Raads­ver­ga­dering 24-09-2014


29 september 2014

Economische Agenda 2015-2019

Voorzitter,

We moeten constateren dat sommige Groningers wat verder zijn dan de wethouder, als het gaat om een solide maatschappij. In de commissie bleef de wethouder vasthouden aan de gedachte dat economische groei, op wat voor manier dan ook, gelijk staat aan een groei van welvaart. Vastgesteld is dat economische groei de welvaart in ontwikkelde landen allang niet meer bevordert. Sterker nog: omdat we door de ongeremde economische groei van de afgelopen tijd meer van de aarde gebruiken dan zij kan herstellen, kampen we nu al met klimaatproblemen. Onze ecologische schuld is dit jaar opgelopen tot 37%. Voorzitter, dat valt niet goed te praten voor de volgende generaties. Ongelimiteerde groei op een begrensde planeet is simpelweg onmogelijk en vergelijkbaar met een piramidespel. Ons economische systeem moet volhoudbaar zijn. Dat is Afrikaans voor duurzaam.

Moeten we dan geen vrijheid bieden aan ondernemers? Ja, PvdD vindt van wel. Laat burgers en ondernemers maar vanuit zichzelf doen waar zij in geloven. Maar laat het wel duurzaam zijn, zodat niet alleen zij, maar ook hun achterkleinkinderen er profijt van hebben. En dat kan heel goed: investeringen in de groene economie renderen veel beter dan investeringen in grijze economie. Dat resulteert in onder andere meer banen en een sterkere economische structuur. Geschat wordt dat de komende tien jaar er tientallen miljoenen banen binnen de groene economie gegenereerd worden. Maar wat ook van belang is voor een duurzame economie, is gedragsverandering: het oneindige consumeren ten koste van mens, dier en milieu is niet langer gepast. Het mooie, voorzitter, is dat Groningers hier al behoorlijk ver in zijn. Denk aan Toentje, Damn Food Waste en Grunneger Power. Daarnaast werken steeds meer buurten samen aan een moestuin, organiseren ze kledingruil bijeenkomsten, of delen een auto.

Hoewel in de Economische Agenda wel enkele vermeldingen zijn die het belang van een duurzame economie onderstrepen, missen concrete criteria en spreekt de toelichting van de wethouder dit tegen. We gaan als Groningen op onze knieën om bedrijven -welke dan ook, te smeken om zich bij ons te vestigen. Als dat twintig dumpwinkels naast elkaar zijn, of bedrijven die de leefbaarheid in gevaar brengen, so be it. Als we maar meer omzet maken. Dat is niet alleen niet volhoudbaar, maar ook regelrecht tegen ander lopend beleid in op het gebied van leefbaarheid, energietransitie en fair trade van Groningen. Omdat de wethouder wellicht nog niet helemaal op de hoogte is van de ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van de economie, wil ik hem graag het boekje Méér aanbieden, waarin diverse deskundigen uitleg geven over een duurzame samenleving.

Ook dienen we een motie in, die oproept om de trend, ingezet door burgers en experts, in Stad te volgen en met mededogen naar deze en volgende generaties een echte duurzame economische ontwikkeling in te zetten.

B Aanpak Ring Zuid en voorbereiding marktbenadering

Aangaande moties:

Ik vind het vreemd dat de stuurgroep begrip heeft voor de strekking van de motie 'afslag Corpus den hoorn / Hoogkerk’, maar gezien het rijksbeleid geen snelheidsverlaging zal opnemen in het concept TB. Het is toch een concept? Waarom niet gewoon naar de raad luisteren? Dan kan het rijk toch alsnog met goede motivatie nee zeggen? (CU verhaal en motie)

Dan de luchtkwaliteit: de lucht in Groningen zou sowieso schoon zijn dus het zou wel wel wat kunnen hebben. Maar men gaat alleen uit van berekeningen op papier. Meten wordt pas gedaan als de weg er is. Wat gaan we dan doen als blijkt dat de metingen te grote vervuilingen laten zien? Dan is het nog de vraag of er rekening is gehouden met dat de normen binnenkort worden verzwaard..

De berekening luchtkwaliteit gaat volgens een model dat rekening houdt met snelwegen die in open gebied liggen. Logischerwijs worden de getallen van vervuiling hoger als er bebouwing staat; dan blijft het immers hangen. Dat plus het feit dat er met rekenmodellen ipv metingen wordt gewerkt en Groningen Verdient Beter al aangaf dat die berekeningen ook lagere waarden geven dan de praktijk, is te verwachten dat de norm voor luchtkwaliteit overschreden gaat worden. Er zijn schadeclaims te verwachten van burgers die hier hinder van ondervinden, of ziek worden. Voor wie zijn die claims? Provincie heeft al aangegeven dat zij iig niet verantwoordelijk zijn. In de commissie kreeg ik ook niet echt duidelijkheid, daarom dien ik een motie in.

Discussiestukken

A Ontwerp Tunnel Paterswoldseweg

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is voorstander voor degelijk en laagdrempelig Openbaar Vervoer. De uitbreiding van het aantal treinen tussen Groningen en Leeuwarden juichen wij dan ook toe. Ook hebben wij al aangegeven dat de Paterswoldsewegtunnel kan zorgen voor een aanzienlijke besparing op de uitstoot van brandstoffen, omdat voertuigen niet meer hoeven te wachten voor dichte spoorbomen. Ook zijn we blij met de aanpassing die ervoor zorgt dat er geen groen meer verdwijnt. Er zijn echter wel een aantal bezwaren en onduidelijkheden. Insprekers kaartten deze in de commissievergadering al zeer terecht aan en de verschillende bewoners brieven bevatten zorgen, o.a. over COOP en veiligheid. Ik hoef dit niet te herhalen.

Dat de Coop supermarkt geen plek heeft om veilig goederen te laden en lossen, de verkeersveiligheid wordt betwist bij de kruising Paterswoldseweg en de Kleine Badstraat, zijn voor ons gebreken aan het plan, die eerst moeten worden opgelost voordat er ons inziens een degelijk, toekomstbestendig plan voorligt.

Gesteld wordt dat de ventweg bij de Coop veilig is, omdat er vanuit gegaan wordt dat men een lage snelheid als bij een woonerf, namelijk 15 km/u rijdt. Hoe wordt dit gewaarborgd?

Kortom: wij willen zekerheid over de verkeersveiligheid voor de betrokken wijken voordat we in kunnen stemmen met het voorstel

Op dit moment lijken er nog steeds teveel nadelen en als er niks aan de plannen verandert zullen wij niet instemmen.

Voorzitter, wij staan op de motie die de SP indient en wachten de reactie vd wethouder af.

B

In de commissie hebben wij onze zorg geuit over hoe zeker het is dat grote winkelketens zich willen vestigen in dit internet koopklimaat. Het college deelt deze zorg niet en ik zal er verder niet bij stil staan, maar blijf vraagtekens hebben.

Wij willen benadrukken dat wij het belangrijk vinden dat er een tijdloze oostwand wordt gebouwd, dwz dat er een bouwstijl wordt toegepast die zich de afgelopen eeuw heeft bewezen, tijdloos te zijn. Wij willen niet verantwoordelijk zijn voor keuzes die over 50 jaar weer 'uit de tijd' zijn, zoals eigenlijk de Oostwand was die hier de afgelopen 50 jaar heeft gestaan en 50 jaar geleden misschien wel als mooi werd betiteld. De tekeningen (en dan vooral die van model 1 en 2) zijn echter veel belovend, dus daar vertrouwen wij wel op.

Ook wij hadden verwacht dat er raadsbrede steun zou zijn voor een amendement waarbij de ontwikkelaar niet de mogelijkheid krijgt een van de drie mogelijkheden vrij te ontwikkelen en daarom dienen wij mede het amendement vd SP in...

C Welstandstoetsing Welstandscommissie

We hebben als raad kunnen zien hoe belangrijk de vinger aan de pols is die de Welstandstoetsing heeft. Wij zijn bang voor de willekeur die er zal optreden bij het verdwijnen van de commissie. Daarnaast twijfelen wij aan de onafhankelijkheid in de nieuwe vorm. Deze week hebben wij via email een oproep van bewoners uit de Korreweg en de Indische buurt gekregen om te stoppen met het optoppen van woningen in hun achtertuin en dit is een serieuze oproep. Niemand wil in de tuin van zijn duurgekochte huis zomaar een flat op 2 m van zijn erfgrens doordat er mazen in regelgeving zijn. Zelfs met welstandscommissie is dit mogelijk gebleken. Wij vrezen er voor dat met het afschaffen van de commissie alleen maar erger zal worden.

Natuurlijk spelen er altijd verschillende belangen en wij snappen ook dat burgers bepaalde snelheid in besluitvorming wensen, maar wij denken echt dat de huidige vorm wel goed werkt en zijn bang dat het raadsvoorstel grote gevolgen heeft voor onze mooie stad...

Omdat wij niet verwachten dat het voorstel niet zal worden aangenomen staan wij daarom op de motie van de SP

D Vaststelling Visie Werklocaties "Rode Loper" en de "Beleidsnotitie Westpoort"

Beleidsnotitie Westpoort

Voorzitter, het pleidooi dat ik net hield over de noodzaak voor en behoefte aan een circulaire, duurzame economie, kan hiervoor 1 op 1 overgenomen worden. We zien in deze visie de kans van de vrijheid van ondernemers om zich te ontwikkelen. Maar, zoals gezegd, moet die ontwikkeling volgens PvdD wel zodanig zijn, dat hij de levenskwaliteit voor de volgende generaties niet onder druk zet.

Het regelluw maken heeft een schaduwkant, waarbij bedrijvigheid aangetrokken kan worden die niet wenselijk is in Stad. De PvdD is niet voor een plofeconomie, die zo snel mogelijk moet groeien om vervolgens door zijn poten te zakken. We zouden liever de weg kiezen van duurzame economische ontwikkeling, een term die ook in de economische agenda van net voorbij kwam.

Zo constateren we dat milieucategorie 4 nog toegestaan is. Voor de beeldvorming, dan hebben we het o.a. over verffabrieken, die voor de ernstige vervuiling in de Woonschepenhaven zorgden. Hoe gaan we de omwonenden, het milieu en de aantrekkelijkheid van de stad beschermen; niet alleen vandaag en morgen maar ook jaren later, als het terrein wellicht vol staat? Hoe blij zijn we dan met de keuze van nu? Graag toelichting van de wethouder.

We vinden het ook geen wijze keuze om de vrijheid in bouwhoogtes zo te laten, dat het in strijd is met de provinciale omgevingsverordening. Wij zijn daarnaast zelf ook huiverig voor schreeuwerige reclameborden, die onder meer voor lichtvervuiling kunnen zorgen en de allure van de Stad aantasten. Daarom tekenen wij ook mede het amendement hierover.

Positief vinden we de faciliterende en ondersteunende houding van de gemeente, evenals de aandacht voor tijdelijke bedrijvigheid en voor social return. Duurzaamheid wordt een paar keer benoemd, onder andere de onverwachtse aantrekkingskracht van de Suikerunie door de biovergister. Hierop inhakend en met oog op de duurzame economische ontwikkeling, lijkt het de PvdD een goed idee om bij het proces van inpassen en overleg met de supervisor het duurzaam bouwen en bedrijfsvoeren een prominente plek te geven. Het zou kunnen gaan om advies over bijvoorbeeld materiaalgebruik. Zelf zien wij wel iets in voorrang, privileges of een andersoortige beloning voor duurzaam ondernemen. Wij hebben hiervoor 2 moties.

We hebben nog veel vraagtekens omtrent deze visie, zoals u kunt merken. De grootste daarbij is of de stad er echt beter van wordt, of alleen de omzet van de bedrijven. PvdD wil dat Stadjers en het Groninger milieu er ook baat bij hebben en daarbinnen is groene economische bedrijvigheid essentieel.

Zoals het plan nu voorligt heeft de gemeente naar ons idee te weinig middelen om stadjers en de stadse natuur te beschermen tegen negatieve ontwikkelingen en kunnen wij nog niet instemmen.

Motie groene bedrijven

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer