Woord­voering Raads­ver­ga­dering, 31 januari


31 januari 2018

7b. Cameratoezicht Gele Loper

De burgemeester zal voor 1 januari 2018 niet opnieuw vragen om de bevoegdheid cameratoezicht toe te passen in het gebied tussen de Werkmanbrug en de Vismarkt en Jaarlijkse en halfjaarlijkse evaluaties gegeven aan de raad voortvloeien uit het gegeven dat de burgemeester aan de raad toestemming vraagt voor het inzetten van het instrument ‘cameratoezicht’, en dit per 1 januari 2018 is beëindigd. Er zal vanaf 2018 sterker worden ingezet op de persoonlijke aanpak, mede ten doel tot een aanpak van de aanwas van overlastgevers van buiten Groningen te komen.

De ondernemers en omwonenden hebben nog steeds overlast ondervinden rondom de Gele Loper. Ondanks dat binnen de huidige aanpak veel interventies plaatsvinden en quick wins worden behaald, de overlast niet merkbaar vermindert en de huidige aanpak niet zorgt voor een substantiële vermindering van de problematiek. Wij willen graag vd burgemeester weten of hij de hernieuwde aanpak van januari 2018 halfjaarlijks wil evalueren, en deze evaluatie te delen met de raad.

8a. Herinrichting Binnenstad-West

Dankuwel voorzitter. Ik zal niet gaan herhalen wat er vorige week in de commissie al over deze onderwerpen gezegd is. De Partij voor de Dieren blijft een groot voorstander van een autoluwe binnenstad en we zijn blij dat de grote bussen niet meer door de smalle straten van de westelijke binnenstad rijden. We kijken uit naar de vernieuwde Brugstraat en Munnekeholm: als deze straten net zo mooi worden als de A-Straat, dan is dat een grote winst voor de buurt. Het is ook goed dat er nu een toezegging is gedaan naar de bewoners van het A-Kwartier, om samen te kijken naar alternatieven voor de 12 parkeerplaatsen die verdwijnen aan de Hooge der A om de straat fietsvriendelijker te maken.

Over de plannen voor de parkeergarage in de Haddingestraat heeft de Partij voor de Dieren echter nog wel enkele kritische noten. De keuze van het college om de centrumgarage eerst nog open te houden voor commercieel parkeren heeft de wethouder vorige week duidelijk uitgelegd. Om de garage nu al te herbestemmen past gewoon echt niet in het gemeentelijke budget. Dat de financiële voordelen van een tijdelijk verlenging van de exploitatie door InterParking ten goede komen van de binnenstadsvernieuwing is de juiste keuze. Maar hier zit de crux: de mogelijkheid dat deze exploitatie na het openen van de Forumgarage nog TIEN jaar duurt, vinden wij niet tijdelijk meer. In het raadsvoorstel staat: “De afspraak met Interparking gaat in principe uit van een periode van 10 jaar na opening van de Forumgarage”. Dat is een decennium, dan hebben we het over 2029. De garage is al jaren een doorn in het oog van ons historisch centrum en als het aan ons ligt wordt de verlenging van de exploitatie door InterParking vastgesteld op de genoemde mogelijke variant van 5 jaar, en geen dag langer. Hiertoe dienen wij dan ook een amendement in.

In 2024 is het hoog tijd dat de garage, met de opknapbeurt die InterParking dan heeft voltooid, wordt ingezet als buurtstalling. Nabije buurtstallingen als die in de Sledemennerstraat en aan de Coehoornsingel kampen momenteel al met wachtlijsten. Het openen van de centrumgarage als buurtstalling zou deze tekorten kunnen oplossen. Ook zouden dan alle geparkeerde auto’s kunnen verdwijnen uit de Haddingestraat en Pelsterstraat, wat ook deze straten vrijmaakt voor de nodige vernieuwing. Daarnaast bezwijken de zuidelijke en oostelijke zijdes van de Vismarkt, en dan met name de doorgang bij de Pelsterstraat, onder de hoeveelheid fout geparkeerde fietsen. Deze belemmeren de doorgang en maken de Vismarkt op drukke momenten slecht toegankelijk voor mensen met een visuele of mobiele beperking. Voorzitter, al deze problemen zouden opgelost zijn met een buurtstalling in de centrumgarage. Wij zijn het niet eens met de conclusie van het college dat de garage te ver uit het zicht ligt voor fietsers om er grootschalig gebruik van te zullen maken. Om te zeggen dat de garage niet op een natuurlijke inrijroute ligt is wel heel kort door de bocht. Met een bewustwordingscampagne op sociale media en het inzetten van fiets stewards zou ter zijner tijd de mogelijkheid van fietsparkeren in de centrumgarage absoluut een succes worden. Wij gaan er dan ook vanuit dat als dit onderwerp over enkele jaren weer ter sprake komt de mogelijkheid van een inpandige fietsenstalling op de begane grond niet bij voorhand wordt afgeschreven.

Voorzitter, omwonenden van de centrumgarage hebben ons de afgelopen week aangeschreven naar aanleiding van het nieuws dat de garage een stuk langer dan verwacht commercieel open zou blijven. Zij schreven ernstige last te ondervinden van uitlaatgassen en fijnstof rondom de garage. Dit komt door het feit dat de garage een open garage is, met rondom roosters in plaats van dichte buitenwanden of -platen. Aangezien de gezondheidsrisico’s van hoge uitstoten van fijnstof er niet om liegen nemen wij deze opmerkingen zeer serieus. Wij zouden dan ook graag zien dat binnen afzienbare tijd metingen van de fijnstofuitstoot rondom de garage plaatsvinden en dienen hiertoe een motie in. In het raadsvoorstel staat dat “Interparking zich verplicht om binnen 2 jaar na opening van de Forum-garage 700.000 euro te investeren in de garage”. De Partij voor de Dieren wil voorstellen dat een gedeelte van deze zeven ton wordt gebruikt om de uitstoot van fijnstof door parkeren in de garage wordt teruggebracht, mocht uit de meting blijken dat deze uitstoot boven de wettelijke normen is.

8b. Prestatieafspraken Uitvoeringsprogramma

We vinden het belangrijk dat alle bewoners van onze gemeente beschikbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid krijgen qua wonen. Ook zijn wij ervoor bestaande woningbouw aan te pakken en te verduurzamen zodat sloop minder aan de orde is. Het gaat vaak om relatief kleine aanpassingen die naar ons idee beter te realiseren zijn dan maar simpelweg een huis te slopen. We willen dat oude, tochtige woningen aan worden gepakt omdat deze woningen de minst duurzame zijn. Bewoners zijn ook gelukkiger in hun huis wanneer deze goed geïsoleerd zijn en het milieu minder belasten.

Door energie-neutraal te bouwen creëer je een bewustwordingsproces en ik kan het niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is, ook met de gaswinning en aardbevingen daarbij in het achterhoofd. Eerder stelden wij ook schriftelijke vragen hier over. Wat ons betreft moet bij nieuwbouw alleen uitgegaan worden van energieneutrale en aardgasloze woningen en zo wordt dit ook gesteld in dit stuk. Wij sluiten ons aan bij de motie van de SP over onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen op de daken van woningbouwcorporaties door de gemeente.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer