Woord­voering Commissie Onderwijs & Welzijn, 7 maart


7 maart 2018

B1 Discussienotitie n.a.v. expertmeeting WIJ en het veld

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de inspreker. Een actieve participatie van politici in het sociale domein kan zeker vruchtbaar zijn en is vaak ook noodzakelijk, maar deze participatie kan en moet volgens de Partij voor de Dieren wel gecombineerd gaan met enige mate van terughoudendheid. Politici moeten niet menen zelf overal het antwoord op te hebben zonder professionals uit het vakgebied en andere betrokkenen erbij te betrekken, waarvan ik gelukkig ook niet de indruk heb dat dit in deze gemeenteraad gebeurt. Dit soort top-down beleid zou de kloof tussen de overheid en de burger alleen maar vergroten.

Luisteren naar wat er gebeurt in de buurten, en aan de hand daarvan en in samenspraak met de wijken en hun bewoners, het beleid maken, is en blijft onze continue opgave. De tweedeling tussen gemeente en zorgaanbieders aan de ene kant en de belevingswereld van bewoners aan de andere kant is op het moment nog te groot, wat eerder vanavond nog bleek uit de casus. Om dit te verminderen is het denk ik cruciaal om continu in overleg te blijven met de zorggebruikers om de verbeterpunten aan te merken en binnen de WIJ vervolgens aan te passe, om zo de bureaucratie te verminderen. WIJ is natuurlijk nieuw en daarom nog volop in ontwikkeling, maar persoonlijk heb ik het idee dat het in de gemeente Groningen wel de goede kant op gaat.

Wat betreft de aandachtspunten die in de diverse bijlagen worden genoemd kan de Partij voor de Dieren zich vooral voorstellen dat bekendheid en laagdrempeligheid op een positieve manier belangrijk zijn voor WIJ. Wij zien de meerwaarde die sociale media hierin kunnen hebben. Het voorstel om van de WIJ centra informele ontmoetingsplekken te maken die bijdragen aan het welzijn van het sociale klimaat in de wijk klinkt erg goed. Tot slot ziet ook de Partij voor de Dieren wel wat in een tweejaarlijkse expertmeeting. Dankuwel.

B2 Kredieten vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds Sport-050 2018 (raadsvoorstel 15-2-18)

Dankuwel voorzitter. Het belang van veilige en fijne sportvoorzieningen voor gezonde stadjers in een gezonde stad is onmiskenbaar, en de Partij voor de Dieren steunt de in het raadsvoorstel beschreven vervangingsinvesteringen dan ook van harte. Wij maken ons ernstig zorgen over de milieurisico’s van SBR rubbergranulaat en de door het waterschap geconstateerde toename van zink in het drainagewater. Daarom zijn wij ook erg blij om te lezen dat het college heeft besloten om de uitkomst van het RIVM onderzoek af te wachten voordat er sprake kan zijn van vervanging door nieuwe SBR infill kunstgrasvelden, en dat er voor de tussentijd een passende oplossing is gevonden.

Dat de Sportkoepel middels een overleg voortaan wordt betrokken bij de financiële ontwikkelingen lijkt de Partij voor de Dieren een logische ontwikkeling. Wij hopen dat bij deze samenwerking in de toekomst meer ruimte is voor de Sportkoepel om tot een weloverwogen oordeel te komen, zowel qua inhoudelijke informatievoorziening als betreffende het tijdsbestek dat zij hiertoe krijgen. Voorts steunen wij op basis van de notitie de toevoeging van twee extra kleedkamers bij Sportpark Hoogkerk en de hieruit voortvloeiende nieuwe ingebruikgevingsvergoeding, maar zouden hier graag meer informatie over ontvangen. Dankuwel.

B3 Subsidieregeling diversiteit (collegebrief 8-2-18)

Dankuwel voorzitter. Dat de acceptatie van minderheden en daarmee het investeren in diversiteit in onze gemeente nog steeds nodig is blijkt wel uit het feit dat posters van SuitSupply, waarop twee zoenende mannen te zien zijn, hier de afgelopen week zijn afgeplakt. Gelukkig is Groningen, zo bleek vanmiddag ook uit de reactie van de burgemeester, een tolerante gemeente is die trots is op de diversiteit van haar inwoners. Dit blijkt verder uit het feit dat de gemeente het wegvallen van de landelijke regenbooggelden uit eigen kas compenseert, iets waar de Partij voor de Dieren heel blij mee is.

De nieuwe subsidieregeling die voor ons ligt is een mooie en logische stap in dit gemeentelijke diversiteitsbeleid. De Partij voor de Dieren steunt het voornemen van het college om de reikwijdte van de subsidieregeling te verbreden, en de regeling op deze manier inclusiever te maken tegenover alle groeperingen van minderheden. Ook staan wij achter de vernieuwde subsidievoorwaarden, en zien wij het nut van een eenduidige lijn voor de basissubsidies.

Wel had van ons de basissubsidie van 1250 euro per jaar wat hoger mogen zijn. Alhoewel het goed is om te lezen dat dit betekent dat het subsidiebedrag voor 14 van de 18 zelforganisaties gelijk blijft, vragen wij ons af wat voor effect de verminderde subsidie zal hebben op de werking van de overige 4 zelforganisaties. In de collegebrief staat dat De Nieuwe Brug, de Marokkaans Islamitische Vereniging, Al Noer, en Azad van de bezuiniging op de hoogte zijn gebracht. Wat waren hun reacties hierop? Voorzagen zij voor de periode na de overgangsregeling problemen in het kunnen blijven aanbieden van hun activiteiten? Of gaven zij aan de terugvallende subsidie te kunnen compenseren op een andere manier, bijvoorbeeld door aanvragen voor activiteitensubsidies te doen? Graag reactie van het college hierop.

Wethouder: De komende kabinetsperiode komen er toch Regenbooggelden vanuit het Rijk ter beschikking - nieuwe informatie. De compensatie van de Regenbooggelden die de gemeente Groningen op zich nam kan dus terugvloeien naar de oorspronkelijke bestemming, een groter activiteitenbudget voor diversiteitsorganisaties.

De reacties van de vier getroffen zelforganisaties waren verschillend. Ze vonden het enerzijds een logische beweging dat je voor activiteiten subsidie krijgt en de basis gelijk getrokken wordt, maar anderzijds natuurlijk jammer dat zij daar een verminderde subsidie door zouden ontvangen. Op het moment worden namelijk al een aantal van de activiteiten die ze aanbieden met de basissubsidie betaalt - ze hebben aangegeven na het overgangsjaar meer gebruik te zullen maken van bijdragen uit het activiteitenbudget.

B4 Sturing op tekorten jeugdhulp 2017 en verder (collegebrief 24-1-18))

Dankuwel voorzitter. Net als de andere fracties en het college maakt de Partij voor de Dieren zich ernstig zorgen over deze miljoenentekorten. Wij zijn vanzelfsprekend van mening dat elke jongere gepaste jeugdhulpverlening moet kunnen krijgen, maar hier lijkt er haast sprake van een oncontroleerbare groei van zowel de genoemde bedragen als de genoemde wachtlijsten, en dat is ook voor de hulpbehoevende jongeren zelf natuurlijk niet in het voordeel. Wij zijn daarom ook erg benieuwd naar de genoemde regiobijeenkomsten en de uitkomsten van het onderzoek van de taskforce. Dankuwel.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer