Woord­voering Begroting Beheer & Verkeer


1 november 2017

Dank, ook aan de inspreker, en wij delen zijn zorgen.

Wij zouden de PvdD niet zijn als we onze woordvoering niet beginnen met het onderdeel dierenwelzijn uit de begroting. Maar, wees niet getreurd, ook na het bespreken van dit uiterst belangrijke onderwerp, zal het door ons ook door de andere onderwerpen heen gevlochten worden. Een heus talent, al zeg ik het zelf.

Vol goede moed begon ik met lezen van het onderdeel dierenwelzijn. En ik vind het fijn dat het college zich, net als wij, inzet om dierenleed, dieronvriendelijk beleid en dieronvriendelijke activiteiten in Groningen te voorkomen. Maar, wat viel me op.., is het niet letterlijk dezelfde tekst als de tekst die ik de jaren hiervoor ook las? Goed dat het college dit vindt en meent, maar een letterlijke kopie van tekst van de jaren hiervoor, dat is toch een beetje jammer.

En wat ook een beetje jammer is, is dat er toch veel dierenleed is in de stad waar te weinig constructiefs aan gedaan wordt. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de zaak van niet goed functionerende faunapassages.

De gemeente heeft de wettelijke taak voor het verzorgen en opvangen van gevonden dieren en dieren in nood. En het college hecht er waarde aan dat deze dieren goed opgevangen en verzorgd worden. Mooi, tot zover kunnen we goed samen door een deur. Toch blijven wij het vreemd vinden , ik moet het toch weer zeggen, dat het college haar verantwoordelijkheid uitbesteedt aan één van de betrokken instanties. Dat geeft naar ons idee scheve verhoudingen. Dit heeft niet logischerwijs een professionele en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken. Maar zo staat het wel in de tekst.

Er zijn tal van dierenwelzijnsinstanties die uiterst nodig zijn, maar aan de rand van de afgrond staan door tekort aan middelen en die niet worden betrokken in de verdeling van gelden door de Dierenbescherming. En dat is schrijnend natuurlijk, waarbij de dieren er de dupe van worden. Dat zou wat ons betreft niet mogen gebeuren.

Om over dit onderdeel toch positief af te kunnen sluiten de volgende opmerking: Wat volgens ons namelijk een belangrijk positief punt uit dit onderdeel is, is dat de gemeente de regie voert op de uitvoering van deze overeenkomst met de dierenbescherming. Wij hopen dat dit betekent dat de gelden meer eerlijk en professioneel verdeeld zullen worden.

Ik vervolg graag met het onderdeel duurzaamheid, paragraaf 2 in de begroting. Duurzaamheid is een erg belangrijk thema voor ons als PvdD, als het college en de stad en dit wordt duidelijk gemaakt door tal van onderwerpen.

Over het groene stopcontact. Een in beginsel goed initiatief dat Groningen mooi op de kaart zet. Hoe de rol van de stad hierin is, is ons nog niet helemaal duidelijk. Als het bijvoorbeeld gaat om het leveren van windenergie van zee, dan dankt de rest van Nederland eerder aan onze provincie dan aan onze stad. Maar alsnog, het groene stopcontact, het is een mooi initiatief. Ik ga zo verder op het onderdeel windenergie an sich.

Het energiebeleid is geworden tot een gemeentelijke kerntaak en om die reden zal extra budget worden vrijgemaakt. Dat lijkt ons goed en uiterst nuttig voor juist onze regio. Groningen wil al met al een voortrekkersrol spelen in de energietransitie. Dat vinden wij een mooi en bewonderenswaardige ambitie.

Wat betreft enkele van de besproken sporen op het onderdeel duurzaamheid:

Spoor zon
Veel bedrijven benutten de kansen voor zon helaas nog niet. Het college wil deze bedrijven ‘ontzorgen’ door hen van A tot Z te begeleiden en dat vinden wij een goede stap. Daarnaast is onze partij voorstander van dubbel ruimtegebruik en we waarderen het dat het college daar ook op inzet. Dit mag naar ons idee nog wel een meer stevige ambitie worden.

Spoor windenergie
Windkracht als energievorm is een schone en goede energieleverancier, maar er kleven de nodige nadelen aan de windmolens. Met name op het gebied van vogelslachtoffers die in de wieken vliegen. Om die reden kunnen wij niet direct enthousiast zijn over de gemeentelijke vraag bij de provincie voor een verruiming van de omgevingsverordening zodat de maximale hoogte 25 in plaats van 15 meter kan worden. Voor een stad als de onze is 15 meter meer dan hoog genoeg.

Klimaatadaptatie
Het college zet er op in zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Dat is nodig, maar volgens de PvdD is het beter juist de bron van de klimaatverandering aan te pakken. Want is het niet zo dat het de industrie is en dan met name de vee-industrie die de verandering van klimaat in de hand werkt? De productie van vlees en zuivel trekt immers een zware wissel op het milieu en het klimaat. Bij de teelt van landbouwgewassen en het houden van dieren komen CO2, methaan en lachgas vrij. Deze broeikasgassen dragen bij aan de opwarming van de aarde. En het is toch voor niemand meer nieuw dat het juist de vee-industrie is die de grootste vervuiler is. Groter nog dan het volledige transport bijvoorbeeld, juist door die enorme co2 uitstoot. Nu hebben we in Groningen natuurlijk nog voor de herindeling nog weinig vee, maar we gebruiken wel de producten uit deze industrie.

Om die reden werken we als gemeente indirect mee aan de verandering van klimaat. Dus het is dan wel goed dat het college inzet op allerlei maatregelen om ons aan die verandering aan te passen, maar wij zien het als een doekje voor het bloeden. Beter is het om echt duurzaam in te kopen in de vorm van plantaardig of desnoods, maar in ieder geval biologisch. Waarmee ik niet zeg dat het nu niet al gebeurd, maar u kent onze opinie hierover, het kan beter.

Over het groen in onze stad
Er is een afname van het groen in onze gemeente en dat is natuurlijk enorm zonde. Het college wil deze afname gaan monitoren en hoopt door middel van de groencompensatieregeling dat het tij gekeerd kan worden. Dat snappen we, maar de gang van zaken verbaast ons een beetje. Want is het niet zo dat door de verschillende plannen van het college juist dit groen afneemt? Maar in de begroting wordt de afname van groen nu geschetst als iets waar het college machteloos naar staat te kijken. En dat klopt natuurlijk niet helemaal, of beter, helemaal niet. De groencompensatieregeling lijkt een goede regeling, maar wij zouden graag zien dat er toch meer rekening wordt gehouden met het al aanwezige groen. Wij zijn dan ook benieuwd wat het college doet met de uitdaging die GroenLinks net het college stelde in dit kader.

Afval
De PvdD is groot voorstander van afvalscheiding bij de bron en om die reden waarderen wij het zeer dat het college gaat inzetten op het uitbreiden en verbeteren van voorzieningen voor afvalscheiding, dat er een uitvoering aanvalsplan komt voor zwerfafval en bijplaatsingen rond ondergrondse containers, dat er een publiekscampagne voor afvalpreventie komt en dat kringloop- en recyclingsinitiatieven zullen worden gestimuleerd en ondersteund.

Afsluitend nog een korte opmerking over het onderdeel OV:
Wat betreft het OV, er wordt begroot op minimaal 2% minder CO2- uitstoot per rkm ten opzichte van 2016. dat is goed, maar naar ons idee mag dit wel wat meer zijn.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer