Woord­voering Commissie Financiën & Veiligheid, 9 mei 2018


9 mei 2018

B1 Jaarverslag gemeentelijke Ombudsman Groningen 2017 en Jaarverslag klachten 2017 (ingekomen brief 5 maart 2018 resp. collegebrief 12 april 2018)

Dank voorzitter en dank aan de ombudsman voor het jaarverslag en het goede werk dat zij verricht om vastgelopen problemen vlot te trekken. Het werk van de ombudsman is belangrijk om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren.

Opvallende zaken zijn. Verleende evenement vergunningen die niet tijdig verleend worden zodat er niet tijdig bezwaar gemaakt kan worden. Nu gaat het college zorgen dat tenminste twee weken voor het evenement de vergunning gepubliceerd wordt. Twee weken lijkt ons alsnog kort dag een bezwaarprocedure af te wikkelen. Kan voor grote evenementen dit niet nog eerder bekend gemaakt worden?

We zien ook dat digitalisering het menselijk contact tussen de burger en gemeente bemoeilijkt, terwijl we als gemeente juist beter benaderbaar voor de burgers willen zijn. Ook lijkt het er op dat email contact wordt uitgefaseerd en middelen als Whats App geen goede communicatieve vervangingen zijn. Het college geeft aan in te zien dat dit menselijke contact naast digitalisering belangrijk is. Maar het is ons niet duidelijk wat het college hier concreet aan gaat doen.

We zien diverse mensen in problemen door afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Vaak moeilijke procedures om tegemoetkoming te krijgen en is men vaak niet goed op de hoogte van faciliteiten. Wij vinden het belangrijk dat ambtenaren verder kijken dan naar een concrete gestelde vraag, en ook mensen verder helpen door goede informatie te verschaffen. Mogelijk ook via WIJ teams.

Toezeggingen huisbezoeken sociale dienst die zijn gedaan in 2015 niet nagekomen. Dit vinden wij treurig om te constateren

We zijn dat veel klachten zijn binnen gekomen over afwijzingen van het kappen van bomen. Wij zijn blij te vernemen dat die afwijzingen door de gemeente zijn gedaan, en prima daar een goede onderbouwing bij te geven. Daarnaast kan wat ons betreft de gemeente breder in de publiciteit brengen waarom niet snel een kapvergunning wordt afgeven. Bomen zijn immers zeer belangrijk voor de omgeving. Kan informatie over onderhoud aan wortels bijvoorbeeld ook niet beter op de gemeentelijke website worden vermeld?

Tot slot. Iemand heeft last van steenmarters, erg vervelend, maar met een klein een apparaatje dat een ultrahoog signaal afgeeft is dit erg makkelijk op te lossen. Nu is een dergelijk geval door gestuurd een webadres van de milieudienst voor ongediertebestrijding. Een steenmarter kan lastig zijn, maar een steenmarter is naar onze mening geen ongedierte. Hadden we niet ooit eens afgesproken de term ongedierte niet meer te gebruiken? Laten we dergelijke terminologie afschaffen.

https://milieudienst.groningen.nl/particulieren/ongediertebestrijding-particulieren

B2 Regionale reactie beëindiging gaswinning (collegebrief 12 april 2018)

Dank voorzitter,

We zijn blij dat de overheid de beslissing heeft genomen de gaskraan in stappen helemaal dicht te draaien. Ook zijn we blij met een onafhankelijk schadefonds waar de NAM tussen uit is gehaald. En we zijn content met de investeringen die het Rijk stelt te gaan doen in onze provincie, losgekoppeld van de aardgasbaten waarmee Groningen zich kan ontwikkelen op diverse gebieden als: werkgelegenheid, nieuwe kennis op het gebied van duurzaamheid, herstructurering en dorps- en stadsvernieuwing.

Een zorgpunt is dat zolang de effecten van het dichtdraaien van de gaskraan nog niet weten en de risico’s van de gaswinning aanwezig zijn en een grote beving tot de mogelijkheden behoort, de versterkingsoperatie op volle kracht door moet blijven gaan. Nu zegt het Rijk dat de situatie voor mensen die in de versterkingsoperatie zitten en een advies hebben gekregen dit advies gebaseerd is op achterhaalde gegevens, immers de veiligheid zal bij het dichtdraaien van de gaskraan verbeterd worden. We lezen in de brief van de Provincie en de gemeente gelukkig dat de rechtspositie van de inwoners met mijnbouwschade gehandhaafd zal worden. Maar we zijn bezorgd dat het Rijk in de toekomst de kostbare operatie van het terugdraaien van de gaswinning en het verminderen van het veiligheidsrisico als argument gaat gebruiken niet meer vol op in te zetten in de verstevigingsoperatie. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat ook de Shell als compensatie mogelijk haar verantwoordelijkheid straks laat liggen. Onze vraag aan het college is of we de versterkingsoperatie voor bijvoorbeeld de 166 woningen in de gemeente Ten Boer kunnen garanderen? Zodat deze mensen straks niet voor een teleurstelling komen te staan en het vertrouwen alsnog geschaad wordt.

Gelukkig zien we dat deze zorgen in de door de gemeente opgestelde vragen in de internet consultatie aan de orde komen en denken we de gemeente goede aanvullende vragen heeft gesteld. Tot slot willen wij vragen hoe het college zich gaat opstellen als hetgeen wat ik nu aan orde heb gebracht – de verstevingsoperatie - tot conflict leidt in de besprekingen met het Rijk? Is hier een eenduidige visie op tussen gemeente, provincie en andere gemeenten in het bevingsgebied en hoe leggen wij ons gewicht als grote gemeente hier in de schaal?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer