Woord­voering Commissie Beheer & Verkeer, 23 mei 2018


23 mei 2018

B1 Evaluatie boombeheer en actualisatie nota Bladgoud 2018 (collegebrief 25 april 2018)

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de insprekers. In het positieve beeld dat in deze actualisatie van de nota Bladgoud wordt geschetst kan de Partij voor de Dieren zich niet herkennen. In Meerstad is het met het groen inderdaad goed gesteld, maar de gemiddelde inwoner van de Stad ziet het aantal bomen in hun omgeving zienderogen afnemen. Bomen op particulier terrein zijn namelijk ook vaak zichtbaar vanaf de openbare ruimte, en dragen zo sterk bij aan de groene waarde van de stad. Als er in vier jaar tijd dan minstens 1500 particuliere bomen en met uitzondering van Meerstad 400 gemeentelijke bomen verdwijnen uit het straatbeeld is dat een forse verandering. En aangezien deze balans slechts tot en met 2017 loopt, zijn alle omvangrijke projecten van dit jaar nog niet eens meegenomen.

Als een particulier op een klein stukje grond een boom kapt begrijpen wij dat niet altijd verwacht kan worden dat op datzelfde stukje grond wederom een boom wordt geplant. Aangezien dit de afgelopen jaren echter wel mede veroorzaker is geweest van een sterke afname van het aantal bomen, vragen wij ons af of het hier niet tijd is voor een creatieve oplossing. Kunnen wij deze bewoners niet vragen om naast de vergunningskosten ook een financiële bijdrage te doen aan het groencompensatiefonds? Hierbij denken wij natuurlijk niet aan het gemeentelijke tarief van 7.500 euro per boom, want dat zal voor de meeste inwoners echt niet haalbaar zijn, maar wellicht een bedrag van enkele honderden euro’s. Graag een reactie.

Bij de particulieren waar wel herplant is opgelegd noemt het college een getal van bijna 2700 bomen in de afgelopen 4 jaar. Is dit getal de daadwerkelijke herplant van bomen, of de opgelegde herplantplicht? Wanneer wordt gecontroleerd of hieraan voldaan is?

Uit de tabel met de balans van 2014 tot 2017 blijkt dat er 124 bomen geveld zijn door storm en 0 zijn herplant. Dat deze bomen vanuit veiligheidsoverwegingen zo snel mogelijk worden gekapt snappen wij, maar betekent het feit dat hier geen vergunning voor nodig is dan ook automatisch dat hier geen herplant plaatsvindt? Graag een reactie.

Na gemeentelijke kapprojecten geschiedt de herplant vaak projectmatig. Aan de ene kant is dit logisch, maar aan de andere kant geschiedt een projectmatige aanpak van straten regelmatig pas vele jaren later, en zitten buurtbewoners soms wel 5 jaar lang op kale plekken uit te kijken. Is het college bereid om aan verplichte herplant bij gemeentelijke kap een termijn vast te stellen? Graag een reactie.

Ook op communicatie valt er wat aan te merken. Bij meerdere kapprojecten hebben bewoners bij ons aangegeven dat zij niet goed zijn geïnformeerd en dat uitnodigingen voor inloopavonden niet bij de hele buurt zijn beland. Het meest recente geval hiervan was bij De Savornin Lohmanlaan. Wij verzoeken de gemeente hier bedachtzamer op te zijn en wellicht in een grotere straal bewoners te informeren.

Dat de regels voor BEA’s versoepeld zijn vinden we ook een kwalijke zaak. Er wordt genoemd dat ze onder andere nog steeds nodig zijn bij een afname van de groenbalans: ik neem aan dat hierbij enkel het aantal bomen wordt bedoeld, en niet hun grootte? Graag een reactie. In onze ogen is herplant van een dikke stam door een dunne stam namelijk gewoon een afname van de groenbalans.

Het is erg zonde dat het aantal monumentale bomen afneemt. Wat betreft de bestrijding van bomenziektes lijkt het erop dat de gemeente alles doet wat op dit moment mogelijk is, waarvoor dank. Toch zou men ook verwachten dat aan de onderzijde het aantal monumentale bomen sterk toeneemt doordat meer bomen de ondergrens qua monumentale leeftijd behalen. Nieuwe aanwas zien we ook wel op het particuliere gebied, maar het is niet genoeg. In dit kader is de subsidie voor onderhoudskosten van monumentale bomen voor particulieren ook van grote waarde. Het is hierbij wel heel grappig om drie of vier keer in de tekst te lezen dat een luttel bedrag van 3000 euro per jaar hiervoor steeds afdoende was, als er vervolgens ook te lezen valt dat nergens op de website informatie te bekennen was over deze regeling. Is de wethouder het met ons eens dat we naast een aangepaste website nog wel meer ruchtbaarheid mogen geven aan deze subsidieregeling, en dat bij een toename in aanvragen ook het maximale jaarlijkse subsidiebedrag omhoog kan? Graag een reactie.

Wij zien graag nog steeds dat de ecologische waarde van bomen ook wordt meegenomen in BEA’s en in het bepalen van de herplant, en dat zo dus niet alleen de kwantiteit van het aantal bomen maar ook de grootte wordt meegenomen. De wethouder heeft vorig jaar toegezegd hiervoor de resultaten van een pilot af te willen wachten tot eind 2018. Wij zullen dus nog even geduldig zijn.

Tot slot willen we het college graag meegeven dat wij ten zeerste hopen dat de volgende evaluatie over vier jaar een ander beeld laat zien, waar in elke wijk van de stad op zijn minst behoud en eigenlijk gewoon groei laat zien van het aantal bomen. Naast dat bomen bijdragen aan een klimaatadaptieve stad en het fysieke en mentale welzijn van onze inwoners, zowel mensen als dieren, zijn bomen ook onmisbaar in een energieneutrale stad. Ze houden namelijk de stad koel in de zomer en warm in de winter: reken uit je winst op stookkosten en airconditioning. Dankuwel.

Wethouder & ambtelijk navraag: De huidige projecten van 2018 zijn meegenomen in deze cijfers, aangezien de kapvergunningen daarvoor al eerder zijn aangevraagd. De groenvisie van de gemeente en mogelijke aanpassingen aan het beleid staat voor het einde van het jaar op de agenda, inclusief de uitwerking van meerdere moties zoals de groentool. Dan is het ook tijd voor bepaalde beleidsvragen. Bij storm wordt wel herplant, vaak duurt dit wel lang omdat de financiën eerst geregeld moeten worden. Er wordt genoeg ruchtbaarheid gegeven aan de subsidieregeling voor monumentale bomen, elke vier jaar krijgen particulieren die een monumentale boom in hun tuin hebben een brief met informatie over de subsidie. Het subsidieplafond van 3000 euro per jaar kan verhoogd worden als daar een noodzaak voor is.

B2 Parkeervisie 2018-2025 (raadsvoorstel 25 april 2018)

Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren kan zich vinden in deze parkeervisie. In het bijzonder zijn wij blij met de aandacht voor de Groningse invalidenparkeervergunning, het kijken naar mogelijkheden voor peer-to-peer deelauto’s, en de genoemde Duitse en Engelse meertaligheid die ingezet gaat worden bij communicatie over beschikbare parkeerplaatsen.

De verduurzaming van P+R Terreinen lijkt ons een heel goed en logisch plan. In het stuk wordt ook genoemd dat het college “ten minste een van de gemeentelijke parkeergarages volledig energieneutraal wil maken”. Is er hiervoor ook een bepaalde termijn beoogd? Want wij kunnen ons voorstellen dat als de eerste parkeergarage succesvol energieneutraal is geworden, er voor 2035 nog een aantal aangepakt zouden kunnen worden.

Wat betreft parkeren op eigen terrein wordt in de bijlage al het aanwezige dilemma geschetst. Enerzijds kan men de redelijke verwachting hebben dat mensen met genoeg ruimte hun auto op hun eigen terrein parkeren, anderzijds zijn er onduidelijke grenzen in hoe ver de gemeente mag vragen de inrichting van het eigen terrein hiervoor te veranderen. In de tekst wordt het voorbeeld van een bloemperkje genoemd. Als mensen een bescheiden voortuin hebben en hierop groen en planten hebben aangelegd gaan ze daarmee de verstening tegen en dragen ze hun steentje bij in de klimaatadaptatie. Dat weer betegelen zodat de auto er kwijt kan lijkt de Partij voor de Dieren niet een goede gang van zaken. Kan de wethouder toelichten waar het college hier de grens wil trekken?

B3 Kredietaanvraag Aanpak Verkeersveiligheid (raadsvoorstel 26 april 2018)

Dankuwel voorzitter en dank ook aan de inspreker. Wij steunen de genoemde plannen in de aanpak van de verkeersveiligheid en danken het college nog voor de expertsessie die wij hierover enkele weken geleden hebben gehad. Wij hopen dat het college tegemoet kan komen aan de wensen van de inspreker.

Agendapunt B4, Shortlist duurzame warmtebron Noordwest (collegebrief 9 mei 2018), is vervallen en gaat rechtstreeks naar de raadsvergadering van 30 mei.

Interessant voor jou

Woordvoering Commissie Werk & Inkomen, 16 mei 2018

Lees verder

Woordvoeringen Raadsvergadering, 30 mei 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer