Woord­voering Commissie Ruimte & Wonen, 9 mei 2018


9 mei 2018

B1 Bespreekpunten SP: Sociale Huurwoningen met Schimmel, Vocht, Tocht en Kou

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de insprekers voor hun inbreng. De Partij voor de Dieren is natuurlijk van mening dat elke inwoner van Groningen recht heeft op fatsoenlijke en gezonde leefomstandigheden. Noodzakelijke grootschalige renovaties en opknapbeurten die jaren worden uitgesteld vinden wij een zeer kwalijke zaak, en knelpunten die na oeverloos overleg nog steeds niet zijn aangepakt ook. Bij de voorbeelden die genoemd worden in deze brief van de SP zien wij een sterkere rol voor de gemeente weggelegd. De gemeente mag van ons een krachtige rol aannemen om kwaliteitsverbetering in deze huurwoningen te bewerkstelligen, en zou verdergaande prestatieafspraken moeten opleggen aan corporaties en om de tafel gaan met bewoners en corporaties om te kijken wat er gedaan kan en moet worden, en dit op korte termijn.

Wat betreft de slechte isolatie van woningen is het niet alleen taak om dit snel te verbeteren om zo schimmel en tocht te voorkomen, maar ook om de energiedoelstellingen van de gemeente te halen. Wellicht zijn er daardoor uit een ander gemeentelijk potje financiële mogelijkheden om net als bij de aangenomen SP-motie over zonnepanelen op corporatiebezit bij de initiële investering steun te verlenen, en dat bedrag in de loop der jaren terug te krijgen.

Wat betreft de communicatie is de Partij voor de Dieren van mening dat dit beter kan en beter moet. De professionele huurdersorganisatie die de SP voorstelde staan wij dan ook positief tegenover, evenals het idee van huisbezoeken van de GGD om de woonkwaliteit te inspecteren.

Wat betreft de hoogte van de huren is het inderdaad niet uit te leggen dat nieuwe woningen die 0 op de meter hebben goedkoper zijn dan slecht onderhouden woningen met een slecht energielabel. Echter weet ik niet of hier rechtstreeks een rol is weggelegd voor de gemeente. Vanzelfsprekend is de Partij voor de Dieren van mening dat iedereen, ook mensen met een laag inkomen, recht heeft op een betaalbare, gezonde, en goede woning.

B2 Tiny Houses

Dankuwel voorzitter, en dank aan het college voor deze brief en dit initiële onderzoek. Vanzelfsprekend zijn wij als Partij voor de Dieren ontzettend blij dat ons gedeelde initiatiefvoorstel met GroenLinks zo warm is ontvangen, waarbij ook de inspanningen van de heer van der Glas, mijn voorganger mevrouw van Geffen, alle betrokken ambtenaren, platform GRAS, en alle andere partijen niet te onderschatten zijn.

De potentiële Tiny House bewoner is inderdaad niet in één zin te definiëren, en wij zijn blij dat dit ook wordt ingezien dankzij alle Lutje Hoeske activiteiten die zijn georganiseerd. De potentiële bewoners en geïnteresseerden zijn divers maar worden samengebracht door hun enthousiasme over Tiny Houses, wat ook te zien valt aan de Facebookgroep Lutje Westpark waar mensen al ruim een half jaar meedenken over de ontwikkeling van die locatie.

Aangezien het Westpark wel een groen gebied is, vragen wij dat natuurinclusief bouwen hier een vereiste wordt. De groene waarde en de publieke functie van dit gebied mogen niet verloren gaan, dus uit verder onderzoek zal ook duidelijk moeten blijken dat deze twee hand in hand gaan. Dat het hierbij eerst gaat om tijdelijke bewoning lijkt ons dan ook de juiste keuze. Bij Meerstad zien wij prachtige mogelijkheden voor een grote en groeiende Tiny House gemeenschap, waarbij hopelijk toch ook ruimte is voor een wat kleinere portemonnee.

Wat betreft de verdere uitwerking zijn wij blij met de keuze voor collectief privaat opdrachtgeverschap en de eis van permanente bewoning. Up-to-date informatievoorziening vanuit de gemeente is noodzakelijk om potentiële bewoners hierbij te blijven betrekken, dus het zou mooi zijn als de Tiny Houses pagina op de Groningse gemeentesite waarnaar wordt gelinkt in de collegebrief nog wat verder uitgebreid kan worden, met bijvoorbeeld ook links naar deze collegebrief en dit onderzoek.

Wij hopen dat een succesvolle ontwikkeling van deze twee Tiny House locaties de deuren wagenwijd openzet voor meerdere locaties in de toekomst in onze gemeente. Stedelijke locaties zoals het Sleedoornpad dat in de brief al wordt genoemd, maar ook nieuw te ontwikkelen gebieden zoals de Eemskanaalzone en het Suikerfabriekterrein. Wonen met een kleine ecologische voetafdruk in een klein huis: wij kijken uit naar de ontwikkelingen van de komende tijd!

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer