Woord­voering Commissie Ruimte & Wonen, 7 februari


7 februari 2018

B1 Aanpak Noorderhaven (collegebrief 18-1-2018)

Dankuwel voorzitter en dank ook aan de insprekers. In de ontwikkelingsfase van de nieuwe Watervisie is er al regelmatig over de situatie in de Noorderhaven gesproken, een discussiepunt dat er vorig jaar aan heeft bijgedragen dat uiteindelijk de gehele oppositie tegen de Watervisie heeft gestemd. Ook achter de huidige aanpak van het college die in de collegebrief wordt geschetst kan de Partij voor de Dieren zich niet vinden.

Er wordt in de collegebrief gesproken van verwaarloosde schepen. De wens om bepaalde woonschepen zowel esthetisch als qua wooncomfort op te knappen kunnen wij onderschrijven. Dit past ook bij de nieuwe binnenstadsvisie en het aanpakken van de diepenring. Wij zien echter absoluut geen noodzaak voor het gestelde feit dat de schepen die in de Noorderhaven aangemeerd liggen moeten kunnen varen. Waarom zou de Noorderhaven uitsluitend bedoeld moeten zijn voor varende schepen? Waarom zou het gestimuleerd moeten worden dat schepen af en toe plaatsmaken voor nieuwe schepen?

Het is zaak dat bepaalde verwaarloosde schepen worden opgeknapt, dat zeker, maar dit is ons inziens niet afhankelijk van de door het college genoemde vaardynamiek in de Noorderhaven. Wij steunen de oproep van het Woonschepencomité om de schepen een omgevingsvergunning te verlenen zodat de eigenaren met het verkrijgen van een hypotheek ook daadwerkelijk de financiële middelen hebben om de nodige aanpassingen door te voeren. En als dit technisch gezien op het moment niet mogelijk is door de eisen die de Verordening openbaar Vaarwater uit 2006 stelt, dan is het nu, twaalf jaar later, wellicht hoog tijd voor een nieuwe Verordening. Dankuwel.

Wethouder: Het is de wens van de raad en het college, zoals gesteld in de Watervisie, om de Noorderhaven een vrijhaven te laten blijven. Hierbij passende geen blijvende documenten. Wij beloven u geen verdere stappen te ondernemen zonder deze eerst te bespreken met de raad en eventueel de rechter over de rechtspositie van de woonbootbewoners.


B2 Koersdocumenten wijkvernieuwing (raadsvoorstel 17-1-2018)

Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren is blij met deze informatieve en inhoudelijk sterke koersdocumenten die voor de wijkvernieuwingen van Beijum, Selwerd, De Wijert en de Indische Buurt worden gepresenteerd. Het is mooi om te zien dat er veel aandacht is voor investeringen in gezondheid op het sociale vlak. Wij ondersteunen het inzicht dat criminaliteitscijfers en gevoelens van onveiligheid teruggedrongen kunnen worden met meer voorzieningen voor de jeugd en het verbeteren van de sociaaleconomische situatie van de bewoners.

Dat verduurzaming als thema vaak terugkomt in de plannen is erg goed. Het is jammer dat de corporaties niet alle woningen in elke wijk tegelijkertijd kunnen verduurzamen, maar het is natuurlijk begrijpelijk dat ze met prioritiseringen werken. De motie van de SP over het plaatsen van zonnepanelen op corporatiebezit die vorige week is aangenomen zou een erg mooie bijdrage kunnen leveren aan het energieneutraal maken van veel woningen in deze wijken.

Twee maanden geleden hebben we hier een informatiebijeenkomst gehad over Wijkdeal De Wijert. Hier kwamen mooie verhalen naar voren over een krachtige en volwaardige samenwerking tussen koplopers, wijkbewoners, de gemeente, en professionals. Deze hoge mate van burgerbetrokkenheid heeft zich vertaald tot vijf krachtige bewonersperspectieven in dit koersdocument, en daarover zijn we enthousiast. In het koersdocument over Beijum komt de mate van burgerparticipatie wat minder goed naar voren. Er wordt gesproken over de BOB en de Groene en Sociale Long, maar niet in hoeverre deze organisaties en andere bewoners actief bij de wijkvernieuwing worden betrokken. Als dit al wel het geval is en burgers al veelvuldig worden betrokken in de vernieuwingsprocessen mag dat nog wat duidelijker naar buiten gecommuniceerd worden. Mocht het zijn dat deze betrokkenheid nog niet zo hoog is, dan vindt de Partij voor de Dieren dat hier nog kansen liggen.

Verder kunnen wij voor het welzijn van de inwoners het belang van kwalitatief hoogwaardig groen in deze wijken, waaronder goed onderhouden parken met bankjes en prullenbakken, niet genoeg onderstrepen. Het is goed dat hier met name in De Hoogte extra aandacht aan wordt besteed. Afsluitend kijkt de Partij voor de Dieren uit naar de realisering van de hier uiteengezette plannen en voornemens. Dankuwel.


B3 Wijkontwikkeling Oosterparkwijk, renovatie Heesterpoort 1 (raadsvoorstel 22-1-2018)

Dankuwel voorzitter. Het gaat bij de renovatie van de Heesterpoort 1 inderdaad om een fors bedrag, maar de Partij voor de Dieren erkent het belang dat toegankelijke monumentale panden hebben in het leefplezier van de inwoners van de Stad. Het behoud van dit pand is belangrijk en aangezien het een prachtige centrale rol in de Oosterparkwijk kan gaan vervullen, een wijk die zo’n hoogwaardige impuls wel kan gebruiken, is het alle genoemde aanpassingen waard. Ook over de mogelijkheid van een buurtcentrum in de Siebe Jan Boumaschool zijn wij enthousiast. Nog zo’n prachtig monumentaal pand herbestemmen en in ere herstellen wat betreft haar buurtfunctie, dat is natuurlijk veel wenselijker dan eventuele nieuwbouw voor een buurtcentrum. Dankuwel.

B4 Projectofferte projectontwikkeling Alo-locatie, van Swietenlaan hoek Laan Corpus den Hoorn (collegebrief 21-12-2017)

Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren is blij dat Groningen een gemeente is waar duurzaamheid een kernwaarde is in al het beleid, en waarbij in documenten als deze een mooie zin als “Uiteraard wordt het gehele woongebied 'gasloos'” inmiddels tot de norm behoort. Dat er bij de projectuitvoering een ecoloog, groenspecialist én een milieukundige zijn betrokken is fantastisch. De potenties van het gebied met betrekking tot gezondheidszorg zijn hoopgevend, en het is mooi dat in de startaanvraag aandacht wordt besteed aan het opnemen van een park op de locatie.

Met deze uitgangspunten van deze projectofferte kan de Partij voor de Dieren de ontwikkelingsplannen op de ALO locatie dan ook steunen, zeker als we kijken naar de toenemende woningvraag in onze gemeente. Wel willen wij het college graag vragen om bij de aanbesteding ook rekening te houden met het effect dat de plannen hebben op het voortbestaan van de bomen die momenteel al op het terrein staan. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als al deze bomen, waarvan de meeste al van een flink formaat zijn, kunnen blijven staan.

Wij zijn echter wel kritisch over de genoemde percentages van sociale huur. In paragraaf 3.1 staat nog “Aangegeven is dat uitgegaan moet worden van 20% sociale huur”, maar in de bijlage van de Startaanvraag zelf staat iets heel anders, namelijk “Minimaal 10%, maximaal 20% sociale huur”. Wij vinden 20% al een mager percentage, maar vinden een minimum van 10% helemaal beschamend met de wachtlijsten die wij hier kennen voor sociale huurwoningen. Voorts sluiten wij ons aan bij de opmerking van het CDA om de omwonenden goed te betrekken. Dankuwel.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer