Woord­voering Raads­ver­ga­dering, 28 maart 2018


28 maart 2018

7a: Watervisie
In de bespreking van vorig jaar noemde ik al de mooie ambities van het wonen op het water als woonvorm. Ook wij vinden dat wonen op water een volwaardige woonvorm is of moet zijn. Er waren echter nogal wat knelpunten, die vooral middels de moties aandacht hebben gekregen.
Kort gezegd lijken de onderzoeken die zijn gedaan degelijk en kan ik mij vooralsnog vinden in de conclusies en aanbevelingen. We zijn ook tevreden dat het streefgetal van 550 plaatsten als serieuze optie genoemd blijft.

7b: Kredieten Vervangingsinvesteringen
Dank u wel voorzitter. Het belang van veilige en fijne sport voorzieningen is heel groot, voor gezonde stadjers in een gezonde stad. De Partij voor de Dieren steunt de in het raadsvoorstel beschreven vervangingsinvesteringen dan ook van harte. Ook zijn wij erg blij dat er dit jaar geen nieuwe kunstgrasvelden met SBR rubber granulaat komen, in verband met de vermoedelijke milieurisico’s.

7d: Herinrichting Binnenstad-West
Dank u, voorzitter. Ik zal hier niet onze woordvoering van de commissie herhalen. Wel wil de Partij voor de Dieren benadrukken dat het kappen van oude bomen met een hoge cultuurhistorische en ecologische waarde voor ons volstrekt onlogisch is. Zeker in de binnenstad, die al zo versteend is. De vijf bomen op het A-Kerkhof die op de nominatielijst van kap staan zijn niet ziek. Slechts één heeft een slechte levensverwachting. De andere vier bomen worden in de Bomen Effect Analyse als voldoende of goed beoordeeld, en er is daar dus absoluut geen noodzaak voor de kap. Het verblijfsklimaat zal niet opknappen van het kappen van bomen, en kap zal ook niet tot een groenverbetering leiden. Daarom dienen wij over dit punt van het plan samen met het CDA, 100% Groningen, en Stad & Ommeland een motie in.

7e: Bestemming Binnenstad: Kattenbrug
Dankuwel voorzitter. Alhoewel wij blij zijn dat de bussen van de Grote Markt verdwijnen en over de diepenring gaan rijden, zitten er nog wel wat haken en ogen aan dit raadsvoorstel. Wij delen de zorgen van buurtbewoners over de afwisselende stukken van 30 en 50 kilometer per uur op de Diepenring. De Partij voor de Dieren ziet in deze plannen niet alleen veiligheidsrisico’s maar ook potentiële overschrijdingen van de geluidsnorm.

Het is goed dat het college met een aanvullend akoestisch onderzoek komt, en dat het college schriftelijk heeft aangegeven om ons idee van een lage geluidsmuur op het Gedempte Kattendiep te willen overwegen, mocht daar een noodzaak voor zijn. Samen met de aanstaande nieuwe Centrumhalte Oost en de vergroening van het Schouwburgplein komen er voor buurtbewoners en ondernemers nog veel veranderingen aan. Daarom staan wij ook op de motie van o.a. Stad & Ommeland om de betrokkenen bij de vernieuwing van de oostelijke binnenstad beter bij dit proces te betrekken.

7f: Vaststelling voorkeurstracé Groningen - Sauwerd
Dankuwel voorzitter. Wij zien voor de fietsroute tussen de Walfridusbrug en ACM-Brug nog steeds meer in een gebiedsgebonden aanpak voor de genoemde knelpunten in het fietsnetwerk. Dit verkiezen wij boven een volledige nieuwe route, die ingrijpende aanpassingen in de stad verlangt. Wij komen ook tot deze conclusie omdat het college zelf al aangeeft dat ze niet verwachten dat fietsers van de gehele route gebruik zullen maken, van A tot Z.

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het college en een meerderheid van de Raad wél voor een geheel nieuwe fietsroute is. Van alle uitgewerkte varianten is tracé Rood “B” de minst ingrijpende voor de natuur en stedelijke ecologische structuur. Voor deze variant hoeven 15 bomen minder gekapt te worden dan voor Rood “A”, en hoeft er 1400 vierkante meter houtopstand minder te verdwijnen. In totaal scoort deze variant evenveel punten op alle aspecten als variant Rood “A”. Daarom vragen wij middels een amendement ook of de Raad wil kiezen voor voorkeurstracé Rood “B” boven Rood “A”, om zo serieuze ecologische schade te beperken. Dankuwel.

7h: Bed-bad-broodvoorziening
De Partij voor de Dieren is voor een menswaardige opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, en daarom steunen wij dit raadsvoorstel voor financiering van de Bed-bad-broodopvang ook.

8: Oosterhamrikzone
Dankuwel voorzitter. Zoals bekend is de Partij voor de Dieren niet overtuigd van de noodzaak van een nieuwe verbindingsweg met de Oostelijke Ringweg. De verkeerscijfers uit het onderzoek tonen ook slechts een beperkte probleemoplossende capaciteit van het Oosterhamriktracé aan voor bekende knelpunten. Meer asfalt aanleggen omdat er meer verkeer voorspeld wordt vinden wij een weinig inspirerende insteek, en een conservatieve houding tegenover mobiliteitsvraagstukken.

Geen van de varianten scoort hoger op verkeersveiligheid dan de huidige situatie. Dat is zorgwekkend. Daarnaast vrezen wij een zelfversterkend effect van het Oosterhamriktracé. Mensen zullen in op deze route in de toekomst vaker ervoor kiezen om met de auto de stad in te gaan, in plaats van de bus die nu het snelst is op dit traject. Zo zullen de geluidsoverlast en fijnstofuitstoot nog verder toenemen dan nu verwacht wordt. Dat terwijl de geluidsnormen op veel plaatsen nu al met de voeten getreden worden.

Zoals eerder gezegd zien wij meer in de Knip variant van de SP en ChristenUnie, waarbij door een verdergaand verkeerscirculatieplan in de oostelijke schilwijken de doorstroming wordt verbeterd. Deze variant is veel minder ingrijpend voor omwonenden, veel duurzamer, en veel goedkoper, en daarom steunen wij de motie van de ChristenUnie en SP die vraagt om een verdere, gelijkwaardige uitwerking van de variant De Knip.

Om de schade bij eventuele uitwerking van de variant Splitsing te beperken steunen wij ook de motie van ChristenUnie en SP om bij de uitwerking hiervan te streven naar de strengere WHO normen voor luchtkwaliteit, en deze te vergelijken met de huidige situatie. Tot slot steunen wij de derde motie van de ChristenUnie en SP, die vraagt om een inzichtelijke blik op het totaal van verkeersmaatregelen die het college voor de komende tijd voorstelt, in samenhang met elkaar. Dankuwel.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer