Woord­voering Commissie Werk & Inkomen, 19 september 2018


1 november 2018

B1 Haalbaarheidsonderzoek basisbaan in Groningen (collegebrief 20-6-2018)

Dank voorzitter,

Dank ook voor de uitkomsten van het onderzoek dat mede tot stand is gekomen naar aanleiding van de motie die wij hierover hebben gesteund.

We kunnen de randvoorwaarden die uit het onderzoek naar voren komen onderschrijven.

Geef mensen financieel perspectief en houd de mogelijkheid open dat mensen alsnog de stap maken naar een reguliere baan en mensen niet ten onrechte structureel een beroep doen op een basisbaan. In Den Haag heeft de PvdD samen met andere partijen een aangenomen motie ingediend om onder de Stip regeling ook scholing of een opleiding te mogen volgen waar bij werkgevers in de regio veel vraag naar is. Hoe denkt de wethouder over een dergelijke mogelijkheid hier ook te onderzoeken?

Zorg dat de banen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk. Dat lijkt ons een goed streven.

Wij vinden ook heel belangrijk vinden we dat de basisbaan vrijwillig is. Motivatie moet uit de mensen zelf komen.

Dan de doelgroep: de 40 % bijstandsgerechtigden die uit het onderzoek kansen in kaart naar voren zijn gekomen willen graag werk doen maar geven aan daar soms extra hulp bij nodig te hebben. Dat kunnen ook mensen zijn met een beperking. Wij zouden ook graag willen kijken naar mensen die nu al actief zijn en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of zich maatschappelijk inzetten terwijl ze nog in de bijstand zitten, dit werk ge-upgrade kan worden naar een basisbaan.

Organisatie van de basisbaan

Als het gaat om een dienstverband bij een werkgever waar de gemeente subsidieert en begeleidt, dan wordt door werkgevers de belemmering genoemd dat zijn ook moeten voldoen aan de verplichting participatie banen te leveren. Dit kan ertoe leiden dat werkgevers afhaken. Hier lijken wat juridische ogen en haken aan te zitten.

Wij denken dat als mensen met een beperking een basisbaan krijgen, de regeling zo opgezet zou moeten worden dat de werkgever automatisch aan de participatiebaan verplichting voldoet. Wij zouden dit aspect graag verder uitgezocht willen zien of dit toch niet in die zin onder ook de wettelijke kaders van een participatie baan kan vallen.

Kosten

Om 550 mensen aan werk te helpen kost dat 17 miljoen waarbij ongeveer 10 miljoen wordt terugverdiend door minder uitgaven op de BUIG. Nu is het waarschijnlijk wel zo dat we dan ook minder geld krijgen voor de BUIG volgens de formules van het RIJK. Dus het de vraag of die 10 miljoen mindering aan kosten betrouwbaar is. Maar als we daarentegen kijken wat het werk maatschappelijk oplevert, meer leefbare wijken, hulp in de zorg, op scholen bij verenigingen, dan is dat het geld zeker waard.

B2 Uitkomst Quickscan Broedplaatsen (collegebrief 18-7-2018)

Broedplaatsen voor ondernemers en kunstenaars zijn ongelooflijk belangrijk voor de stad. Hier worden kunst en nieuwe ideeën geboren. Daar kunnen mensen contacten opdoen en vinden zzp-er opdrachten en of hervinden de weg terug naar een vaste baan. Wij vinden he erg belangrijk dat de gemeente hierin actief faciliteert en we zijn dan ook benieuwd naar de verdere uitwerking van de plannen.

De grootste zorg die uit de quickscan naar voren komt, is de continuïteit in de toekomst. Panden die nu gebruikt worden als broedplaats lopen de kans te worden toegevoegd aan de woningvoorraad. Ten opzichte van andere steden hebben wij in Groningen veel tijdelijke onderkomens, er is dus ook behoefte aan meer permanente voorzieningen. Het zou ook ontzettend jammer zijn als opgebouwde communities zoals bijvoorbeeld The Big Building, naar jaren voortvarend te zijn geweest, dan ten onder gaan.

De scan zegt dat de gemeente op diverse manieren beleid kan voeren: passief, actief of faciliterend. Op dit moment past het om passief beleid te voeren omdat de markt het nu nog regelt maar in de toekomst – denken wij - zou een faciliterende en mogelijk deels meer actief beleid meer gaan passen. We zouden dus graag zien dat de gemeente pro-actief de rol op zich neemt, met de kunstenaars, broedplaatsen en incubators mee te denken over de toekomst en we zijn blij dat met deze quickscan alvast een stap gezet is.

B3 Review Evaluatie G-Kwadraat 2015-2019 (collegebrief 2-7-2018)

Het beleid werpt vruchten af in veelal de hoge high-tech sectoren. We hebben eerder aangegeven dat we G-kwadraat breder willen zien. Dus ook ambacht, mensen die werkzaam zijn in de zorg, onderwijs etcetera, verdienen veel meer aandacht.

Interessant voor jou

Woordvoering Commissie Financiën & Veiligheid, 17 oktober 2018

Lees verder

Woordvoering Duidingsdebat, 28 november 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer