Woord­voering Beheer & Verkeer, 12 september


12 september 2017

B1 Hondenbelasting - Niet voor honden uit asielen en opvangcentra (initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren en Stadspartij 14 juni 2017 + collegebrief preadvies 26 juli 2017)

Dank voorzitter, U heeft ons initiatiefvoorstel ontvangen. Daarin komen wij met een idee om iets constructiefs te doen met een belasting waarover zowel in de raad als op landelijk niveau een groeiende wens tot afschaffing bestaat, namelijk de hondenbelasting.

Deze belasting staat voor een aanzienlijk deel (900.000 euro) in de boeken. Daarom zal eerst naar een dekking gezocht moeten worden alvorens het zal worden afgeschaft. Omdat dit naar verwachting enige tijd in beslag zal nemen, hebben we ons bijzondere initiatiefvoorstel ingediend. We vragen daarin niet om afschaffing. In plaats daarvan stellen we voor om een nultarief in te stellen voor een kleine groep honden die in een hulpbehoevende positie zitten. Daarmee willen we mensen een aanmoediging geven geen hond uit de broodfok aan te schaffen maar een hond te nemen uit een geregistreerd asiel bij de NFDO (Nederlandse Federatie Dierenopvangorganisaties) of uit een opvang aangesloten bij het Stray Animal Platform Foundation.

Daarmee kunnen deze organisaties mede een stimulans geven hun goede werk op het gebied van dierenwelzijn voort te zetten. Wij hebben contact met deze organisaties gehad en hebben ook samen met ambtenaren om de tafel gezeten om uiteindelijk dit voorstel aan te kunnen bieden. Samenvattend houdt dit in dat we voor de eerste twee honden uit de opvang een vrijstelling geven en we kijken hoe we voor de naar schatting 40.000 euro aan gemiste inkomsten een dekking kunnen vinden. Helaas kwam op dit initiatief een teleurstellende reactie.

We kregen een antwoord dat had gepast bij een verzoek om afschaffing. Ook werd er in de reactie gerefereerd aan antwoorden op vragen van 100% Groningen, waardoor nog meer de indruk ontstaat, dat het college verschillende zaken abusievelijk door elkaar heeft gehaald, of in ieder geval onterecht op één hoop heeft gegooid.

Het college zegt verder te willen wachten op de landelijke discussie en op een discussie over wat te doen als Haren en Ten Boer zich bij ons aansluiten. Interessant is daarbij, dat als het gaat om de jaarlijkse verhoging van de hondenbelasting, dit argument van ‘wachten’ kennelijk niet ter zake doet.

Wij concluderen uit deze reactie van het college dat zij de discussie over de hondenbelasting steeds maar voor zich uitschuift en het niet opportuun acht –nu deze mogelijkheid zich voordoet– om de kans te grijpen en voor deze kleine groep hulpbehoevende dieren met minimale middelen iets te doen. Wij vinden dit erg jammer. Daarbij is het zeer betreurenswaardig dat het college niet inhoudelijk op ons voorstel in is gegaan.

Wij hopen nu dat de afzonderlijke fracties in de raad dit alsnog wel willen doen en dat u in uw woordvoering aangeeft: wat vindt u eigenlijk van het idee om een vrijstelling te geven aan honden uit de opvang? Daarop volgend kunnen wij dan de overweging maken dit voorstel alsnog wel in stemming te brengen, dan wel aan te passen of anders dit voorstel mee te nemen naar een vervolgdiscussie over de hondenbelasting.
Graag horen wij uw inhoudelijke op- en aanmerkingen en dank ik u voor uw aandacht.

B2 Slimme fietsroute West (raadsvoorstel 22 juni 2017)
Voor deze fietsroute worden 27 bomen gekapt en er komen 25 terug. De bomen waren in slechte conditie staat in het stuk. We willen dat er goed nagedacht wordt over de nieuw te planten bomen, zodat ze niet weer gekapt worden in de toekomst voor wijzigingen in een weg o.i.d.

In de afwegingsmatrix zien we dat de voorliggende route op het gebied groen gelijk blijft. Kan het college er niet voor zorgen dat het groen erop vooruit gaat? Door meer aan te leggen en ook langs deze route de mogelijkheden van ander groen, zoals we straks ook bespreken met groene gevels, te bekijken?

We willen aandringen dat er geen scooters/snorfietsen op de fietsbaan mogen! Het liefst willen we dit natuurlijk in de gehele gemeente. Het is onveilig voor de fietsers en niet motiverend voor mensen om op de fiets te stappen, omdat je vervolgens achter een scooter zit en de uitlaatgassen inademt.

B3 Projectofferte fietsparkeren binnenstad (flitsteam) (collegebrief 13 juli 2017)
Mensen lijken vooral positief over de mogelijkheid om fietsen in de vakken op Grote Markt te parkeren, vooral 's nachts handig! Wij zien natuurlijk liever een mooie boom midden op de Grote Markt, met zitmogelijkheden o.i.d. Maar deze oplossing van het fietsprobleem is prima.

B4 Groene gevels (collegebrief 6 juli 2017)
Groningen is en blijft natuurlijk een hot spot, maar we moeten hot spots in de binnenstad juist voorkomen! De netto afname van groen in onze stad betreuren wij. Wat ons betreft kan de binnenstad een heel stuk groener, op daken en aan muren!

Vandaar dat we ook op de motie stonden met GroenLinks en D66. We vinden het dan ook jammer dat de groentool aantoont dat groene gevels kwantitatief gezien niet zoveel bijdragen. Kwalitatief gezien doen ze dat zeker wel! We vragen ons af of het college nu dan extra wil inzetten op groene daken en méér bomen in de stad? Omdat de groentool laat zien dat dit erg belangrijk is.

Ook willen we aandringen om in de visie op klimaatadaptatie verder te kijken dan de gebaande wegen en de binnenstad. Er zijn mogelijkheden om bijvoorbeeld groene wanden naast wegen te plaatsen, wat een mooie uitstraling geeft wanneer men door/langs Groningen rijdt en óók fijnstof opvangt! Dit kan al met planten zoals de Klimop en zou een goede aanvulling bij de Zuidelijke Ring zijn.

Op 5 september is een groen vogeldak onthuld op het kantoorgebouw van de ING in Amsterdam. Dit dak is een groen dak met een diversiteit aan beplanting, bijvoorbeeld verschillende inheemse grassen, wilde bloemen en kruiden. Ook staan er twee nestkasten, een waterbad en eiken boomstammetjes. Daarnaast wordt er per project een insectenhotel geleverd. Dit lijkt ons ook een erg mooi idee voor Groningen! Wat denk het college ervan?(Bron:https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=194870)

Goed dat er wordt ingezet op het stimuleren van groen bij particulieren. Helaas zijn er zijn nog teveel mensen die onwetend hun tuin betegelen, teveel mensen die het belang van bomen en groen niet inzien.. en als we dit weten te veranderen, wordt onze stad beetje bij beetje weer groener!

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer