Woord­voe­ringen Raads­ver­ga­dering, 30 mei 2018


31 mei 2018

7C. Windbeleidskader

Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren is zeker niet tegen windenergie, maar dieren mogen niet het slachtoffer worden van onze energietransitie. Bij windmolens is dat geheel afhankelijk van hun locatie en positionering. In het windbeleidskader en de bijlages daarbij wordt slechts summier gesproken over vogels en vleermuizen. Bij de locaties die afgevallen zijn worden vogelgebieden wel genoemd als reden daarvoor, maar bij Stainkoeln en Westpoort is er niks over vogels te lezen.

Aangezien deze locaties wel tegen het Leekstermeergebied en het Zuidlaardermeergebied aan zitten, lijkt het ons noodzakelijk om de vliegroutes hier helder te krijgen. Ook zouden we het waardevol vinden als de gemeente naast de gevoerde gesprekken met onder andere Greenpeace en Natuur & Milieu, ook het gesprek zou willen aangaan met de Vogelbescherming in de volgende planfase. Hiertoe dienen wij dan ook een motie in.

7D. Evaluatie Boombeheer en Actualisatie Nota Bladgoud

Dankuwel voorzitter. Ik zal hier niet onze woordvoering van de commissie van vorige week herhalen. De wethouder gaf toen aan dat veel onderwerpen waar wij vragen over hebben en verbeterpunten bij zien aan het eind van het jaar aan bod komen als we de groenvisie van de gemeente bespreken. Toch willen wij enkele zaken nu al aankaarten. Dat is ten eerste de transparantie en burgerparticipatie rondom bomenkap, waarvoor we op een motie van het CDA staan.

Ten tweede is dat de herplant. Ambtelijk navragen leert dat alle herplantcijfers uit de evaluatie van het bomenbeleid de herplant is die is opgelegd vanuit de omgevingsvergunning. Niet de daadwerkelijk herplantte bomen dus. Ook blijkt dat bij projectmatige aanpak er een lange tijd kan zitten tussen kap en herplant, en dat er op herplant niet wordt gehandhaafd. Dit vinden wij kwalijk en daartoe dienen wij hier nu al een motie in, omdat hiermee nog een half jaar wachten niet wenselijk is.

7E. Herinrichting Zernikelaan, fietspad Penningsdijk

Dankuwel voorzitter. De plannen voor Zernike kunnen wij steunen omdat de Zernikelaan ook sterk vergroend wordt. Bij het fietspad over Penningsdijk hoeven gelukkig geen bomen gekapt te worden. Wel zal dit aangelegd worden in de Stedelijke Ecologische Structuur. Aangezien beperking van de effecten en het zoveel mogelijk bewaren van de rust van belang is, staan wij op de motie van GroenLinks hierover.

7F. OV-Bureau Ontwerp Begroting 2019, Jaarstukken 2017

Dankuwel voorzitter. Tijdens de commissie kwam al naar voren hoe goed het gaat met het OV in Groningen, en dat dit natuurlijk niet mogelijk is zonder onze buschauffeurs. Daarom staan wij op de motie van de SP om hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

7G. Realisatie MFA De Wijert

Dankuwel voorzitter. Wij begrijpen de wensen van omwonenden voor een volledige sporthal in De Wijert. Daarom staan wij ook op een motie van Christenunie, Stad & Ommeland, het CDA en de SP hierover. Voor de rest kunnen wij deze plannen steunen.


DISCUSSIE

8A. Bespreekpunten Schimmelwoningen SP

Dankuwel voorzitter. Ik zal hier niet onze woordvoering van de commissie herhalen. Iedereen heeft recht op een goed, gezond en betaalbaar huis. Daarom zullen wij de moties van de SP ook steunen.

8B. Parkeervisie 2018-2025

Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren kan zich vinden in deze parkeervisie. In het bijzonder zijn wij blij met de aandacht voor de Groningse invalidenparkeervergunning en de mogelijkheden voor peer-to-peer deelauto’s. Ook over de genoemde Duitse en Engelse meertaligheid die ingezet gaat worden bij communicatie zijn wij positief.

De verduurzaming van P+R Terreinen lijkt ons een heel goed en logisch plan. In het stuk wordt ook genoemd dat het college “ten minste een van de gemeentelijke parkeergarages volledig energieneutraal wil maken”. Is er hiervoor ook een bepaalde termijn beoogd? Want wij kunnen ons voorstellen dat als de eerste parkeergarage succesvol energieneutraal is geworden, er voor 2035 nog een aantal aangepakt zouden kunnen worden.

Wat betreft parkeren op eigen terrein wordt in de bijlage al het aanwezige dilemma geschetst. Enerzijds kan men de redelijke verwachting hebben dat mensen met genoeg ruimte hun auto op hun eigen terrein parkeren. Anderzijds zijn er onduidelijke grenzen in hoe ver de gemeente mag vragen de inrichting van het eigen terrein hiervoor te veranderen. In de tekst wordt het voorbeeld van een bloemperkje genoemd. Als mensen een bescheiden voortuin hebben en hierop groen hebben aangelegd gaan ze daarmee de verstening tegen. Zo dragen ze hun steentje bij in de klimaatadaptatie. Een voortuin weer betegelen zodat de auto er op kan lijkt de Partij voor de Dieren niet een goede gang van zaken. Kan de wethouder toelichten waar het college hier de grens wil trekken?


8D. Shortlist duurzame warmtebron Noordwest (collegebrief 9 mei 2018)

Dankuwel voorzitter. In deze shortlist worden er al enkele kanttekeningen geplaatst bij de duurzaamheid van biomassa. Het is goed om te lezen dat biomassa dus ook in de ogen van de onderzoekers niet geheel oncontroversieel is. Toch worden de haken en ogen blijkbaar niet genoeg zwaarwegend gevonden om biomassa uit de shortlist te weren.

In de tekst wordt genoemd dat “een duurzame bron van biomassa bijvoorbeeld knip- en snoeiafval uit de omgeving en aanliggende gemeentes is, wanneer de aangroei in een gelijk tempo gaat als het gebruik”. Het aantal warmte eenheden waar wij hier over praten kunnen we in Groningen en omstreken echter natuurlijk niet tegenop snoeien. Bij het importeren van biomassa verder uit het land of zelfs het buitenland wordt wel het transport benoemd als factor die het gehalte van duurzaamheid omlaagtrekt. Er wordt echter voorbijgegaan aan het feit dat in het buitenland de aangroei natuurlijk ook niet gelijk opgaat met het gebruik.

Noord-Amerikaanse biomassa bossen die worden gekapt groeien niet met hetzelfde tempo terug als wij ze hier opstoken. De bomen die worden teruggeplant nemen slechts een fractie van de broeikasgassen op die de grotere, gekapte bomen opnamen. Hier wordt in de modellen geen rekening mee gehouden. Biomassa zou wat de Partij voor de Dieren betreft absoluut niet twee plusjes mogen krijgen voor duurzaamheid, want het is op deze grote schaal geen daadwerkelijk duurzame optie. De opmerking van een van de aanwezige buurtbewoners slaat hierbij dan ook de spijker op zijn kop: "hoeveel bossen blijven er over als we massaal voor biomassa kiezen?" Wij staan niet alleen in onze kritiek. Wereldwijd hebben onderzoekers en wetenschappers hun zorgen geuit over de schade die biomassa toebrengt aan de natuur en het klimaat. Daarom dienen wij een motie in om de uitwerking van biomassa als business case uit te sluiten van de verdere planvorming.

Het is heel gek dat er in de stukken geen kritiek op biogas te bespeuren is. Waar in de tekst over restwarmte nog te lezen valt dat de duurzaamheid van het proces waarbij restwarmte wordt gewonnen ter discussie kan worden gesteld, wordt hier bij biogas niks over genoemd. In principe is er niets op tegen als bijvoorbeeld GFT afval wordt vergist van Attero of de Suikerunie, maar dat is niet het enige wat er in de meeste biovergisters gaat. Grote biogasinstallaties elders in het land zijn voor een groot deel afhankelijk zijn van mestvergisting. In deze shortlist staan deze zogenaamde monovergisters ook als optie. Bij het vergisten van mest in monovergisters is het van belang dat de mest zo vers mogelijk is. Voor een maximaal rendement aan biogas moeten de dieren permanent op stal staan. De mest wordt verschillende keren per dag aangeveegd. Mest verzamelen uit een weide rendeert nu eenmaal niet.

U zult begrijpen, koeien de kans op voldoende weidegang ontnemen zodat wij hun mest kunnen opstoken, is iets waar de Partij voor de Dieren zich niet achter kan scharen. Daarnaast is in onze ogen energie, die afhangt van het voortbestaan van de vervuilende intensieve vee-industrie, niet duurzaam noch toekomstgericht. Ook hier zetten wij dus vraagtekens bij de hoge duurzaamheidsscore van biogas. Ook hiertoe dienen wij een motie in, om warmte uit mestvergisting uit te sluiten van warmte uit biogas.

Het grootste struikelblok voor veel van de andere oplossingen lijkt “de gemiddelde Nederlandse elektriciteitsmix” te zijn. In de tekst staat dat deze grijze stroom de duurzaamheidsscore van bodemwarmte, waterwarmte en restwarmte naar een onvoldoende brengt. Het is natuurlijk heel gek dat de gemiddelde elektriciteitsmix hier steeds als ijkpunt wordt aangehaald, terwijl we in Groningen met de gaande ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie en nu dus ook windmolens in de gemeente, als het goed is binnen enkele jaren zelf kunnen zorgen voor groene energie om andere warmtestromen verder op te warmen naar de benodigde hogere temperatuur. Wat betreft de Partij voor de Dieren zouden we de oplossing dan ook in dit veld moeten zoeken. Niet in de bio-based oplossingen die op de korte termijn misschien het makkelijkst te realiseren zijn, maar waarbij met de langjarige leveringscontracten weer jaren aan vastzitten.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer