Woord­voering Commissie Beheer & Verkeer, 11 april 2018


11 april 2018

Rondvraag

Bij een aantal recente commissievergaderingen is al gesproken ove het zwerfvuil in de stad, en de situatie in Beijum is ook al eens voorbij gekomen. De toestand in met name de Wibenaheerd is echter nog steeds schrijnend. Er liggen opengereten vuilniszakken en het plastic waait alle kanten op. De Partij voor de Dieren baart dit zorgen, omdat aan de ene kant van de Wibenaheerd het park Noorddijk ligt, en aan de andere kant het natuurgebied van Kardinge. Er is slechts één windstoot voor nodig om al dit zwerfvuil in de natuur te doen komen, met alle gevolgen voor het dierenleven vandien. Deelt het college onze zorgen, en ziet het college ook in dat er nu echt maatregelen nodig zijn op deze locatie om de nodige verbetering te bewerkstelligen?

Wethouder: De situatie van de Wibenaheerd is bij ons bekend, het dumpen van grofvuil daar staat al langer bij ons op de radar. We hebben er al regelmatig actie ondernomen, maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Er staan daar twee ondergrondse containers die bijna altijd op tijd worden geleegd, voordat ze vol zijn, maar vaak proberen mensen maar één container en als die vol zit gooien ze het er gewoon naast. Stadstoezicht rijdt hier dagelijks langs, en wij zullen de omwonenden een brief versturen om ze eraan te herinneren dat er twee containers zijn en dat we op afval dumpen handhaven. Dus ja, wij delen uw zorgen.

B3 Stand van zaken Aanpak Ring Zuid (collegebrief 3 april 2018)

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de inspreker. Er is al veel gezegd door de andere fracties, dus ik zal me beperken tot enkele vragen.

Bij de deelprojectplan 1, de Suikertuin, staat dat er onder andere rozen gekweekt gaan worden. Kan het college aangeven of het mogelijk is dat dit een gifvrije rozentuin wordt, met biologische bemesting?

De Partij voor de Dieren sluit zich aan bij vragen die andere fracties al gesteld hebben over het stille asfalt bij Hoogkerk. Het kan dan wettelijk, op basis van normen, niet nodig zijn om nu extra geluidswerende maatregelen te nemen. Maar als bewoners aangeven dat zij door de werkzaamheden een merkbare achteruitgang van leefbaarheid ondervinden, dan kan er toch zeker wel eerder dan 2020 of 2021 begonnen worden met de aanleg van het stille asfalt? Zeggen dat het enkel aan de aannemer is en doen alsof wij daar als gemeente geen enkele invloed op hebben is zoals de heer Sijbolts al zei wel een beetje makkelijk.

Daarnaast sluiten wij ons aan bij de opmerkingen van de SP over de overlast van de werkzaamheden voor buurtbewoners. Daarnaast worden in de collegebrief vooral de positieve kanten van Aanpak Ring Zuid genoemd, waaronder de economische en regionale effecten, de opgeleverde arbeidsjaren, en de social return. Waarom zijn alleen deze onderdelen meegenomen in de stand van zaken, en niet de gevolgen van de bomenkap voor de ecologie, het leefklimaat, en het dierenleven in het gebied? Dankuwel.

Wethouder: Ik denk dat Terra welwillend staat tegenover het biologisch bemesten van de rozentuin, maar ik zoek het voor u uit. Over stil zoab: na aanpak ring Zuid op plangebied, dat buiten aanpak ring Zuid valt, wordt t aangelegd. Is eigenlijk inbreuk van het contract om van aannemer te verlangen dat zij het eerder gaan doen. We brengen de situatie opnieuw onder de aandacht.

B1 BORG-rapportage 2017 (collegebrief 8 maart 2018)

Dankuwel voorzitter. Enkele zaken springen eruit bij deze BORG-rapportage. Oever Natuurlijk ziet een afname van 13%, en Reguliere Oevers een afname van 12%. Met de uitgesproken ambitie van het college om Groningen steeds meer een Stad aan het Water te laten worden lijkt er dus extra inzet nodig op deze aspecten.

Wat de Partij voor de Dieren echter nog meer zorgen baart zijn de sterke afnames van de scores op Gras Natuurlijk en Beplanting Natuurlijk, respectievelijk 12 en 10% slechter dan in 2016. In de collegebrief staat wel dat het “Bij de beoordeling van ecologie meer om de verscheidenheid van planten en dieren gaat dan over netheid en verzorging”, en dat dit “voor schouwers vaak een moeilijk onderscheid is om te maken”. Maar dat was dan in 2016 toch net zo? Alleen als men ervan uitgaat dat onder de 52 schouwers die dit jaar minder hebben deelgenomen dan vorig jaar, toevallig iedereen zat die enig verstand had van ecologie, zou dit het opmerkelijke verschil verklaren.

Ook de situatie in Oost is zorgwekkend. De fietspaden scoren daar bijvoorbeeld slechts 63%, en parkmeubilair krijgt slechts 65%. Dit laatste snap ik wel, want het parkmeubilair wat ik het meeste tegenkom in de Groene Long van Beijum is een eenzaam, verloren winkelwagentje. Ook de algemene meldingen bij Stadsbeheer in Oost stijgen het hardst met 11%. Dan kan de situatie die ook wordt getekend in de schouw toch niet enkel afgedaan worden als een te strenge beoordeling lokaal? De Partij voor de Dieren lijkt extra aandacht voor dit gedeelte van de Stad nodig.

De uitbreiding van het aantal schouwers via het Stadspanel lijkt op het eerste gezicht een goede ontwikkeling, wel is het jammer dat dit op ‘eventuele aanvullend schouwingen’ van het huidige team na dan ten koste lijkt te gaan van de huidige schouwstructuur. Is het niet mogelijk om en-en te doen? Of wordt dit te duur? Dankuwel.

Wethouder: Als er een melding is gaan wij er zo snel mogelijk op af, nog steeds. Er is meer aandacht voor Oost nodig.


B2 Tussenevaluatie HOV-visie (collegebrief 23 maart 2018)

Dankuwel voorzitter, en dank aan het college voor deze tussenevaluatie van de HOV-visie. De signalen zijn positief. De hoge en toenemende klantwaardering is een goed teken, en de aanpassingen die zijn gedaan voor bijvoorbeeld toegankelijkheid en sociale veiligheid zijn een erg mooie ontwikkeling. De Partij voor de Dieren is benieuwd naar de verdere discussie van het systeem in juni, aangezien we de grenzen van de capaciteit naderen. Wij sluiten ons aan bij de opmerkingen van GroenLinks over de noodzaak van station Hoogkerk en discussie over lightrail.

In het stuk wordt het belang van OV-knooppunten en goede aansluitingen genoemd. Dit kan door ons niet genoeg onderstreept worden, zeker op het hoofdstation. Met de Q-links en Qliners is dit overdag en doordeweeks door de hoge frequentie meestal goed geregeld, maar in de avonduren en op zondag niet altijd. Als men ‘s avonds aankomt vanuit de Randstad of Zwolle is de wachttijd voor de bus naar Lewenborg 17 minuten, en naar Beijum maar liefst 27. Ik weet dat een dienstregeling een ingewikkelde puzzel is, maar zou het niet handiger zijn om de twee bussen per uur die ‘s avonds en op zondag rijden nauwer aan te sluiten op de NS treinen?

En als we het dan toch over de HOV-visie hebben, moeten wij toch als laatste puntje nog even kwijt dat het wel heel jammer is dat die prachtige HOV busbaanbrug over het Van Starkenborghkanaal straks ook gebruikt gaat worden door auto’s. Er hoeft daar maar een ongeval op plaats te vinden en heel Beijum, Lewenborg en de ommelanden zitten een dagdeel zonder betrouwbaar OV. Dankuwel.

Wethouder: Aansluiting met publiek vervoer komt in juni voorbij.

B4 Duurzame Bron Noordwest (collegebrief 4 april 2018)

Dankuwel voorzitter, en dank aan het college voor deze toegezegde voortgangsbrief. Veel nieuwe informatie staat er niet in vergeleken met de werksessie die we hier in februari over hebben gehad, maar toch is het fijn om alles even op papier te zien staan. De Partij voor de Dieren hoopt dat biomassa en biogas, die nu nog op de longlist staan, niet onderdeel uit zullen maken van de shortlist.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat deze twee genoemde alternatieven positief uit de Multi Criteria Analyse zullen rollen, omdat deze technieken volgens ons überhaupt geen daadwerkelijk duurzame alternatieven zijn. Bij biomassa op zo’n grote schaal zullen we niet aan import van gekapte bomen uit andere landen, zoals Canada en de Verenigde Staten, kunnen ontkomen. Niet alleen zal dit transport een enorme belasting op het milieu veroorzaken en bomenkap elders teweeg brengen, ook zal dit netto geen CO2 neutraliteit inhouden aangezien de nieuwe aanplant voor bomen die gekapt worden voor biomassa pas na tientallen jaren dezelfde omvang en daarmee klimaatwaarde bereiken. Daarom past biomassa op grote schaal ook niet binnen een gemeente die binnen afzienbare tijd energieneutraal wil worden.

Hetzelfde gaat op voor biogas, waarbij op grote schaal mestvergisting nodig zal zijn. Grootschalige mestvergisting hangt af van het voortbestaan van de intensieve veehouderij en bio-industrie, waarbij dit zogenaamde alternatief bij voorbaat al niet voldoet aan de in de collegebrief gestelde doelen van echte duurzaamheid en toekomstgerichtheid. Dankuwel.

Wethouder: Shortlist komt eind april, discussie in de commissie van mei, dan zullen we de voordelen en nadelen moeten afwegen en kunnen we voor een dilemma komen te staan. Opmerkingen over biomassa hebben wij gehoord en nemen wij mee in onze afwegingen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer