Woord­voering: Ener­gie­toeslag voor studenten


22 maart 2023

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Dank, Voorzitter en ook dank voor de agendering. We hoorden deze week weer een paar keer 'pech-generatie' in de media. Een woord dat toch de schijn heeft van een reeks toevalligheden die je overkomen, omdat je pech hebt. Dat is voor studenten tegenwoordig niet aan de orde. Landelijk beleid handelt al jaren niet in het belang van studenten en vorig jaar was het opnieuw raak. Iedereen krijgt energietoeslag, behalve studenten. De gemeenten hebben vanuit het Rijk te weinig middelen gekregen om ook studenten te ondersteunen. Wel hebben we 3,6 miljoen ontvangen om studenten via de individuele bijstand ondersteuning te bieden, maar daarvoor moet je dan eerst maximaal lenen om in aanmerking te komen. Wie verzint dit? Het is dus niet gelukt om deze ondersteuning bij studenten terecht te laten komen en daar zijn we allesbehalve trots op. Het is wel goed dat we het geprobeerd hebben en dat studenten en studentenverenigingen betrokken zijn geweest in de gesprekken om te kijken hoe we de middelen toch daar kunnen laten komen. Ook ligt er een aangenomen motie die daartoe oproept. De enige mogelijkheid die er nu lijkt te zijn is een voucher met daarop een relatief klein bedrag ter compensatie, waarbij niet een directe relatie ligt met ondersteuning voor gestegen energiekosten. We begrijpen dat studenten toch graag deze voucher willen zien. Daarnaast begrijpen we ook de afweging van het college om het geld achter de hand te houden voor het uitbetalen van energietoeslag aan studenten als de rechter daartoe beslist heeft. Er is helaas geen andere mogelijkheid dan eerst de uitspraak van de rechter af te wachten, omwille van eventuele compensatie van het Rijk terug te krijgen. Het behoeft geen uitleg dat deze gang van zaken ronduit schandalig is. Het gaat om veel geld en daarbij hebben we als gemeente ook extra energietoeslag uitgekeerd, nog €200 boven de € 1.300, die we dus mogelijk aan studenten zouden moeten uitkeren als de rechter daartoe beslist. We sluiten ons daarom aan bij de afweging dit geld eerst voor dit risico te reserveren, in plaats van nu voor een voucher te kiezen. Mijn fractie wil wachten op de afloop van de lopende rechtszaken, maar ongeacht de uitspraak willen we dat dit geld, volgens de wens die de raad heeft uitgesproken in de motie, wel beschikbaar blijft voor de doelgroep.

Tweede termijn: Heel kort, want alles is duidelijk of gezegd. Wat duidelijk is, is dat er een oplossing vanuit het Rijk moet komen, want daar is echt een puinzooi van gemaakt. Ik ben even benieuwd wat we op dat punt concreet kunnen doen? Er zijn andere steden die hier met deze problematiek te maken hebben. Aan de wethouder: gaan we een brief sturen? Trekken we op met andere steden? Ik denk dat het belangrijk is dat we duidelijk met andere steden kenbaar maken in wat voor een puinzooi we hier zijn beland.

Voorzitter: Dank u wel. U wenst daarop te reageren? Mevrouw Gietema van D66.

Mevrouw Gietema (D66): Ik ben toch benieuwd van de Partij voor de Dieren als vraag op wat u net zei. We hebben het over een puinzooi. Ik geef het kabinet absoluut een onvoldoende op dit punt, op hoe ze dit hebben geregeld. Anderzijds, in die puinzooi krijgen we als gemeente wel eens meer middelen, zoals vandaag op OOG TV bekend gemaakt dat er ook een soort van meevaller is. Daarmee ontstaat eventueel weer ruimte om andere dingen te
doen. Is de heer van de Partij voor de Dieren het met mij eens dat de puinzooi soms ook positief uitvalt?

Voorzitter: De heer Van Zoelen.

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er soms een positief resultaat is en dat er meer komt. Als we vooruit gaan kijken wat er nu aan een risico op ons afkomt, dan weegt dat bijna niet op tegen die paar voordelen die we elders halen. Dit is echt zorgwekkend wat op ons afkomt. Ik denk dat we die zorgen echt duidelijk kenbaar moeten maken aan Den Haag.