Woord­voering Commissie Beheer & Verkeer, 16 mei 2018


16 mei 2018

B1 Windbeleidskader (raadsvoorstel 6 april 2018)

Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren onderschrijft het belang van windenergie in de energietransitie, en is het met het college eens dat wij als gemeente en grootste stad van het Noorden daar een leidende rol in mogen nemen. Wel vinden wij dat windenergie niet mag leiden tot overlast voor omwonenden en voor het dierenleven. Met name voor vogels kunnen windmolens een ernstig verstorende factor, of zelfs een dodelijk onderdeel, van het landschap vormen. Met deze redenen is het ook goed om in de bijlage te lezen dat het Reitdiepgebied, de Vloeivelden van het Suikerunieterrein, en de Eemshavenweg als vogelrijke gebieden eerst niet ontwikkeld zullen worden.

De keuze voor grote windmolens bij Westpoort en Stainkoeln vinden wij een logische. In industriegebieden en ver van woonwijken af zal het draagvlak voor de plaatsing het grootst zijn. Voor de uitgebreide onderbouwing voor het windbeleidskader, met onder andere gedetailleerde aandacht voor de betrokkenheid en het eigenaarschap van omwonenden, geven wij onze complimenten. Wel vindt de Partij voor de Dieren het betreurenswaardig dat er bij de factsheets voor de twee voorkeurslocaties geen aandacht specifiek uitgaat naar het dierenleven.

Alhoewel de aanwezigheid van vogels bij Westpoort en Stainkoeln minder een probleem zal zijn dan in groene gebieden, is het wel aannemelijk dat er hier sprake is van vliegroutes van vogels op weg naar het Leekstermeergebied of Zuidlaardermeergebied. Is het college van plan om het vlieggedrag van vogels op deze locaties vooraf te onderzoeken? Graag een reactie. Daarnaast heeft de provincie Groningen toegezegd een vogelradar te plaatsen bij windmolenparken in de Waddenzee, inclusief stilstandvoorzieningen als er een groep vogels op een windmolen afkomt. Ziet het college dat ook als een mogelijkheid voor deze locaties in Groningen? Graag een reactie.

Dankuwel.

Wethouder: Vogels maken zeker onderdeel uit van de verdere verkenning, het is goed om daar naar te kijken. We hebben ook al contact met de Natuur en Milieufederatie gehad.

B2 Stand van zaken energietransitieplannen (collegebrief 29 maart 2018)

Dankuwel voorzitter, en dank aan het college voor deze stand van zaken. De gemeente Groningen loopt op de landelijke wet- en regelgeving vooruit, en dat verdient onze complimenten, zeker bij iets dat zo cruciaal is als de energietransitie. Dat bewonersorganisaties vanuit 4 wijken zelf het initiatief hebben genomen, en actief naar de gemeente zijn gestapt, om samen het energieneutraal maken van de wijk mogelijk te maken, toont aan hoeveel het onderwerp ook in de samenleving is gaan leven. Wij sluiten ons ook aan bij de opmerking van D66 om te kijken of een versnelling naar 2030 mogelijk is, en de opmerking van GroenLinks dat alle nieuwbouw aardgasloos moet zijn.

Het betrekken van partijen als Grunneger Power in het uitwerken van de energietransitieplannen op wijkniveau lijkt ons een juiste stap. Bij de genoemde mogelijke technische opties hopen wij tenslotte dat de optie van “groen gas” niet de overhand zal krijgen in de wijkscenario’s, aangezien gas gewonnen uit de stook van geïmporteerde biomassa of mestvergisting volgens de Partij voor de Dieren absoluut niet groen is. Dankuwel.

Wethouder: Behandeling van "groen" gas komt in het najaar.

B3 OV-bureau Ontwerp Begroting 2019, Jaarstukken 2017, bedieningsvarianten Ulgersmaborg Oosterhoogebrug en dienstregeling lijn 8 en 12 (collegebrief 12 april 2018)

Dankuwel voorzitter. Het HOV-pad dat is ingeslagen werpt zijn vruchten af. Een hoge klantwaardering, aantoonbaar betrouwbaar en frequent openbaar vervoer, en een goede bereikbaarheid: de beschikbare middelen in acht nemende mogen we echt tevreden zijn met ons stedelijke en regionale OV-systeem. Over de toekomstbestendigheid hebben we gisteren een technische sessie gehad, waarvoor nog dank, en de bredere OV-discussie van de zomer zien we graag tegemoet.

De Partij voor de Dieren is natuurlijk vooral blij om te zien dat de bewerkstelligde CO2 reductie per reizigerskilometer het afgelopen jaar veel groter was dan voorspeld. Met de mooie plannen voor uitbreiding van het aantal elektrische bussen en waterstofbussen zien wij de energietransitie binnen het OV de komende tien jaar met vertrouwen tegemoet.

Alhoewel wij de aangedragen bezwaren van mensen die wonen en werken rondom de te sluiten haltes aan de Haydnlaan begrijpen, zijn de alternatieven ook niet best. De Oosterpoortwijk moet ook buiten de spits gewoon een buslijn houden, en de voorgestelde omrijdlus gaat ten koste van de snelheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de bus.

Het onderzoek naar de mogelijke busroutes door Ulgersmaborg is vrij summier. In de collegebrief wordt genoemd dat de bus die tot 2004 door Ulgersmaborg reed niet bepaald populair was, maar om gegevens van 14 jaar geleden te gebruiken voor de huidige situatie lijkt ons niet juist. De infrastructuur, het busmaterieel, en de bewoners van toen vergelijken met die van nu is het vergelijken van appels en peren. Voor wijkbewoners die minder mobiel zijn is de, weliswaar hoogfrequente, bus vanaf de Rijksweg of de Oosterhamrikbaan gewoon te ver weg. Wij zouden dan ook graag een uitgebreider onderzoek zien naar de mogelijkheid van een bus over de Akeleiweg, inclusief geprognosticeerde reizigersaantallen.

Wij hebben nog één vraag, die wellicht te technisch is, over de term “gebiedsdekkendheid” die meerdere keren wordt gebruikt. Er is, zo staat in het stuk, sprake van een dekking van 100% tussen 7 uur ‘s ochtends en middernacht. Hoe wordt dit berekend of bepaald, aan de hand van welke voorwaarden? Bij welke afstand tot een OV-halte telt een gebied als bereikbaar?

Tot slot sluiten wij ons aan bij de oproep van de SP om de toegenomen inkomsten aan te wenden om de arbeidsvoorwaarden van buschauffeurs te verbeteren. Dankuwel.

B4 Parkeer- en verkeersmaatregelen Helperplein en Verlengde Hereweg (wensen en bedenkingen) (collegebrief 19 april 2018)

Dankuwel voorzitter. Ik kan het kort houden, de Partij voor de Dieren kan deze maatregelen steunen.

B5 Herinrichting Zernikelaan, aansluiting Noordelijke Ringweg en fietspad Penningsdijk (raadsvoorstel 19 april 2018)

Dankuwel voorzitter. Enkele jaren geleden publiceerde de Universiteit van Melbourne een onderzoek waaruit bleek dat studenten die tussen het leren door keken naar een groene omgeving, nadien een beter concentratievermogen hadden en beter presteerden. Ons verbaast dit niks. Wij vinden de vernieuwingsplannen voor Zernike met een substantiële vergroening van de Zernike promenade dan ook een goed voorstel. Meer ruimte voor fietsers en voetgangers en nieuwe routes kan het gebied na al die tijd ook wel gebruiken.

Bij het nieuwe fietspad van de Penningsdijk is ons de locatie niet helemaal duidelijk. Ook wordt nergens genoemd wat de implicaties zijn voor aanwezig groen en bomen bij de aanleg van dit fietspad. Kan het college hier verder op ingaan?

Wethouder: Geen bomenkap nodig voor Penningsdijk fietspad. Vleermuisvriendelijke verlichting bij het fietspad.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer