Woord­voering Begroting Financiën & Veiligheid


1 november 2017

Programma 10 Veiligheid

10.1 Deelprogramma: Veilige woon- en leefomgeving
Een veilige woon en leef omgeving is belangrijk. Goede bereikbaarheid in inzet van de wijkagenten is hierin belangrijk. Wij denken samen met buurtbewoners, wijkagenten en WIJ teams kan de omgeving al een stuk veiliger worden gemaakt. Daarom is het ook belangrijk dat regelmatig bijeenkomsten georganiseerd worden om over veiligheid in de wijk te praten.

10.1.1 Woninginbraken
Goed dat nog steeds een daling is ingezet en het aantal aangiften daalt. Goede preventie is van belang. De beste preventie is natuurlijk een opvang hond in huis nemen, een hond die blaft bij ongewenste bezoekers, daar schrik je de meeste inbrekers mee af.

10.1.2 Geweld
Onlangs is vuurwapen geweld in Groningen een aantal maal in het nieuws geweest, graag zien we dat hier een vinger aan de pols wordt gehouden hoe dit zich verder ontwikkelt. Mogelijk dat hierop nader beleid moet worden gemaakt.

10.1.3 Toezicht en handhaving in de openbare ruimte
Er is een toename van het aantal evenementen. Evenementen zijn belangrijk voor een bruisende stad maar we moeten ook de beschikbare capaciteit van de hulpdiensten in de gaten blijven houden en zoveel mogelijk ook de gemaakte kosten aan de organisatoren door berekenen. Goed dat er een biketeam is gerealiseerd.

10.1.4 Overlast
In het geval dieren bij overlast in het spel zijn, dan zien wij deze dieren tevens als slachtoffer van de situatie. Belangrijk is dan tot een goede oplossing te komen met de eigenaren van deze dieren en dat in het uiterste geval een goede opvang geregeld is.

10.1.6 Radicalisering en Jihadisme
Graag zouden we inzichtelijk zien of wij als gemeente /regio ook met terugkeerders te maken krijgen en of er relaties zijn tussen personen in onze gemeente en het geweld dat zich in Syrië en Irak heeft afgespeeld.

Deelprogramma 10.2: Jeugd en veiligheid
Jeugdcriminaliteit is zorgelijk. Er is een toename van het aantal jeugdbendes geweest. Het is goed dat hier adequaat op is gereageerd.

Deelprogramma 10.3: Integriteit en veiligheid

10.3.2 Mensenhandel
We hebben vaker gezegd dat het belangrijk inzichtelijk te krijgen waar dit zich afspeelt. Mogelijk dat door de aangescherpte regels in de prostitutie branch het werk zich verplaatst richting onvergunde sector waar we weinig zicht hebben op de situatie. Wij hebben dan ook twijfels over het sluiten van de tippelzone om dezelfde reden aangezien we dan mensen uit het oog verliezen.

Naast mensenhandel is het ook van belang oog te hebben voor illegale dierenhandel zoals puppyhandel en/of hondengevechten. Dit mag wat ons betreft ook een genoemd aandachtspunt zijn.

10.3.4 Hennepteelt en drugshandel
Hoe staan we ervoor nu er geëxperimenteerd mag worden met hennepteelt? Indien we dit uit de illegaliteit halen nemen we deze teelt uit handen van criminelen en of thuiskwekers. We vinden het belangrijk dat we hierop inspelen door ook in onze gemeente te gaan experimenteren.

10.3.5 Motorclubs (OMG's)
Hier waren we in het begin wat sceptisch over. Waarom was dit een punt van aandacht? Maar achteraf goed dat dit een aandachtspunt is geweest en motorclubs geen voet aan de grond hebben gekregen in Groningen.

Deelprogramma 10.4: Fysieke veiligheid
Op dit punt kijken we graag ook alvast vooruit. Als na de herindeling ook Haren en Ten Boer bij ons krijgen dan krijgen we ook te maken boerenbedrijven. We zouden nu al na moeten gaan denken hoe we veiligheid van dieren met betrekking tot stalbranden kunnen garanderen.

Op het vlak van aardbevingen is het goed te zien dat we alvast vooruit kijken en samen met Ten Boer kijken naar schade afhandeling en beleid maken omtrent de aardbevings problematiek.

Programma 11: Stadhuis en Stadjer
We vinden het belangrijk dat er wordt ingezet wordt op digitalisering. Immers alles wat digitaal gebeurt hoeft niet op papier. Wel is het belangrijk dat mensen de weg kunnen vinden in deze nieuwe digitale wereld. Mogelijk zouden er meer middelen moeten worden ingezet om de burger eigen te maken met een digitale overheid. Bijvoorbeeld cursussen voor ouderen en of ook cursussen op scholen. Daarbij vinden we goede tweetalige uitleg van de diensten belangrijk zodat ook anderstaligen hun weg kunnen vinden.

Programma 13: Algemene inkomsten en post onvoorzien
We zien dat hier hondenbelasting tot 2021 is door begroot terwijl we nog over deze belasting zouden gaan spreken. Immers ons initiatief voorstel en vragen van 100% Groningen over deze belasting zijn onder dat mom afgewimpeld. Wij zien hiervoor na 2018 graag een risico bedrag tegenover mocht de raad gaan beslissen tot afschaffing van deze belasting. Ook zeker zijn wij het niet eens met de verhoging via een indexering.

Betreft de OZB belasting zien we graag een duurzaamheidscomponent in deze belasting, hetgeen bij de huidige regelgeving niet mogelijk is. We zijn dan ook benieuwd welke lobby het college uitvoert om bij de discussie over herinrichting van de gemeentelijk belasting landelijk, dit duurzaamsheidscomponent te bewerkstelligen? Kunnen er niet een paar brieven worden geschreven?

Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Mooi dat het weerstandsvermogen voor 2018 op 108% uitkomt, maar zijn deze cijfers niet al te rooskleurig voorgesteld aangezien de recentelijke uitspraak van van Staatstoezicht op de Mijnen over Warmtenet niet in het risico is opgenomen?

Paragraaf 4: Onderhoud kapitaalgoederen
Goed dat alle conventionele verlichting bij sportparken wordt vervangen door led verlichting. Verduurzaming van de kapitaalgoederen zouden de lasten omlaag moeten brengen.

Paragraaf 6: Verbonden partijen
Wij zijn tegen verdere investering in Airport Eelde. Wij hopen dan ook dat raad en college hier uiteindelijk een wijs besluit nemen.

Paragraaf 9: Bedrijfsvoering
Met betrekking tot de bedrijfsvoering vinden we een goede strategische personeelsplanning belangrijk dat de uitstroom van jongeren in lijn loopt met de pensionering van ouderen.

Belangrijk is ook dat wij duurzaam inkopen niet alleen ambitie bij bedragen boven de 50.00 euro maar bij alles wat aangeschaft wordt.

Tarieven
Op de tarieven van de hondenbelasting, het marktgeld, het havengeld en de leges de loon- en prijscompensatie van 3,57% toe te passen.

Ik heb al gezegd dat we deze verhoging onwenselijk vinden. Betreft de OZB moeten we gaan onderzoeken en lobbyen richting Den Haag hierin te kunnen differentiëren in duurzaamheid van de betreffende panden.

Dan een verlaging van de precariobelasting want deze is boven kostendekkend. Hier hebben wij twijfels over aangezien je ook in deze belasting een duurzaamheidscomponent zou kunnen aanbrengen. Bereken bijvoorbeeld de klimaat kosten door van een terrasverwarmer.

Ook voor rioolheffing zouden wij graag een duurzaamheidscomponent zien. Gezien versteende tuinen niet bijdragen aan biodiversiteit en goede afwatering, zou onderzocht moeten worden of in de heffing dergelijke kosten kunnen worden doorberekend. Indien dit op dit moment niet op individueel niveau kan worden gerealiseerd, reken dan een versteningsfactor door op het geheel in deze 151 euro. Wat denkt het college hierover?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer