Woord­voering Raads­ver­ga­dering, 18 april 2018


18 april 2018

7c Evaluatie Stadadviseert

Deze evaluatie schetst een rooskleurig beeld, dat werd ook duidelijk uit de woorden van een voormalig lid van Stadadviseert uit de ingezonden e-mail. Wij vinden het belangrijk dat Stadadviseert zelf nog de kans krijgt om te reageren op deze evaluatie, en staan daarom ook op de motie van de SP hierover.

Wij delen de zorgen van andere fracties over de transparantie en slagkracht van Stadadviseert, en zijn daarom ook mede indieners van de motie van het CDA hierover.

7e Stand van zaken Aanpak Ring Zuid
Dankuwel voorzitter. Zoals bekend is zijn wij als Partij voor de Dieren geen voorstander van de Zuidelijke Ringweg. De kaalslag bij de bouwlocaties is enorm, en het Zuiderpark dat er voor in de plaats komt zal te maken krijgen met sterk vervuilde lucht uit de halve tunnel eronder. Het is jammer om in deze Stand Van Zaken niks terug te lezen over de effecten van de Aanpak Ring Zuid op de ecologie, natuur, het dierenleven, en de overlast voor de omwonenden. Wij vinden het daarnaast onacceptabel dat de aannemer gewoon kan besluiten om stil asfalt jaren later dan initieel toegezegd mag aanleggen, waardoor omwonenden kampen met erge geluidsoverlast. Als het hier al misgaat, gaat het dan straks ook mis met de groencompensatie? Wij houden ons hart vast. Daarom steunen wij de motie van de SP hierover ook.

7f Plan 'Extra Inzet Scholing Participatie 2018'

Dankuwel voorzitter. De voorgestelde projecten die gedekt worden uit het potje zijn goed, maar dit mag van ons niet ten koste gaan van studenten met een beperking. Er kan meer ingezet worden op bewustwording, zodat alle studenten die gebruik zouden kunnen maken van deze regeling dat ook doen. Daarom steunen en staan wij op de motie van Student & Stad. Daarnaast vinden wij ook dat de bedragen van de vergoeding aan de lage kant zijn en de gemeente de norm die door de Landelijke Studentenvakbond is vastgesteld, zou moeten gebruiken

8a. Gebiedsondersteunend Netwerk

Dankuwel voorzitter. Er is tijdens meerdere commissies al veel gesproken over het GON, dus ik zal het kort houden. De transformatie in het sociaal domein is nog niet optimaal, en ook de kosten voor WMO-zorg laten een stijgende lijn zien. Wij zien het voorgestelde GON echter niet als de oplossing voor deze problemen. Tijdens de commissie gaf de wethouder aan dat er achter de schermen al anderhalf jaar aan dit plan wordt gewerkt, maar de Raad is pas echt actief en duidelijk betrokken bij het Gebiedsondersteunend Netwerk sinds de werksessies van 7 en 14 maart. Bij veel andere betrokkenen verscheen het GON ook pas in februari of maart op de radar.

Stadadviseert heeft geen advies kunnen uitbrengen. Het gaat om een enorme verandering, die ook nauwkeurig met de herindeling afgestemd moet worden. Ook het voortbestaan van kleine aanbieders en de vrije keuze van bewoners lijkt op dit moment niet genoeg gewaarborgd in het raadsvoorstel. Om al deze redenen zijn wij net als 100% Groningen mede-indiener van een motie van de PvdA en de SP die verzoekt om uitstel van de aanbesteding van het GON.

8b. BORG-rapportage 2017

Dankuwel voorzitter. Het is goed dat er naar aanleiding van een motie dit jaar onderscheid is gemaakt tussen diverse Stadsdelen in de BORG-rapportage. Stadsbreed halen we namelijk een voldoende, maar als we de scores uitsplitsen zien we dat we in sommige wijken niet eens met de hakken over de sloot gaan. We zien hier weer de Stad met twee gezichten, er is duidelijk meer aandacht nodig voor Oost. En om dan, zoals in de rapportage wordt gesteld, te zeggen dat dit enkel komt door meer kritische schouwers is wel heel kort door de bocht. De vraag is of het BORG niveau in dit gedeelte van de Stad, of zelfs in het algemeen, niet omhoog moet. We investeren op grote schaal in nieuwe projecten en ontwikkelingen in onze Stad, daar hoort een hogere onderhoudsgraad ook bij.

In het stuk worden ook opmerkingen gemaakt over het inschatten van de onderhoud van natuur. Er wordt gezegd dat schouwers vaak slecht kunnen beoordelen hoe het gesteld is met de biodiversiteit en eerder kijken naar hoe netjes het eruit ziet. Als dit een bekend probleem is, dan vinden wij als Partij voor de Dieren dat de schouwers een goede training zouden moeten krijgen van een ecoloog. Met het aanstaande, nieuwe en grootschalige systeem van schouwen zal dit soort kwalitatief beoordelen lastiger worden.

Van het gratis laten ophalen van grofvuil zullen vooral huishoudens met lagere inkomens profiteren, en huishoudens die zelf geen auto hebben. Naar onze verwachting zal het zwerfvuil en de overlast die daarmee gepaard gaat voor het dierenleven en de natuur hierdoor afnemen. Daarom steunen we ook de motie van onder andere Stad & Ommeland over het tweejaarlijks gratis laten ophalen van grofvuil.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer