Woord­voering Commissie Ruimte & Wonen, 7 maart 2018


7 maart 2018

B1 Woonschepenhaven

Leven in en rond het water spreekt aan. Het college wil zich opnieuw sterker als stad aan het water presenteren en de ruimtelijke, recreatieve en economische potentie van het water in de stad beter in zetten. Ook wij als partij willen het water meer be-leefbaar en toegankelijk maken en functie, gebruik en ruimtelijke inrichting op en langs het water daar beter op afstemmen.

We zien de hoofdlijnen “Water meer toegankelijk en beleefbaar maken” en “Streven naar het verbeteren van de inrichting op en direct langs het water” dan ook wel zitten:

Daarbij past meer contact met het water, meer verblijfskwaliteit op en aan het water.

In de bespreking van vorig jaar noemde ik al de mooie ambities van het wonen op het water als woonvorm. Ook wij vinden dat wonen op water een volwaardige woonvorm is of moet zijn. Er waren echter nogal wat knelpunten, die vooral middels de moties aandacht hebben gekregen.

Kort gezegd lijken de onderzoeken die zijn gedaan degelijk en kan ik mij vooralsnog vinden in de conclusies en aanbevelingen. We zijn ook tevreden dat het streefgetal van 550 plaatsten als serieuze optie genoemd blijft. Wij willen dit getal ook wel graag vastgelegd zien middels bijvoorbeeld een raadsvoorstel of een motie.

B2 Welstand

Een plan moet goed aansluiten bij de ruimtelijke context, dat snappen we heel goed. Maar voor ons rijst dan de vraag: Wat als dit botst met andere doelstellingen van de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid? Gaat dan het welstandsbelang voor? Natuurlijk wegen, in het beste geval, beide doelen mee. Maar wat als er een keuze ligt?

Wij geloven wel dat bij welstand ook duurzaamheidsambities worden meegewogen. Echter de invulling ervan laat naar ons idee wel een beetje te wensen over. De Partij voor de Dieren is van mening dat de toekomst vraagt om bijvoorbeeld een waaier van maatregelen om de stad aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld groene daken en zonnecellen, deze horen daarbij en raken de welstandsnota.

Om die reden zouden wij willen pleiten voor een versoepeling van de regels als het gaat om groene daken, verticale tuinen en zonnepanelen. En in dit geval zou, volgens ons, een integratie van iets als een checklist natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen een goed iets zijn.

Wij zouden willen pleiten voor een stimulering van makkelijker mogelijkheden voor het creëren van groen.

Niet duidelijk is in hoeverre volledig gehoor is gegeven op de drie ontvangen zienswijzen van de wijkraad Schilderswijk, Platform Cultureel Erfgoed Groningen en van MEER-dorpen.

Er zijn wel wat criteria toegevoegd zoals bijvoorbeeld hoe de overgang van bedrijventerreinen met het landelijk gebied of stedelijk groen qua bebouwing in deze zones moet passen bij het groene, landschappelijke karakter van de omgeving.

Andere vragen/aandachtspunten waren o.a. het verzoek om een verklarende woorden- en begrippenlijst en handhaving en de bescherming van dorpsgezichten. Het is mij niet duidelijk in hoeverre hier gehoor aan is gegeven.

Kan de wethouder hier op ingaan?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer