Woord­voering Commissie Financiën & Veiligheid, 7 februari


7 februari 2018

B1. Verloop Jaarwisseling 2017-2018

Dank voorzitter. De gevaren van vuurwerk voor mens en dier, de schade aan de natuur en het milieu, de schade aan publiek en privébezit, en de financiële schade die vuurwerk de belastingbetaler toebrengt staan naar de mening van de Partij voor de Dieren niet in verhouding tot het vermeende recht van een groeiende minderheid op het afsteken van consumentenvuurwerk. Wij betreuren ieder jaar opnieuw deze vervelende periode voor vele dieren, mensen, ouderen en hulpverleners.

De veranderende publieke opinie ten opzichte van consumentenvuurwerk laat gestaag en duidelijk een trend zien naar regelgeving waarin vuurwerk steeds meer aan banden wordt gelegd. Ook op lokaal niveau vindt dit sentiment weerklank en zijn wij blij met het instellen van vuurwerkvrije zones en initiatieven die bewoners opzetten om de overlast van vuurwerk tegen te gaan. Maar we zijn er nog niet.

We hebben onlangs schriftelijke vragen ingediend om helder voor ogen te krijgen welke impact vuurwerk ook dit jaar heeft gehad. We hebben de brief van de burgemeester met belangstelling gelezen en daarin wordt 16.000 euro aan financiële schade gerapporteerd. Daarnaast was er sprake van 7 slachtoffers op de spoedeisende hulp, 23 mensen die zich hebben gemeld bij de huisartsenpost en 18 slachtoffers die behandeld zijn door het brandwondencentrum. Dit is nogal wat.

Over slachtoffers bij dieren is niets gemeld, behalve zes gevallen van overlast voor dieren.

Uit recent onderzoek van Nature Today blijkt bijvoorbeeld, dat miljoenen vogels in Nederland volledig in de stress schieten door het afsteken van vuurwerk. Op radarbeelden is te zien, hoe veel vogels uitwijken naar onbewoonde gebieden. De stress kost de vogels veel energie, die ze middenin de winter helemaal niet kunnen missen. In hun blinde paniek om weg te komen, botsen er bovendien ook veel op tegen hoogspanningskabels en gebouwen.

In de brief wordt ten slotte geconcludeerd dat de jaarwisseling rustig is verlopen. Hier kijken wij zoals uw begrijpt anders tegen aan. Hierop anticiperend hebben wij schriftelijke vragen ingediend om over het één en ander meer duidelijkheid te krijgen.

Een aantal vragen dat wij schriftelijk wilden stellen, is voor ons nog niet beantwoord. We hebben afgesproken om die tijdens deze commissie te stellen. Indien de vragen die ik nu stel technisch van aard zijn, en nu niet beantwoord kunnen worden, willen we graag een schriftelijke nazending van de antwoorden.

We hebben een antwoord op herstelwerkzaamheden, maar onze vraag over de schoonmaakkosten zijn onbeantwoord gebleven. Graag willen we inzichtelijk hebben welke kosten hier gemaakt zijn en hoeveel tijd het schoonmaken gekost heeft? Is hier een prijskaartje aan te hangen?

Zouden we ons daarnaast ook niet moeten richten op de aanzienlijke milieuschade, die het afsteken van vuurwerk met zich meebrengt? In eerste instantie levert het vooral ontzettend veel fijnstof op: behoorlijk schadelijk voor mensen met longaandoeningen, zoals bijvoorbeeld astma. Daarna komen zware metalen –koper, barium, antimoon, strontium en mogelijk cadmium- in de bodem en het water. Uiteindelijk verplaatst de meeste vervuiling zich naar het oppervlaktewater. Zo levert vuurwerk een forse bijdrage aan de ophoping van zware metalen in het milieu.

Vervolgens wordt niets duidelijk over de preventieve kosten die gemaakt zijn. We kunnen alles wel losschroeven en verplaatsen zodat het niet kapot kan worden gemaakt. Maar welke kosten zijn hieraan verbonden? Deze zijn overduidelijk niet in de gemelde 16.000 euro opgenomen.

Onze vraag over hoeveel mensen zich hebben gemeld met verwondingen is deels beantwoord, maar we hebben daarin geen toespitsing gekregen in hoeverre verwondingen zijn veroorzaakt door illegaal vuurwerk en of er ook kinderen gewond zijn geraakt. Is hier iets over bekend? Daarnaast vragen wij ons af wat de totale medische kosten zijn geweest. Een brandwondcentrum is niet gratis nemen wij aan. Heeft de burgemeester hier een antwoord op?

Het antwoord op onze vraag over dierenmishandeling komt niet terug in de brief. We zouden graag meer monitoring zien wat ook de impact van vuurwerk op dieren is. Wij krijgen vele vele meldingen van mensen met angstige huisdieren. Het is dan raar dat maar van zes gevallen overlast is gemeld. Denkt u dat dit aantal representatief is voor de dieren die tijdens de jaarwisseling in angst zitten?

Ook hebben wij schriftelijk gevraagd hoeveel boetes er zijn uitgedeeld. Dit is een technische vraag, maar wij willen dit wel weten. Kunnen wij deze informatie krijgen?

Hierbij zien wij graag een uitsplitsing in boetes voor de verkoop, voor het bezit of afsteken van illegaal vuurwerk; voor boetes voor afsteken buiten het toegestane tijdsvenster; voor boetes voor afsteken in de vuurwerkvrije zones; voor boetes voor vernieling door middel van vuurwerk; en voor boetes voor het opzettelijk verwonden van mensen of dieren door middel van vuurwerk.

Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat een strenge handhaving op overtredingen van de vuurwerkwet- en regelgeving, en dan met name op 30 december en overdag op 31 december, de gemeente per saldo juist geld kan opleveren, door het innen van boetes, in plaats van dat handhaving geld zal kosten?

Tot slot willen wij pleiten voor meer vuurwerkvrije zones, met name ook meer in groene gebieden zoals bijvoorbeeld het Noorderplantsoen. Naar onze mening zou elk park een vuurwerkvrije zone moeten zijn.

Wij zien graag uw antwoorden tegemoet.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer