Woord­voering Commissie Beheer & Verkeer, 24 januari


24 januari 2018

B1 Actieplan Energiebesparing bij bedrijven (collegebrief 15 december 2017)

Dankuwel voorzitter. Samen met het college ziet de Partij voor de Dieren de uitdaging die voor ons ligt in het halveren van het energiegebruik in het bedrijfsleven. Met dit actieplan is er in ieder geval een stap in de goede richting gezet om deze ambitieuze opgave te realiseren. Wij zijn erg benieuwd naar de uiteindelijke deal met het bedrijfsleven die momenteel wordt uitgewerkt. Dat de gemeente Groningen jaarlijks een half procent energie méér wil besparen dan het landelijke SER energieakkoord juichen wij toe. Ook naar de resultaten van de versnellingstafel energieneutrale bedrijventerreinen kijken wij uit. Het genoemde stimuleren van besparende initiatieven zoals Grunneger Power, het financieren van besparingsbeleid van bedrijven, en het aantrekken van energieadviseurs voor meer inzicht zijn vanzelfsprekend ook zaken die op onze volledige steun kunnen rekenen. Een rij aan complimenten dus, maar ook nog enkele vragen.

In het actieplan is te lezen dat “Het handhaven van de Wet Milieubeheer alleen zal worden ingezet bij de bedrijven en instellingen die geen informatie verstrekken over de eigen activiteiten en de voortgang daarvan”. Zoals het hier is geformuleerd klinkt het alsof er op bedrijven die wél deze informatie verstrekken, maar die daarin níet de vereiste doelstellingen halen, niet zal worden gehandhaafd. Klopt dit? Graag antwoord van het college hierop. Ook is de Partij voor de Dieren benieuwd wat het college bij dit thema verstaat onder een “kwaliteitstoets” op de door bedrijven aangeleverde besparingsgegevens. Op welke manier zal deze kwaliteitstoets plaatsvinden, en door welke instantie? Graag ook een reactie van het college hierop.

In het actieplan wordt genoemd dat er op basis van de Wet Milieubeheer geen concrete besparingsverplichtingen kunnen worden gesteld aan de zakelijke kleinverbruikers. Wij snappen dat wij niet grote investeringen van het MKB kunnen verlangen, omdat niet alle kleine bedrijven hiervoor de financiële middelen zullen hebben. Toch vraagt de Partij voor de Dieren zich af of er geen gemeentelijke regelgeving kan komen over kostenloze of zeer goedkope besparingsmaatregelen, met bijvoorbeeld een terugverdientijd van één of twee jaar. Denk hierbij aan het sluiten van de winkeldeuren bij kou, het uitdoen van verlichting na sluitingstijd, en natuurlijk het uitzetten van de gewraakte terrasverwarmers die ook aan staan als er niemand zit. Wij weten dat het college over dit laatste onderwerp nog in gesprek is met de horeca in Groningen en kijken uit naar de resultaten hiervan. Ook al zijn deze zakelijke kleinverbruikers slechts 10% van het totaal van het zakelijke energieverbruik in de gemeente, dan gaat het toch om een aanzienlijke 5% van het totale energieverbruik in Groningen. Om het totale verbruik daadwerkelijk te halveren zullen maatregelen op dit terrein daarom uiteindelijk ook hard nodig zijn. Dankuwel.

Antwoord wethouder: Uitvoering van de wet milieubeheer heeft nog een lange weg te gaan. Concretere plannen komen eraan, dit was de start. Handhaving gaat ook plaatsvinden als bedrijven wel hun gegevens openbaar maken maar niet de norm halen. Handhaving alleen is echter niet het antwoord - gaat om intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in de brede zin, dat werkt beter als het van twee kanten komt. Het is interessant om te zien wat de toekomst van de milieuwet is voor zakelijke kleingebruikers. Nu moeten we het doen met landelijke basis die er is, en die is beperkter dan je zou willen. Op de vraag over de kwaliteitstoets komen we terug.



B2 Invulling moties vervolg afvalbeheerplan (collegebrief 21 december 2017)
Dankuwel voorzitter. Alhoewel de Partij voor de Dieren het vanzelfsprekend nog steeds jammer vind dat diftar nu nog niet wordt geïntroduceerd, zijn we blij met de manier waarop het college deze vier moties heeft opgepakt. Wij zijn er van overtuigd dat de genoemde tweesporige, zowel preventieve als handhavende aanpak van zwerfvuil snel tot een mooi resultaat zal leiden, zeker nu Groningen zich ook aansluit bij de statiegeldalliantie. Het is ook fijn dat de invulling van deze motie niet zal leiden tot een toename van de afvalstoffenheffing.

Bij het antwoord op de aangenomen motie van de ChristenUnie, over onderzoek naar de gratis inzameling van snoeiafval, zien wij echter niet het onderzoek terug waar in de motie naar werd gevraagd. Het college beschrijft een ander soort invulling van de motie, waaronder de mogelijkheid om een extra gft-container aan te vragen. Op de gemeentelijke website staat echter dat de kosten voor zo’n extra container 112 euro per jaar te zijn, dat is dus niet gratis te noemen. Ook wordt in de collegebrief genoemd dat “bewoners in wijken met ondergrondse containers de mogelijkheid hebben om een GFT container aan te vragen”. Op de gemeentelijke website staat echter dat dit alleen mogelijk is als bewoners vervolgens zelf bereid zijn om hun GFT container naar een inzamelroute te brengen. Dat kan in veel buurten, waaronder de binnenstad, een behoorlijke afstand en daarmee een te grote drempel zijn. Het organiseren van milieustraten voor snoeiafval in de lente en herfst is echter wel een goede en steekhoudende actie, en de Partij voor de Dieren is benieuwd wat hiervan het resultaat zal zijn.

Het is goed dat er serieus werk wordt gemaakt van de gratis bakfietsen voor het vervoer van grofvuil. Zeker als deze op centrale plekken in de wijk worden aangeboden zullen mensen er graag gebruik van maken. Tot slot juichen wij natuurlijk de bij motie 4 beschreven duidelijke en crossmediale informatieverstrekking over afvalscheiding toe. Dankuwel.

Antwoord college: Bedankt voor de opmerkzaamheid. Het is niet de bedoeling dat voor een groene container 112 euro per jaar wordt gevraagd - dat passen we aan op de website.

B3 Herinrichting Binnenstad-west (Brugstraat-Munnekeholm) en continuering Centrumgarage (raadsvoorstel 22 december 2017)

Dankuwel voorzitter en dank ook aan de insprekers. Alhoewel de Partij voor de Dieren in het algemeen natuurlijk geen voorstander is van binnenstedelijk autoverkeer en van autoparkeerplaatsen in een historisch straatbeeld, snappen wij de zorgen van de bewoners van het A-Kwartier over een verdere afname van parkeerplaatsen in hun buurt. Het is ook jammer dat zoals mevrouw Klaver al aangaf, er bij deze besluitvorming blijkbaar gebrekkige communicatie en inspraakmogelijkheden zijn geweest met de buurtbewoners.

Is er in plaats van het direct verwijderen van 12 parkeerplaatsen op de Hoge der Aa en 2 op de Pottebakkersrijge niet een tijdelijke tussenoplossing mogelijk? In de ingezonden brieven worden meerdere alternatieven voorgesteld, waarvan een aantal goed gecombineerd zouden kunnen worden, om in ieder geval de verkeersstroom verder te verminderen. Zoals het verbod op straatparkeren voor niet-vergunninghouders in de buurt, dat dhr Roovers voorstelde, samen met het optisch versmallen van de Hooge der A op het gedeelte waar nu al geen parkeerplaatsen zijn, zoals mevrouw Spaltman in haar zienswijze al voorstelde. Dit kan dan op termijn in combinatie met het voorstel om vergunninghouders een plek te geven in de garage van het Harmoniecomplex. Kan het college toelichten of onderzoek hiernaar tot de mogelijkheden behoort? Dan verdwijnen de auto’s van vergunninghouders ondergronds en daarmee ook uit het historische straatbeeld. Misschien zou er dan ook nog een leuke korting gegeven kunnen worden voor het parkeren van elektrische auto’s.

In ieder geval lijkt het ons een goed plan om in de toekomst voor dit gebied geen nieuwe vergunningen te verstrekken, en in de toekomst heil te zien in een buurtstalling in de Haddingegarage, zodat dan de 12 parkeerplaatsen alsnog kunnen verdwijnen. Over de centrumgarage van de Haddingestraat: wij begrijpen dat de gemeente op dit moment geen middelen heeft om de garage nu aan te kopen. Daarom wordt vooralsnog voorgesteld om InterParking te laten continueren met de uitbating. Aangezien hier een forse opknapbeurt van de garage op hun kosten bij inbegrepen zit en de jaarlijkse exploitatievergoeding helpt om het begrotingstekort voor de vernieuwing van de binnenstad te dekken, is dit voor de korte termijn geen slecht plan.

Wij maken ons echter zorgen over de mogelijkheid dat de gemeente over 5 jaar besluit om de garage nog eens vijf jaar commercieel te laten exploiteren. Wij zijn van mening dat de garage over 5 jaar, met de investeringen die dan door InterParking gedaan zijn in de kwaliteit ervan, absoluut gebruikt moet worden als buurtstalling en fietsenstalling, zeker aangezien nabije buurtstallingen al met tekorten en wachtlijsten kampen. Wij zijn het niet eens met de conclusie van de gemeente dat de garage te ver uit het zicht ligt voor fietsers om er grootschalig gebruik van te zullen maken. Om te zeggen dat de garage niet op een natuurlijke route ligt is wel heel kort door de bocht. De zuidzijde van de Vismarkt en de aansluiting van de Pelsterstraat op de Vismarkt worden al jaren gekenmerkt door een overschot aan fout geparkeerde fietsen. Met een toekomstige bewustwordingscampagne van de mogelijkheid om de fiets te parkeren in de centrumgarage, het inzetten van fiets stewards om fietsers daarop te wijzen, en het plaatsen van duidelijke bewegwijzering, zou het fietsprobleem op de Vismarkt grotendeels opgelost kunnen worden.

Als laatste puntje wil ik het nog hebben over de toegankelijkheid voor slechtzienden in de A-straat. In het raadsvoorstel staat dat alhoewel “een contrasterende kleur van de geleidestrook zelf nog een extra verbetering zou kunnen opleveren, daarvoor in het definitief ontwerp niet wordt gekozen”. Dit vindt de Partij voor de Dieren tamelijk onbegrijpelijk. Vorige maand hebben we het hier in de veegcommissie nog uitvoerig gehad over de gemeentelijke ambities om een veel toegankelijkere stad te creëren. Hier wordt nu puur uit esthetische redenen voor gekozen om de geleidestrook in dezelfde gele kleur aan te leggen, in plaats van een contrasterende kleur als antraciet, wat volgens mij echt niet af zou doen aan het straatbeeld.

Over de overige plannen in het raadsvoorstel en de bijlages zijn we positief. De A-Straat is een mooie en fijne straat geworden, en het ziet er naar uit dat de Brugstraat en Munnekeholm dit ook zullen worden.

Wethouder: We gaan kijken naar alternatieven voor de 12 parkeerplaatsen voor de buurtbewoners. De optie van de parkeergarage in het Harmoniecomplex wordt meegenomen in gesprek over alternatieven. Sommige partijen uitten hun zorgen dat de Centrumgarage sowieso nog 10 jaar open blijft, maar wij beloven dat de optie om de Centrumgarage na 5 jaar over te kopen en dan al te sluiten voor commercieel parkeren zeker open blijft.

B4 Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen-Haren-Helperzoomtunnel en BEA (collegebrief 7 december 2017)

Dankuwel voorzitter. Ik kan het bij dit onderwerp kort houden. Ook de Partij voor de Dieren had graag gezien dat fietsers hier voorrang hadden gekregen. Aangezien uit de simulatiestudie echter duidelijk blijkt dat dit veiligheidsrisico’s oplevert, opstopping bij het gemotoriseerd verkeer veroorzaakt, en ook nog eens slechts een marginale tijdswinst voor de fietsers zelf oplevert, zien wij ook in een voorrangssituatie voor fietsers hier niet haalbaar of wenselijk is. Wel hoopt de Partij voor de Dieren dat uit het onderzoek naar het fietskruispunt met de Helper Brink blijkt dat fietsers daar wel in de voorrang gezet kunnen worden. In verband met de doorstroom van het fietsverkeer zien wij dit liever dan het genoemde gelijkwaardige kruispunt.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer