Woord­voering Commissie Onderwijs & Welzijn, 7 februari 


7 februari 2018

B1 Voor alle jonge kinderen gelijke kansen (raadsvoorstel 18-01-18)

Dankuwel voorzitter. Tijdens het werkbezoek aan de Vensterschool van enkele weken geleden hoorden we het al van de aanwezige professionals, en nu lezen we het ook weer terug in de ingezonden brief van SKSG: de extra investeringen die worden gedaan op de ontwikkeling van jonge kinderen werpen hun vruchten af. De Partij voor de Dieren is erg enthousiast over de plannen van het college om alle ouders in de toekomst de mogelijkheid te geven om 16 uur per week gebruik te maken van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en de bijbehorende ontwikkelingsstimulering. Zo creëren we naast een gelijk speelveld ook een gelijk leerveld voor alle kinderen die in de gemeente opgroeien. Een laag inkomen van de ouders mag hier geen invloed op hebben, dus het is goed dat vanuit de bijzondere bijstand de mogelijkheid bestaat om de uurlijkse ouderbijdrage terug te krijgen.

Tijdens het werkbezoek werd genoemd, de heer Koks zei het ook al, dat veel kinderen met een achterstand en kinderen die zich thuis niet in een stimulerende taalomgeving bevinden een grote terugval ondervinden tijdens de lange zomervakantie. In het stuk wordt nu meerdere keren gesproken van zomerscholen, maar volgens mij wordt niet expliciet genoemd voor hoeveel weken per jaar het uiteindelijke streven van 16 uur per week van het college geldt. Kan de wethouder dit toelichten?

Toen deze plannen van het college op 17 januari jongstleden kenbaar werden gemaakt bij de regionale media, publiceerde RTV Noord het vrij neutrale artikel “Stad wil twee dagen opvang voor alle kinderen tot aan basisschool”. Vervolgens plaatsten zij ook een link naar het artikel op hun Facebookpagina. Dit bracht een stortvloed aan negatieve reacties met zich mee. De strekking van veel comments was “Laat een kind lekker kind zijn” of “De omgekeerde wereld! Je kunt ook ouders belonen die ervoor kiezen zelf hun kinderen op te voeden”. Of nog een laatste voorbeeld: “Jemig, ik heb medelijden met moeders van peutertjes. Je moet je bijna schuldig voelen als je graag fulltime voor je kinderen zorgt.”

Alhoewel wij als Partij voor de Dieren overtuigd zijn van de meerwaarde van dit nieuwe beleid voor de ontwikkeling van kinderen, blijkt dus dat bij een substantieel aantal inwoners van de Stad een negatief beeld bestaat van deze plannen. Dit werd op het werkbezoek ook bevestigd door meerdere professionals, die aangaven dat sommige mensen ervoor kiezen om hun kinderen niet naar de opvang te brengen “omdat oma al oppast” of “omdat ze daar toch alleen maar ziek worden”. De keuzevrijheid van ouders om wel of niet gebruik te maken van kinderopvang dient beschermd te worden, maar laat dit dan wel een weloverwogen keuze zijn die gebaseerd is op het volledige plaatje, inclusief alle ontwikkelingsvoordelen die kinderopvang met zich meebrengt op sociaal en educationeel vlak. Hier ziet de Partij voor de Dieren een uitdaging voor de gemeente en de betrokken partners, om bij ouders het besef te doen ontstaan dat kinderopvang in de meeste gevallen een hele nuttige stap is.

Verder wordt in het plan gesproken over kwaliteitscontrole door middel van monitoring en resultaatafspraken. Een van de instrumenten die hiervoor wordt gebruikt is het “ontwikkel-volg-systeem”. Hierbij is het volgens ons zaak om de ontwikkeling van het kind zo min mogelijk volgens een gestandaardiseerd soort hokjesdenken op te slaan. Anders bestaat de kans dat deze laatste opmerking van een bezorgde ouder veel vaker wordt gehoord: “Worden er dan ook Cito toetsen ingevoerd voor die peutertjes? Zou me niet eens verbazen.” Dankuwel.

Wethouder: Wellicht kunnen we in de toekomst er naar kijken om de vakantieperiodes volwaardig mee laten lopen, ik deel het inzicht van de raad dat de lange zomervakantie tot veel terugval leidt.

B2 Gezamenlijk plan Groninger gemeenten van beschermd wonen en opvang naar wonen met begeleiding op maat: op weg naar 2020 (collegebrief 21-12-17)

Dankuwel voorzitter. De doelgroep die gebruik maakt van beschermd wonen is één van de kwetsbaarste van onze samenleving. Juist daarom bestaan er bij deze decentralisatie en transformatie van beschermd wonen een aantal belangrijke aandachtspunten die nauwlettend in het oog gehouden moeten worden om het risico op kwaliteitsverlies van de zorg te minimaliseren.

Wij staan achter veel van de uitgangspunten die in dit plan uiteen worden gezet voor het beleid, zoals de wens om de uitstroom van bewoners naar zelfstandige woningen te verhogen. Het motief hiervoor is niet enkel financieel maar komt ook voort uit het gedachtegoed dat verblijf in een langdurige instelling het herstel, de behandeling en de kwaliteit van leven van een cliënt niet ten goede komt. Een trendrapportage van de GGZ uit 2012 beaamt dit, en zegt dat een dergelijke omgeving vaak te kunstmatig is. Ambulante hulpverlening biedt hiertoe meer mogelijkheden. Daarnaast heeft onderzoek laten zien dat mensen met psychiatrische problemen zelf vaak ook de voorkeur geven aan ambulante hulpverlening. (Medeiros, 2007; Van Hoof, 2009).

De verwachting van het geschetste beleid is dat de uitstroom verhoogd kan worden en de instroom verminderd door een optimalisering van algemene voorzieningen en preventieve zorg. Hoe wordt hier op concrete wijze invulling aan gegeven? Want op dit moment is er nog sprake dat “de instroom in alle gevallen hoger is dan de uitstroom”. Stel dat de gewenste toename van uitstroom niet wordt behaald, zijn er na de decentralisatie dan nog wel voldoende middelen beschikbaar voor de instroom van nieuwe cliënten? Graag reactie van het college hierop.

In het plan staat dat “We er van overtuigd zijn dat motivatie van de cliënt de sleutel tot succes is”. De Partij voor de Dieren wil hier graag de aanwezigheid van een sociaal vangnet van de cliënt aan toevoegen, als noodzakelijk onderdeel voor een succesvolle zelfstandige reïntegratie in de maatschappij. Bij de transities in het sociale domein staat de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers centraal en wordt meer appèl gedaan op het zelforganiserend vermogen van mensen en hun sociale netwerken. Bovenstaande is juist waar mensen met psychiatrische problematiek moeite mee hebben.

De Partij voor de Dieren dringt aan op goede scholing van professionals die werkzaam zijn in de lokale toegang, zeker bij kleine gemeenten waar op dit moment wellicht de knowhow en expertise nog ontbreekt. Doel 14 gaat hier specifiek op in, maar alhoewel de deadline voor dit doel ruim een jaar geleden was, wordt aangegeven dat deze op dit moment nog niet behaald is. Ook wordt in het stuk genoemd dat eind 2018 het go/no go moment is waarop wordt besloten of Groningen in 2019 een pilot gaat uitvoeren. Wij hopen dat als deze pilot doorgaat, deze tot een beter einde komt dan de pilot die bij Doel 23 wordt genoemd, waar wordt gemeld dat er “Onduidelijkheid is over wie de pilot trekt en uitvoert” en dat niemand vanuit BW&O er mee bezig is.

Alhoewel er dus nog veel vragen en onduidelijkheden zijn, steunen wij de strekking van het plan, waaronder het provinciale ontwikkelmodel, en het lokaal tenzij principe, wel. Dankuwel.

Wethouder: Pilot van go/no go 2018 = schaduwboekhouding voor een jaar als ware de middelen gedecentraliseerd waren, jaar daarna daadwerkelijk middelen decentraliseren.


B3 Kredietverstrekking t.b.v. OPSB en plan van aanpak Oosterpoort (raadsvoorstel 24-01-18)

Dankuwel voorzitter. Het Raadsvoorstel kan over het algemeen op de steun van de Partij voor de Dieren rekenen. De bijdrage die OPSB levert aan het cultuuraanbod in onze stad is onmisbaar en dan mogen ook de noodzakelijke kosten worden gemaakt om het gebouw nog 10 jaar open te houden. Wat betreft de overkapping van de binnentuin sluiten wij ons aan bij de woordvoering van de ChristenUnie.

Wat betreft het Plan van Aanpak voor de OPSB: het is duidelijk wat voor opdrachten en uitdagingen er nog voor ons liggen, en ik kijk er naar uit om daar vanaf volgende week ook als onderdeel van de begeleidingscommissie mee bezig te gaan. Voorts sluiten wij ons aan over de vragen over de burgerbetrokkenheid die het SP heeft gesteld.

Ik heb nog wel een laatste opmerking over de voorzijde van het Plan van Aanpak voor de Verkenning: hier zien wij foto’s van onder andere de Elbphilharmonie in Hamburg, een concertgebouw dat maar liefst 7 jaar te laat werd opgeleverd met een budget dat 3 keer over de kop is gegaan, en natuurlijk het Sydney Opera House, dat 10 jaar later dan gepland is opgeleverd en maar liefst 13 keer zoveel heeft gekost als initieel was geraamd. Wellicht zijn deze voorbeelden niet de juiste tips en impressies die wij als gemeente willen meegeven over de nieuwbouw van de Oosterpoort. Dankuwel.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer