Woord­voering: Vast­stelling MER gebieds­ont­wik­keling Meerstad Noord


22 maart 2023

De heer Hekkema: Dank, voorzitter. Dan zal ik me ook beperken tot een aantal vragen. Mijn eerste vraag gaat net als die van de heer Sietsma van GroenLinks over die twee hele mooie initiatieven waarvan de een al gaande is en de ander nog in de opstartende fase zit. Ik zou graag van het college willen horen of het college - we besluiten hier nu over een raadsvoorstel waarbij de koppelkansen wel worden genoemd, maar er verder geen besluitvorming aan hangt - wel in kan gaan op het verdere traject en het proces en hoe wij hier als raad ook in de toekomst nog over kunnen gaan besluiten. We willen meegeven dat we dat erg belangrijk vinden vanuit de Partij voor de Dieren. Dan wat inhoudelijke vragen en ik denk dat die dan bij de wethouder energie liggen. We hebben natuurlijk de gebiedsvisie vastgesteld door de raad en 2021 gesproken over een minimale tussenruimte tussen de zonnepanelen van ten minste drie meter. Nu zien we toch dat in het raadsvoorstel zelf en in de MER-beoordeling op een wat andere bandbreedte wordt gerekend. Ik volg die argumentatie wel. In het milieueffectrapport wordt gesteld dat die mogelijke gevolgen voor het versterken van de natuur best aanzienlijk kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt in de beoordelingscommissie van die MER van het milieueffectrapport dat ook gesteld dat het nog best lastig is om voorbeelden in het land te vinden waarbij daadwerkelijk ook echt versterking van de natuur heeft plaatsgevonden. Het is vooral mogelijk, dat zegt de commissie ook, een theoretische aanname. Graag een reactie daarop van de wethouder van hoe we in het groene inrichtingsplan er toch echt voor kunnen zorgen - en dat kunnen we bijvoorbeeld doen door middel van monitoring, door middel van nog meer ecologen betrekken straks bij de groene inrichtingsplan en natuurlijk ook de omwonenden betrekken - dat het straks echt een zonnepark wordt dat een ecologische plus heeft en waarbij je dan misschien ook wel echt een heel mooi voorbeeld wordt van hoe duurzame energieopwekking en ecologie samen kunnen gaan. Dan heb ik ook nog een vraag over de gebiedsovereenkomst die samen met omwonenden wordt gesloten. Daarin wordt heel mooi gezegd dat voor 150 hectare een pachtovereenkomst wordt gesloten met omwonenden. Daar staat wat ons fractie betreft ook heel terecht in dat op die gronden straks geen jacht plaatsvindt, maar dat staat niet in het raadsvoorstel zelf. We zouden graag zien dat het toch in het raadsvoorstel zelf ook wordt opgenomen. Misschien kan de wethouder daar ook even kort op reageren. Dan laat ik het daar eerst bij.

Interessant voor jou

Woordvoering: Energietoeslag voor studenten

Lees verder

Woordvoering: Noodpakket energiekosten + stavaz + continuering 2023 herstelagenda Groningen Vooruit

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer