Woord­voering Beheer & Verkeer, 13 december


13 december 2017

B2. Meerjarenprogramma Verkeer & Vervoer, 2018-2021

Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren is blij om in dit meerjarenprogramma herhaaldelijk de nadruk op duurzaamheid, emissieloos vervoer, en een energieneutrale stad vermeld te zien staan. Wij vinden echter dat deze strevens niet stroken met een aantal van de projecten die in het programma worden genoemd. Zo zal het bij u bekend zijn dat de Partij voor de Dieren geen voorstander is van de huidige plannen voor Ring Zuid, en dat wij geen heil zien in het aanleggen van een autoverbinding tussen de Oosterhamrikkade en de Oostelijke Ringweg.

In het programma schrijft de gemeente: “We streven er daarom naar dat er in 2035 in onze stad geen lokale uitstoot van schadelijke stoffen zoals NOx en fijnstof meer plaats vindt en dat ons verkeerssysteem dan vrij van CO2 is”. Bij het aanleggen van de Oosterhamrikverbinding worden deze schadelijke stoffen echter júist van de Ring naar de binnenstad verplaatst. Wij hopen daarom ook dat de besluitvorming naar een voorkeursvariant nog open ligt, en er serieus gekeken wordt naar het alternatief dat door de SP en ChristenUnie voor de zomer is aangedragen. Des te meer omdat dit alternatief in de wijk zelf veel belangstelling geniet.

Wij zijn positief over de meerderheid van de punten in het programma. De toegankelijke haltes, het vernieuwde reizigersinformatiesysteem, en de OV-visie inclusief de hopelijke komst van een station Hoogkerk en een extra sneltrein naar Leeuwarden zijn hier enkele voorbeelden van.

Tevens steunen wij de introductie van intelligente verkeerslichten en het toekomstige verbod op brommers en scooters met een verbrandingsmotor uit de busvrije wegen van de binnenstad. De planning voor 400 nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s is voor nu een mooi streven, maar wij gaan ervan uit dat dit geen maximum is op het moment dat de groei van elektrische auto’s in de stad harder toeneemt dan voorspeld. Graag een reactie van het college hierop.

Wij kijken uit naar de nieuwe Parkeervisie waarin wordt gekozen voor duurzaamheid en er meer ruimte aan de straat wordt gegeven. Zoals het college al zegt wordt op die manier de openbare ruimte weer echt openbaar. Wel hopen wij dat de gemeente leert van de signalen die momenteel uit de Oosterparkwijk komen, waar de het parkeervrije gedeelte plotseling overspoeld wordt door auto’s uit de andere helft.

Landelijk gezien blijft het aantal verkeersongelukken stijgen, en alhoewel Groningen hier samen met Drenthe nog het minst van merkt, stijgt ook hier het aantal ongelukken. Het is goed dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, ook op financieel vlak. Vertaald naar de veiligheid van onze inwoners is drie miljoen zeker geen gek bedrag. Wij zijn enthousiast over de genoemde verdubbeling van de gebiedsbudgetten voor de aanpak van kleine verkeersmaatregelen in de wijken. Ook is het goed dat in het regionale verkeerseducatieprogramma op scholen nadrukkelijk aandacht wordt geschonken aan de gevaren van het gebruik van smartphones in het verkeer.

In 2014 zijn er na een aangenomen motie over gemeentelijke plaatsing voor oplaadpunten voor elektrische fietsen enkele oplaadpalen geplaatst in de fietsenstalling van de Openbare Bibliotheek. De Partij voor de Dieren hoopt dat bij de mogelijke komst van nieuwe inwendige fietsenstallingen die in het programma worden genoemd, en bij de aanstaande fietsenstalling onder het nieuwe hoofdstation, ook geld wordt vrijgemaakt voor de plaatsing van deze oplaadpunten, aangezien de zekerheid van een opgeladen e-bike ervoor zal zorgen dat minder mensen de auto nemen. Graag reactie van het college hierop. Dankuwel.


B3. Quick scan Verkeersonderzoek Paddepoel, Selwerd (Eikenlaan)

Dankuwel voorzitter, en ook dank aan de inspreker. Complimenten voor uw eigen onderzoek en betrokkenheid.

Het zal bij u bekend zijn dat de Partij voor de Dieren altijd kritisch is geweest over de keuze van de Slimme Route naar Zernike door Park Selwerd. Nu het fietspad er echter toch ligt, is het zaak om er voor te zorgen dat de hele route daadwerkelijk een slimme en bovendien een veilige route wordt, en dat het knelpunt bij de Eikenlaan zo spoedig mogelijk wordt aangepast. Wij danken u voor de duidelijke uitleg over de verschillende mogelijkheden en de argumenten voor- en tegen bij elke variant in deze Quick Scan.

Na afweging van alle geschetste scenario’s is de Partij voor de Dieren van mening dat de fietstunnel onder de Eikenlaan de beste oplossing is voor het huidige probleem. Een ongelijkvloerse kruising is voor alle verkeersstromen zowel veiliger als sneller dan de andere oplossingen. Wij betreuren het ten zeerste dat deze tunnel hoogstwaarschijnlijk nog meer afbreuk doet aan het aanwezige groen rondom het kruispunt, en hopen dan ook dat de bomenkap door een nauwkeurige ruimteplanning zoveel mogelijk beperkt kan worden. Waar het écht niet anders kan dan dat bomen het veld moeten ruimen, verwachten wij dat dit ruimschoots wordt gecompenseerd in dezelfde buurt. Per saldo mag er in Selwerd geen groenverlies optreden.

Het is sowieso spijtig dat deze bomenkap überhaupt nodig is, maar de verkeersveiligheid en punctualiteit van het openbaar vervoer en de hulpdiensten hebben in dit geval de prioriteit. De andere levensvatbare variant, de opgeblazen oversteek in combinatie met de volledige ringaansluting van de Iepenlaan, zou ook tot grootschalig groenverlies leiden, in dit geval om de nieuwe aansluitingen op de ring te realiseren. Bij deze variant worden ook nog eens de bewoners van de Iepenlaan benadeeld door een aanzienlijke toename van de geluidsoverlast, en is het nog steeds niet zeker of de situatie op de Eikenlaan hierdoor voldoende verbetert. Vandaar onze keuze voor de fietstunnel. Wij hopen dat nader onderzoek naar dit plan uit zal wijzen dat een aansluiting van de fietstunnel op de fietspaden langs de Eikenlaan gewaarborgd kan blijven.

Daarnaast staan wij achter de vier uit te voeren maatregelen, waaronder het instellen van eenrichtingswegen en het verplaatsen van stoplichten, die zullen leiden tot betere doorstroming van verkeersstromen op andere punten in de wijken Paddepoel en Selwerd. Dankuwel.


B1. Update Energiemonitor en Routekaart Groningen

Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren is enthousiast over de stand van zaken in deze update, en met name over het "Gronings energietransitiebod” dat “het Groene Stopcontact" wordt genoemd. Het zou een erg mooie verdienste zijn voor onze provincie als wij in de toekomst daadwerkelijk vijf keer zoveel duurzame energie kunnen produceren als we hier verbruiken. Een manier om aan te tonen dat Groningen ook zonder de aardgaswinning, de rest van Nederland van energie kan voorzien.

Wel plaatsen wij enkele stevige kanttekeningen bij het oprichten van windparken op zee. Hierbij bestaat namelijk het risico dat aan natuurbescherming voorbij wordt gegaan om aan die duurzame energie te komen. Grote windmolenparken verstoren migratiepatronen van onder andere trekvogels, vleermuizen, zeezoogdieren en vissen. Ook worden windmolens met anodes beschermd tegen roest. Hierdoor lossen stoffen als aluminium, zink en andere zware metalen geleidelijk op in het water, wat dus betekent dat er giftige metalen in zee terechtkomen. Er bestaan coatingtechnieken om dit te voorkomen, maar ze zijn wel duurder. De Partij voor de Dieren pleit er dan ook voor dat bij de aanbesteding van de realisatie van een dusdanig windmolenpark rekening wordt gehouden met de duurzaamheid van de windmolen zelf. Het kan niet zo zijn dat wij onder het stempel van duurzaamheid de Noordzee gaan vervuilen.

Grootschalig inzetten op waterstof is een goede zet om de ambitie energieneutraal te realiseren. Een absolute randvoorwaarde is dan wel dat de waterstof uitsluitend duurzaam wordt geproduceerd, uit groene energie. Wat verder van belang is, is goed te kijken wat onze invloed is buiten de grenzen van onze gemeente. Bij bijvoorbeeld de goederen en producten die wij in de gemeente consumeren, moeten we kijken of deze in het kader van de energietransitie duurzaam zijn geproduceerd.

Ook laaghangend fruit moeten we niet laten hangen. Tijdens de wintermaanden zien we dat vele winkeliers hun deuren open hebben staan, en dat de terrasverwarmers loeien zonder publiek. Wij zijn van mening dat als we echt de ambitie hebben om energieneutraal te worden, dit soort verspilling niet, meer door de beugel kan. Immers, energie die je bespaart, hoef je ook niet op te wekken.

Bij de verfijning van de routekaart zijn we nu natuurlijk benieuwd welke impact het wegvallen van geothermie gaat krijgen. Onze voorkeur gaat zoveel mogelijk naar zonne-energie, wat door fantastische projecten als Grunneger Power ook haalbaar moet zijn voor mensen zonder geschikt dak voor panelen.

Tot slot willen wij graag meegeven dat energieneutraal een prachtige doelstelling is, maar dat daadwerkelijke klimaatneutraliteit veel meer behelst dan enkel de energievoorziening. De Partij voor de Dieren is van mening dat er, voordat we daadwerkelijk de titel van “Groen Stopcontact” mogen dragen, naast een energietransitie ook ingezet moet worden op een transitie naar minder vlees en meer plantaardig voedsel. Of zoals Marianne Thieme vaak zegt: “Mes en vork zijn de belangrijkste wapens in de strijd tegen klimaatverandering”. Dankuwel.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer