Woord­voering Commissie Onderwijs & Welzijn, 9 mei 2018


9 mei 2018

B1 Taskforce Monitoring & Sturing Jeugdhulp en Evaluatie Jongerenaanpak

Dankuwel voorzitter, en dank aan het college voor deze positieve evaluatie van de jongerenaanpak. Er zijn duidelijke en mooie stappen gezet, zoals het aanpassen van de aanvulling op de bijstandsuitkering voor jongeren onder de 21, en de genoemde voorbeelden van geslaagd maatwerk. De Partij voor de Dieren is ook blij met het grote succes van route arbeid.

In het stuk wordt genoemd dat de gemeente Groningen met een aantal partners er dit jaar voor zorgt dat er “geen enkele 18+ leerling is die geen opleiding kan volgen doordat hij/zij financiële problemen heeft”. Een prachtige belofte waarvan wij hopen dat deze succesvol waargemaakt kan worden. Recentelijk was er in Groningen een regioconferentie, Kiezen voor Werk, over de arbeidsparticipatie van vrouwen. Hierbij kwam vaak naar voren dat het met name voor jonge moeders die een opleiding willen volgen vaak onmogelijk is om de nodige kinderopvang te bekostigen. Het klinkt dus alsof het volgen van een opleiding voor deze groep dankzij deze plannen mogelijk gaat worden in Groningen, klopt dat?

Bij de ketenaanpak 18-/18+ wordt genoemd dat dit “nauwelijks op de gezamenlijke agenda's van gemeenten en verzekeraars lijkt te staan”, behalve bij Menzis in Groningen en Oldambt. Ziet de gemeente geen rol voor zichzelf weggelegd in het promoten van deze aanpak bij alle andere zorgverzekeraars?

Wat betreft de sturing op de tekorten in de jeugdhulp zijn we goed geïnformeerd door middel van de informatieve sessie, waarvoor nog dank. De Partij voor de Dieren heeft nog vragen met betrekking op enkele van de de voorgestelde maatregelen om het tekort terug te dringen: het maken van afspraken over declaratietermijnen en toezicht op de wijze van zorgtoewijzing. Dit lijken ons hele vanzelfsprekende zaken die eigenlijk al in het beleid hadden moeten zitten, waarom worden er hier nu pas afspraken over gemaakt? Afsluitend is de Partij voor de Dieren benieuwd naar wat de praktijkondersteuner Jeugd en Gezin voor elkaar kan krijgen in dit geheel. Dankuwel.

Wethouder: De tekorten komen niet bij ons pas heel laat tevoorschijn, veel andere regio’s hebben ook te maken met onzekerheid en incorrecte prognoses en monitoring. Dit zijn nog opstartfoutjes van de transformatie naar gemeentelijke regie. Het gebied was eerst al zo versnipperd. Declaraties kunnen pas komen als de zorgverlenende instanties een verzoek tot zorgtoewijzing binnen hebben. De fout daarbij ligt dus ook gedeeltelijk bij ons zelf, dat moet dus ook veranderen. In bepaalde gemeenten is de omvang van de besparing door inzet van een Ondersteuner Jeugd & Gezin meer dan 15%. Dit jaar gaan we het programma in nog eens 3 wijken aanbieden. De afspraken met Menzis zijn ook van toepassing op andere zorgaanbieders.

B2 MFA De Wijert

Dankuwel voorzitter. Na een veelbewogen geschiedenis ligt er nu een raadsvoorstel voor MFA De Wijert voor ons. De wijk krijgt met deze hoogwaardige accommodatie de impuls die ze verdient. Het is goed om te lezen dat er met dit nieuwe plan haast per ongeluk aan de wensen van de bewoners tegemoet wordt gekomen en het hoofdgebouw een verdieping lager wordt. Andere pluspunten zijn de aandacht voor social return en natuurlijk het feit dat het geheel energieneutraal wordt. Die extra investeringen zijn het sowieso waard en verdienen zichzelf als het goed is terug. Wel heeft de Partij voor de Dieren nog drie vragen bij dit raadsvoorstel.

Misschien trap ik hier een open deur in, maar wordt het gebouw naast energieneutraal ook gasvrij? Is het daarnaast mogelijk om als onderdeel van het energieneutraal bouwen groene daken aan te leggen? Dit is goed mogelijk in combinatie met zonnepanelen. En hoeveel ruimte zal er zijn voor groen op het schoolplein en het buitenterrein? Wij sluiten ons ook aan bij de oproep van de ChristenUnie om op het buitenterrein een moestuin te vestigen. Ook snappen wij de oproep om te laten onderzoeken of van de spelhal nog een volledige sporthal te maken nog haalbaar is. Dankuwel.

Wethouder: Het gebouw wordt ook gasvrij.


B3 Martiniplaza Topsport

Dankuwel voorzitter en dank ook aan de inspreker, ik zal het kort houden. De Partij voor de Dieren kan zich vinden in de brede uitgangspunten van deze uitvoeringsagenda, alhoewel de details inderdaad nog niet duidelijk zijn. Topsport is mooi, maar voor de Partij voor de Dieren is breedtesport vanwege de toegankelijkheid voor iedereen een slag belangrijker. Als er wordt gekozen voor het Plus Scenario uit de collegebrief, wat voor financiële gevolgen heeft dit dan voor investeringen in de breedtesport in onze gemeente?

Het is goed om te lezen dat er in beide scenario’s specifiek aandacht uitgaat naar het creeëren van een veilig sportklimaat. Kan de wethouder wellicht toelichten op welke manieren dit zal gebeuren? Seksuele intimidatie is in de sportwereld zo onzichtbaar omdat mensen er niet mee naar naar buiten treden uit angst hun sportcarrière kwijt te raken, maar hoe krijgen we dit soort misstanden toch aan het licht? Zijn er dan ook niet meer bijeenkomsten hiervoor nodig dan slechts één per jaar? Dankuwel.

Wethouder: 98% van sportbudget gaat nog steeds in breedtesport zitten, topsport wordt dus niet meer aandacht aan besteed dan breedtesport.

B4 Noordelijk Scheepvaartmuseum

Dankuwel voorzitter. In deze collegebrief wordt genoemd dat er voor het oude conceptplan van het Noordelijk Scheepvaartmuseum geen draagvlak was onder de partners het Groninger Museum en de Groninger Archieven. Hier werd genoemd dat de redenen hiervoor onder andere lagen aan de veelheid van thema’s en het ontbreken van heldere doelgroepen voor het nieuwe museum.

Het advies dat nu door de kwartiermaker is bedacht en hier wordt gepresenteerd lijkt echter in dezelfde valkuilen te vallen. Een “historische ontmoetingsplek” waarvan nog moet blijken wat dit gaat inhouden en wie hierin geïnteresseerd zouden zijn, een vaag concept zonder duidelijke kaders. In het nieuwe plan wordt nu al gesproken van “het programmeren van culturele initiatieven in brede zin” die niet eens gericht hoeven te zijn op de geschiedenis.

Met de informatie die wij hier nu te lezen krijgen lijkt het aanstaande historisch museum nu al haar niche en daarmee wellicht ook haar bestaansrecht te verliezen. De heldere missie die wordt genoemd in het stuk ziet de Partij voor de Dieren vooralsnog niet terug. Wij hopen dat het uitgewerkte conceptplan tegen de herfst de situatie heel anders en veel duidelijker weet te schetsen.


Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer