Woord­voering Commissie Onderwijs & Welzijn, 4 april 2018


4 april 2018

B1 Een terugblik op twee jaar Programma VAS (Vluchtelingen, Asielzoekers, Statushouders) (collegebrief 22-2-18)

Dankuwel voorzitter. Deze collegebrief met een terugblik op twee jaar Actieplan De Groningse Opgave geeft een ontwikkeling weer waar we als Stad erg trots op kunnen zijn. Dat de gemeente in 2017 bijvoorbeeld al voor de helft in de huisvestingsopgave van 2018 heeft kunnen voorzien, is een prachtig resultaat.

Het is duidelijk dat er veel mooie initiatieven en samenwerkingen zijn ontstaan om nieuwkomers in Groningen te helpen bij het inrichten van hun nieuwe bestaan, en dat we integreren in Groningen ook daadwerkelijk samen doen. De indrukwekkende theatervoorstelling Burgeren, gemaakt door Syrische vluchtelingen in samenwerking met het Alfa College en Gabriëlle Glasbeek, is hier een sterk voorbeeld van. Het is dan ook goed om te zien dat van deze voorstelling enkele foto’s zijn opgenomen in de collegebrief.

De pilot voor trajectbegeleiding, met de vroege assessment op het gebied van werk en participatie, lijkt de Partij voor de Dieren een hele goede ontwikkeling. Nieuwe Nederlanders zo snel mogelijk mee laten draaien in de samenleving, en het gevoel te geven dat ze ook echt een actieve inwoner van de Stad en van Nederland zijn, is een belangrijke stap naar succesvolle integratie. Uit de resultaten van deze pilot blijkt ook dit positieve resultaat, dus wij zijn blij dat dit een structureel onderdeel wordt voor nieuwkomers.

Het is goed om te lezen dat het college besluit om het huidige programma nog een jaar te handhaven. Van ons de vraag: mocht aan het einde van dit jaar de nieuwe situatie zoals die in het regeerakkoord geschetst wordt nog niet tot in de puntjes geregeld zijn, is het college dan bereid het programma opnieuw te verlengen, zo lang als dat nodig is? En zal bij de uiteindelijke overgang het college er ook voor waken dat de nieuwe, landelijk geregelde situatie, er niet voor zorgt dat vergunninghouders in Groningen erop achteruit gaan en minder maatwerk ontvangen bij hun trajectbegeleiding? Dankuwel.

Wethouder: De beweging die het Rijk maakt in relatie tot inburgering sluit aan op onze wensen - het college wil meer regie voor gemeente. Onze werkwijze kan geborgd worden met dit programma, maar wij verwachten dat dit ook geborgd kan worden in de integrale werkwijze van onze gemeentelijke organisatie, zonder verlenging van het programma, in reguliere proces. Als dat om wat voor reden dan ook niet kan dan is het zeker een mogelijkheid om het programma te verlengen, maar wij verwachten dat dit aan het einde van dit jaar niet meer nodig is.

B2 Financiële kaders voor de aanbesteding van het GON (raadsvoorstel 27-3-2018)

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de inspreker. We zijn inmiddels al heel wat raadscommissies en twee werksessies verder sinds het woord GON voor het eerst is gevallen. De Partij voor de Dieren wil het college dan ook bedanken voor de moeite en inzet die zij heeft getoond om het onderwerp voor de raad helder te krijgen. Ondanks alle sprekers die vanuit elk expertisegebied of als ervaringsdeskundige uit Alphen aan den Rijn hun visie gaven op het GON zijn wij echter nog niet overtuigd dat dit de juiste beslissing is om nu al te nemen.

De aanbesteding van het GON gaat uit van een gunstige situatie met betrekking tot een aantal aspecten. Namelijk dat de lumpsum voldoende is, dat er genoeg ruimte is voor kleine onderaannemers, dat WIJ op zo’n korte termijn al gereed is om de regiefunctie op zich te nemen, en dat de transitie voor zorggebruikers soepel verloopt met de zorgcontinuïteit die mevrouw Bloemhoff ook al noemde als aandachtspunt. Als deze verwachtingen allemaal waarheid worden lijkt het GON ons niet een slecht idee. Geen van deze verwachtingen kan op dit punt echter geborgd worden, en alhoewel een aantal hiervan opgevangen kunnen worden door goede gunningscriteria bij de aanbesteding, liggen deze harde eisen nog niet voor ons. Ook dan blijft het een enorme verandering die veel miljoenen in kosten moet drukken, wat lastig wordt om enkel met een slag in efficiency te bewerkstelligen.

Met het oog op deze onduidelijkheden sluiten wij ons aan bij de wens van de PvdA en SP om het besluit over het GON uit te stellen. De Partij voor de Dieren ziet ook geen directe noodzaak om nu al tot besluitvorming over te gaan. De wethouder heeft eerder al aangegeven dat doorgaan op de huidige manier ook een keuze is. Dan kunnen dus de aflopende overeenkomsten over de individuele en groepsgerichte ondersteuning kunnen best op de huidige manier, open house, verlengd worden, in ieder geval tot wij als Raad over een half jaar of jaar wél genoeg toegerust zijn om een weloverwogen besluit te nemen. Want uiteindelijk staat de kwaliteit van zorg en beleid voorop, en niet de snelheid van beleid en besluitvorming. Dankuwel.

B3 Evaluatie Stadadviseert (collegebrief 15-3-18)

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de inspreker. Bij de evaluatie van Stadadviseert is er gekozen voor waarderend onderzoek. Wij zien de voordelen, zoals deze geschetst worden in de collegebrief, hiervan zeker, maar zetten er toch ook een vraagteken bij. De manier van vraagstelling is namelijk niet echt neutraal. Uit de evaluatie komen nu al vrij kritische geluiden naar voren: hoeveel sterker was deze kritiek geweest als de evaluatie niet als waarderend onderzoek was uitgevoerd? Heeft deze onderzoeksmethode de resultaten getroebleerd?

Het werken met citaten werkt aan de ene kant verhelderend, aan de andere kant is het onduidelijk hoeveel citaten er zijn weggelaten en hoe de selectie is gemaakt. Waarschijnlijk door de kwalitatieve balans te vinden tussen beide kanten van het verhaal, maar het is onduidelijk waar kwantitatief de meerderheid van de respondenten naar neigt: een positief of negatieve meerderheid op bepaalde aspecten van Stadadviseert.

De Partij voor de Dieren snapt dat het niet bij elk onderzoek mogelijk is om de respons praktisch woord voor woord te presenteren, zoals bijvoorbeeld wel bij de inspraak van het Oosterhamriktracé is gedaan. De huidige onderzoeksopzet roept bij ons echter wel vragen op over hoe representatief het is.

Om er twee genoemde kritiekpunten uit te filteren: er wordt genoemd dat de resultaten van Stadadviseert weinig tastbaar zijn voor de deelnemers. Hoe was dit bij de voorgangers, de adviesorganen? Leidden deze adviezen vaker tot beleidsverandering of was het voor de adviseurs toen in ieder geval transparanter om te zien wat er mee werd gedaan? Hier zien wij een verbeterpunt voor de opzet van Stadadviseert, die onder het kopje Inbedding voor de lange termijn wordt genoemd in het hoofdstuk Bouwstenen. Van de Partij voor de Dieren zou deze beweging naar meer transparantie op de korte termijn thuishoren.

Dan is er nog het vraagstuk van diversiteit, waarvan wordt aangegeven dat dit nog niet ideaal is in de huidige samenstelling van de groep. Dit wordt als verbeterpunt aangedragen in de Bouwstenen, maar is niet terug te vinden in de Inbedding: hoe is het college van plan de diversiteit te vergroten? Dankuwel.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer