Woord­voering Duidings­debat, 28 november 2018


28 november 2018

De Partij voor de Dieren is tevreden met de verdrievoudiging van het aantal zetels. Deze was niet onverwacht, in lijn met onze bestendige en continue landelijke groei op alle bestuurslagen en uiteraard ook een gevolg van een mooie campagne, waar hard is gewerkt. Vrijwilligers, dank daarvoor! Onze drie zetels laten zien dat een steeds grotere groep mensen zich afkeert van het instrumenteel behandelen van dier en natuur, van een maatschappelijk systeem dat ervoor zorgt dat we alles en iedereen steeds meer in termen van economische grondstof of potentieel concurrent of klant bekijken. Het is tijd voor een fundamentele bezinning op onze samenleving en de Partij voor de Dieren staat te springen om daar als bestuurder in onze nieuwe gemeente vorm aan te geven. Ik zal daar zo op terug komen.

Hoe de uitslag verder te duiden? Landelijke trends lijken leidend. Verreweg de meeste zetels zijn naar GroenLinks gegaan. Onze felicitaties aan GroenLinks en alle andere winnende partijen. GroenLinks is een partij die ooit is ontstaan uit waarden als solidariteit, milieubescherming en pacifisme, zaken waar de Partij voor de Dieren volledig in mee gaat. De verliezer is D66, dat met zijn vertrouwen in het hedendaags liberalisme en het poldermodel een stuk verder van ons gedachtengoed afligt. De vraag is in hoeverre deze uitkomsten verdiend zijn: beide partijen zaten in het laatste college en dragen allebei de verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid. Groningen staat in de top 3 wat betreft het aantal minima dat langdurig in armoede verkeert. Er zijn, ondanks de crises in klimaat en biodiversiteit, meer bomen gekapt dan geplant in de afgelopen vier jaar. Er blijft een worsteling met grote projecten.

Voor de Partij voor de Dieren moet de focus in de politiek anders. In een coalitie waar wij deel van uitmaken, dient behoud van groen niet slechts een tropisch sausje te zijn over een Hollandse stamppot. Compassie met alles dat leeft en de overtuiging dat het mooiste en het meest waardevolle dat onze aarde te bieden heeft, de grote verscheidenheid aan levensvormen is, moet het fundament zijn van een open akkoord.

Wij onderscheiden daarbij drie belangrijke punten. Ten eerste: de toekomst is plantaardig. De vanzelfsprekendheid waarmee dieren in voedsel en andere producten worden verwerkt moet verdwijnen. De vee-industrie leidt in Nederland en wereldwijd tot onnoemelijk lijden, tot grote vervuiling, biodiversiteitsverlies en opwarming van de aarde. In de handreiking van de coalitieonderhandelingen lazen we dat de luchtkwaliteit in Ten Boer slecht is als gevolg van de uitstoot van stikstof. Het zo mogelijk inperken van de veestapel lijkt voor de hand te liggen. Dieren moeten kunnen leven naar hun aard. De eiwittransitie, de voedseltransitie, dient in alle lagen van de gemeente eenzelfde status te krijgen als de energietransitie.

Een tweede belangrijke onderwerp voor ons is de Groene Gemeente. Op welke wijze kunnen we ervoor zorg dragen dat het groene tussengebied tussen Stad en Haren niet wordt volgebouwd? Kunnen we de EHS uitbreiden? De stad moet groener en de omliggende kernen moeten hun groene karakter behouden, waarbij de gemeente moet aansturen op een meer biologische en natuurinclusieve landbouw. Overal dient meer leefgebied voor dieren te worden gecreëerd, op het land, in de stad, bij nieuwbouw, waarbij voortdurend bedacht moet worden dat een groene omgeving ook direct bijdraagt aan het welzijn van mensen. De gemeente gaat onder andere veel nieuwe bomen planten. Met het aanwezige groen en bomenbestand wordt veel zorgvuldiger omgegaan dan in de afgelopen jaren is gebeurd.

Een derde punt betreft dierenwelzijn. Particulier vuurwerk wordt verboden, Geen visserij meer in gemeentelijke wateren. Geen jacht op gemeentelijke gronden. Geen toestemming voor beheer, bijvoorbeeld in het kader van weidevogelbescherming, op marters, huiskatten, vossen en reeën.

De Partij voor de Dieren staat voor een radicale ommekeer in onze verhouding tot dier en aarde. De afhankelijkheid van een steeds grotere productie en consumptie is een doodlopende weg. Wij streven naar een andere verdeling van de schaarste. Omdat alles van waarde weerloos is.

Interessant voor jou

Woordvoering Commissie Werk & Inkomen, 19 september 2018

Lees verder

Woordvoering actualiteitendebat Shell-interview met de Burgemeester, 23-01-2019

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer