Woord­voering Commissie Werk & Inkomen + Beheer & Verkeer, 14 februari


14 februari 2018

B1 Beleidsregels bijzondere bijstand en tarieven beschermingsbewind (raadsvoorstel 26 januari 2018).

Wij vinden het goed de commerciële bureaus te weren, schulden kunnen niet de broodwinning van een ander zijn, daar zit geen verdienmodel in. Organisaties met een commerciële achtergrond wekken altijd de achterdocht onvoldoende prikkel aan hun cliënten te geven uit deze afhankelijkheidssituatie te komen. Het plan beschrijft dat door de schuldhulpverlening niet meer te betalen uit de bijzondere bijstand er een kostenbesparing is. Dit is natuurlijk deels zo, maar er zit meer achter. Wij kunnen als gemeente deze zorg beter leveren, door een goede coördinatie met WIJTeams en een goede afstemming met de GKB en andere partners. Dit zijn middelen die commerciële partijen niet hebben. De gemeente kan deze zorg goedkoper en kwalitatief beter doen indien zij zorg draagt voor een goede afstemming en opzet met andere zorgpartners. Wij willen het college vragen de capaciteit en kwaliteit van de hulpverlening goed te monitoren en dit na een half jaar na ingang van de nieuwe beleidsregels met de raad te evalueren.

Tot slot. Voor de overgang naar de nieuwe situatie zien wij geen noodzaak de commerciële zorgbureaus te betrekken. Zij zijn op de hoogte van de plannen en we zien het als hun verantwoording – daar zijn ze immers al voor betaald – voor een goede begeleiding van hun cliënten naar een nieuw gegeven situatie.

B2 Klimaatadaptieve en groene gemeente

We zien hier een mooi ambitieus plan voor ons liggen waar je in grote lijnen niet op tegen kunt zijn, want het is vooruitgang. Een schone leefomgeving is belangrijk voor ons en voor de generaties mensen en dieren die na ons komen. Alleen als wij onze ecologische voetafdruk verkleinen is er voor hen straks genoeg gezond voedsel, schone lucht en zuiver water. Voor de gemeente is hierbij een voortrekkersrol weggelegd vinden wij.

Zij moet dit doen dit door het stimuleren van het gebruik van duurzame, biologische en fairtrade producten door hierin voorbeeld gedrag te vertonen en verder door schone, biologische en grondgebonden landbouw te stimuleren. Door milieuvervuiling aan te pakken en door met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen. Door te investeren in een decentrale, milieuvriendelijke energievoorziening, in schoon openbaar vervoer en een duurzame inrichting van de ruimte. Dit plan bevat een aantal goeie stappen en uitgangspunten in die richtingen maar als lokale overheid hebben wij beperkt invloed op eigendommen van derden. Geschat wordt dat zeker 60% van het oppervlak in de stedelijke omgeving in particulier eigendom is. Ook dit oppervlak is nodig voor klimaatadaptieve maatregelen en daarmee een toekomstbestendige stad.

De gemeente doet op dit vlak al wel het nodige. Bijvoorbeeld: Subsidie groene daken;

Ondersteunen Operatie Steenbreek;

Stadstuinen en stadslandbouw en actieve ondersteuning in groenparticipatietrajecten.

Heel mooi! Daar zijn we oprecht blij mee, maar ondertussen blijkt dat slechts 3 % van het totale energie verbruik in NL afkomstig is van Groene stroom zoals Zon en Wind. Ja, 6 % nadat we het gesjoemel met de certificaten hebben verrekend blijft er 6 % over, maar daarvan is slechts de helft zon en wind. De rest is hout dat verbrand wordt en vaak niet afkomstig is uit onze plantsoenen, maar geïmporteerd wordt uit Amerika, uit speciaal hiervoor gekapte bossen.

Ondertussen kampen we in Groningen met aardbevingen en heb ik mij vanochtend gedoucht onder een douche die warm werd dankzij Gronings gas. Met mij 10 miljoen andere Nederlanders.

Even een omschakeling maken naar een “zonne-douche” is niet makkelijk terwijl we daar zoveel goeds mee kunnen doen. Wat mij betreft gaan we dit plan dat we nu bespreken uitbreiden met het massaal vervangen in huishoudens en industrie van gas aansluitingen en laten we daar groene alternatieven voor terugkomen. We laten een deel door de NAMM betalen en zetten daarmee een “big step forward”.

Tenslotte voorzitter wil ik nog even benoemen dat wij het jammer vinden dat in de mooie plan niks wordt genoemd aan de grootste C02 veroorzaker: de vleesindustrie.

https://www.youtube.com/watch?v=BtqXeym7H8A voor facts over veganisme

En Arjan Lubachs filmpje over groene energie:

https://www.youtube.com/watch?v=xW-VLPyxqAM

B3. Ring West

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de inspreker. Zoals u weet is de Partij voor de Dieren geen voorstander van de huidige plannen en uitvoering van Ring Zuid, een project waarbij niet alleen het kostenplaatje enorm is, maar ook de verwachte voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Denk hierbij onder meer aan de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan het aanleggen van een snelweg door een stad, de verkeersonveiligheid van de nieuwe situatie, het stadsgroen dat moet wijken voor de aanleg van de weg, en de milieu-effecten die de toename van uitlaatgassen en de uitstoot van fijnstof zullen hebben.

Bij een aantal scenario’s voor de vernieuwing van Ring West zagen wij dan ook dezelfde beren op de weg, maar de Partij voor de Dieren is blij om te zeggen dat de huidige collegebrief die grotendeels wegneemt. Alhoewel wij net als de heer Menger mogelijkheden zien om met beter openbaar vervoer de verwachte toename van de verkeersdruk in te perken, erkennen wij dat met de bouwplannen in het westelijke deel van de stad het aannemelijk is dat de verkeersstromen zullen groeien. Het is wenselijk om dit verkeer zoveel mogelijk over de ring en niet door de wijken te laten rijden.

Het voorkeursalternatief dat hier wordt gepresenteerd, de verdieping van de huidige weg, is voor ons dan ook de enige acceptabele optie. Deze variant kent bijvoorbeeld geen hogere maximumsnelheid dan de huidige weg, maar blijft op 70 kilometer per uur. De verdiepte ligging en ongelijkvloerse kruisingen zorgen voor een verbeterde verkeersdoorstroom, zowel voor fietsers als voor gemotoriseerd verkeer. De sociale onveiligheid van de fietstunnels wordt aangepakt, en de barrièrewerking van een ringweg dwars door de wijken wordt verminderd. Door het ontbreken van stoplichten op gelijkvloerse kruisingen zal de uitstoot van stationair draaiende auto’s ook weggehaald worden. Allemaal mooie resultaten, en het blijkt ook nog eens de goedkoopste variant te zijn. En dan wordt er in de Trendanalyse ook nog eens gesproken over de wens om een ‘energievriendelijke weg’ te ontwerpen, met duurzame opwekkingsmogelijkheden tot in het asfalt. Wij zijn benieuwd.

Alternatieven 3 en 4 mogen nooit plaatsvinden. De landschapsvernietiging en enorme hoeveelheden benodigde grondstoffen die noodzakelijk zouden zijn voor nieuw aan te leggen verbindingswegen een stuk ten westen van de huidige locatie zijn onacceptabel. Het is dan ook goed om te lezen dat deze mogelijke alternatieven zijn verworpen, omdat ze niet voldoen aan de visie die wij voor de Stad hebben.

Wel hebben wij nog enkele kanttekeningen bij Variant 1. Het is goed om in het stuk op meerdere plekken te lezen dat er rekening wordt gehouden met de uitstoot van fijnstof en uitlaatgassen. Toch zien wij net als bij de Ring Zuid wel mogelijke problemen als deze uitstoot door de genoemde “deksels” bovenop de verdiepte ringweg op een aantal plaatsen, tussen de deksels door, naar boven zal komen. Hoe geconcentreerd deze uitstoot zal worden is natuurlijk afhankelijk van de verhouding tussen de deksels en de gaten ertussen, en van de breedte van de deksels. Op dit punt in het ontwerpproces is dat allemaal nog niet duidelijk, maar wij willen het college vragen hiervoor te waken, dat de deksels over de nieuwe Ring West niet zullen zorgen voor sterk geconcentreerde uitstoot langs de deksels heen.

En dan is er natuurlijk nog de vraag hoeveel bomen en stadsgroen zullen moeten wijken voor de letterlijke verdiepingsslag van Ring West. Ook dat is op het moment nog onbekend, maar wij hopen dat een nieuwe weg op dezelfde locatie betekent dat zoveel mogelijk bomen kunnen worden ontzien, en dat er bij de bruggen of deksels over de weg heen zelfs ruimte is voor nieuwe bomen en groenstructuren.

Nog één laatste opmerking: het is goed om in de eerste bijlage te lezen dat de aanwezige buurtbewoners op de inloopbijeenkomst zoveel heldere en concrete punten hebben aangedragen. Wij vinden het aantal, 70 mensen uit zeven of acht wijken die direct aan de Ring West liggen, echter nog aan de lage kant. Hoe is het college van plan om in de vervolgstappen van het ontwerpproces de burgerbetrokkenheid verder te vergroten? Dankuwel.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer