt aangepakt, ingezet wordt op het wegwerken van taalachterstanden en op het verminderen (20%) van schooluitval.

“In dit beleidsveld staat het ontwikkelen van talent centraal. We willen dat iedere jongere in Groningen uiteindelijk – passend bij zijn of haar eigen niveau – optimaal voorbereid op de arbeidsmarkt komt.”
Tegelijkertijd wordt er ingezet op een hogere gemiddelde Cito-score. Cito checkt echter op een beperkte set vaardigheden – niet alle talenten die een mens kan hebben. Het is geen maatstaf voor het totale kind. CITO is min of meer schoolwijzer.
Inzetten op een hogere gemiddelde CITO-score impliceert dat VWO wenselijker, beter is dan HAVO, en HAVO wenselijker, beter dan VMBO – immers, waarom zou je het anders doen?
Het VMBO heeft vaak al een imagoprobleem, en dat wordt niet beter door een dergelijke implicatie. Het is juist heel goed als kinderen al hun talenten kunnen ontplooien en daarin gelijkelijk worden gewaardeerd, ongeacht hun cognitief niveau.
Het percentage basisscholen dat gebruikt maakt van Natuur- en Duurzaamheidseducatie is 96%, de klanttevredenheid 8.4. Beoogd voor 2014 en 2015 is 80% en minstens 7.5. Wat is de reden dat de ambitie zo veel lager ligt dan wat nu geval is? P95
Wanneer de resultaten een stuk beter zijn dan beoogd, waarom dan niet de ambitie hoger om te zorgen dat we dit niet verliezen?
In aansluiting op de CU: Heeft het college de ambitie om een budget voor MAS te behouden?
Het is een goede zaak dat het aantal meldingen huishoudelijk geweld sinds 2013 fors is toegenomen (voorondersteld dat het daadwerkelijk enkel het aantal meldingen betreft). Tegelijkertijd is het zorgwekkend dat de capaciteit van de vrouwenopvang ontoereikend is. En dat wordt extra bemoeilijkt doordat vanwege landelijk het aantal opvangplekken in Groningen verminderd zal gaan worden.
Dit is nogal schrijnend. Ik lees dat u probeert dit op te vangen door ambulante opvang te gaan bieden. Heeft u al zicht op hoe dat er uit gaat zien?

Met het concept van “moderne” verenigingen kunnen we akkoord gaan. (Verenigingen die samenwerking zoeken met andere partners, meer kwaliteit bieden, zich maatschappelijk extra inzetten, speciale aandacht hebben voor de jeugd, voor leden met een beperking, aandacht hebben voor signalering en doorverwijzing of voor duurzaamheid.) Het ligt in de lijn van de ontwikkeling van sociale wijkteams en de stimulering van betrokken burgers. Gesteld dat de mensen qua personeel en financieën ook daadwerkelijk in de mogelijkheid worden gesteld.

Dank voor de inspreker. De noodroep van de inspreker is duidelijk.
In september spraken we elkaar over een voorstel dat lopende het seizoen , dus terwijl de contributies al zijn vastgesteld, dat de huur voor accomodaties feitelijk met 22% zou gaan worden verhoogd. Vlak voor de vergadering was het duidelijk dat dat zo niet kan en werd het voorstel “op juridische gronden” teruggetrokken.
Nu lezen we in ‘Belastingstarieven 2015’ dat op andere wijze sporten stukken duurder wordt gemaakt, met name voetbal. Uit het veld bereiken ons wederom geluiden dat er geen overleg is. Een paragraaf verderop spreekt het college over ‘stimulering van sportdeelname’. Tja, dat is meterdaad een ànder beleidsveld.
Wil het college dat zo veel mogelijk inwoners van onze gemeente en met name jeugd een sportieve leefstijl hebben? Heel goed voor hun gezondheid, voor hun sociale ontwikkeling, voor de sociale cohesie, en voor nog veel meer – het is te lezen in andere stukken.
Het is een goede zaak dat het college inzet op cultuureducatie in de breedte. Meer dan een verdubbeling in het aantal leerlingen p153. Laten we gaan voor cultuur voor iedereen, laagdrempelig.
Cultuureducatie is goed voor empathische en cognitieve ontwikkeling. Laat zo veel mogelijk kinderen in contact komen met cultuur, vooral zelf doen. Zodat het niet voorbehouden is aan de kinderen die van huis uit al er mee worden grootgebracht. Net zoals je zoveel mogelijk kinderen aan het sporten wilt hebben omdat het goed voor hen is.
De mededeling van de wethouder over Cultuureducatie met Kwaliteit is zorgwekkend. (Er is overleg geweest met de helpdesk die dat uitvoert en zij komen er niet uit, hebben de opdracht teruggegeven. Het college gaat in overleg met andere gemeeentes hoe het op te lossen.) We zullen dit met interesse volgen.

Bij het Groninger Museum is er een tekort op de meerjaren-onderhoudsbegroting van 1 miljoen, een ton per jaar. Dat blijkt uit een second opinion van Oranjewoud p145. Graag een toelichting.
Hoe komt dit? We hebben recent wat verontrustende ervaringen met onderhoudsbegrotingen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer