Woord­voering Commissie Ruimte & Wonen, 4 april 2018


4 april 2018

B1 Stad aan het water ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone (raadsvoorstel 21 maart 2018)

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de insprekers. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder op de vragen van de insprekers. De ontwikkelstrategie van de Eemskanaalzone past goed bij de wensen van de stad om in te breiden, en biedt inderdaad mooie kansen om het verblijfsklimaat van de regio te verbeteren en om de route vanuit Meerstad aantrekkelijker te maken voor fietsers en voetgangers. Vooral over de vergroening van het versteende Driebond en de nieuwe fietsbrug tussen het Sontplein en het Damsterdiep is de Partij voor de Dieren enthousiast.

Aangezien het bij dit hele project voornamelijk gaat om bouwen op oude industrieterreinen kunnen we de strekking van het raadsvoorstel steunen. In de bijlage staan op de diverse getekende kaarten van het gebied prachtige groene straten, kades en paden, bezaaid met bomen en openbaar groen. Hoe mooi zou het zijn als alle woningen en appartementen die hier gebouwd gaan worden daar bij aansluiten en natuurinclusief gebouwd worden? Dat betekent dus de aanleg van groene daken, nestgelegenheid en schuilplekken voor dieren, en speelnatuur voor kinderen. Over groene daken wordt al één keer gesproken in de bijlage, maar kan het college aangeven welke kansen zij ziet om alle nieuwbouw in de zone natuurinclusief uit te laten voeren? Daarnaast sluiten wij ons aan bij Student & Stad bij de opmerkingen over het duurzame karakter van de wijk in het algemeen. Wij hopen dat de nieuwbouw in ieder geval energieneutraal zal geschieden.

De Partij voor de Dieren betreurt het wel dat in zowel het raadsvoorstel als in de bijlage nergens het Betonbos wordt genoemd. Het college walst hierin stilzwijgend over het feit heen dat naast het Balkgat al jaren een creatieve woon- en werkgemeenschap bestaat binnen de Groningse samenleving. Een gemeenschap die de verloedering van de buurt is tegengegaan, en er voor heeft gezorgd dat dit stukje van de Eemskanaalzone al wél op de in het stuk genoemde “mental map” van Groningers staat. Ziet het college mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wensen van de Betonbosbewoners en de projectontwikkeling hand in hand te laten gaan met een doorontwikkeling van het Betonbos? Hierbij kan inderdaad gedacht worden aan het aanwijzen van de locatie als Tiny Houses locatie. (Of zo niet, is het college dan bereid om voor de huidige Betonbosbewoners een andere locatie te vinden, zodat de ontstane gemeenschap niet verloren gaat? Graag een reactie van het college hierop.)

Wij delen de inzichten en opmerkingen over deelgebied 4 van de bewoners van de MEER-dorpen. Aangezien het hier gaat om een ontwikkelstrategie, een eerste begin, hebben we er vertrouwen in dat het college omwonenden en betrokkenen in het verdere uitwerkingsproces nauw zal betrekken, en bij veel vragen opheldering kan verlenen. Het proces zal nog wel enige tijd in beslag nemen voor we daadwerkelijk op de kano naar het werk kunnen. Wat betreft het Middelberter Raamwerk hopen wij net als GroenLinks dat de natuurwaarde van dit gebied wel behouden kan worden. Voor de Partij voor de Dieren is de groene waarde van dit gebied erg belangrijk. Dankuwel.

Wethouder: Duurzaamheid, inclusiviteit, een groene openbare ruimte, dit is allemaal integraal beleid van de gemeente dat ook bij dit project wordt toegepast. Er komt inderdaad meer inspraak over deelgebied 4 met bewoners van Middelbert en de rest van de MEER-dorpen. Het Betonbos = particulier terrein, dus dat is primair een discussie tussen de eigenaar van het terrein en Betonbosbewoners. Gemeente heeft daar wel een aantal kaders voor gegeven. Uiteindelijk is positie van Betonbosbewoners niet aan de gemeente. Hun ideeën die er zijn om dat gebied anders vorm te geven ziet het college wel degelijk wat in. Bij bestemmingsplanprocedure bespreekt de gemeente pas wat dat dan inhoudt voor Betonbosbewoners.

B2 Resultaten actualisatie grondexploitaties 2017 (Collegebrief 23-3-2018) en herziene grondexploitaties (meerdere raadsvoorstellen)

Dankuwel voorzitter. De actualisatie van deze grondexploitaties is een helder stuk, en werd in de technische sessie van gisteravond nog verder verduidelijkt, waarvoor dank. Een hoop correcties moesten worden doorgevoerd, volgens mij is dat ook goed verlopen. Wel hoopt de Partij voor de Dieren dat de technische correcties volgend jaar een stuk minder zullen zijn omdat nu duidelijk is wat er met de nieuwe BBV regelgeving moet gebeuren. Maar daar hebben we het volste vertrouwen in, dus dat zal ook wel goedkomen. Dankuwel.Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer