Woord­voering Commissie Financiën & Veiligheid, 10 januari


10 januari 2018

B1. Onderzoek Burgerbetrokkenheid Rekenkamercommissie (aanbiedingsbrief + rapport 14 november en raadsvoorstel 19 december 2017)

Dank voorzitter, we kunnen ons vinden in het voorstel maar wel hebben we enige twijfels over de noodzaak de verschillende beelden en ideeën over burgerbetrokkenheid binnen de raad in kaart te brengen. Dat is zeer breed en lijkt ons een aangelegenheid van en tussen partijen onderling als er voorstellen worden gedaan betreft burgerparticipatie. Dan wordt in de commissies en raad wel bekend hoe partijen daartegenover staan.

B2 Evaluatie nieuw prostitutiebeleid (collegebrief 21 november 2017) + Cijfers uitstapprogramma's Terwille (collegebrief 24 november 2017) + Stand van zaken afbouw tippelzone (collegebrief 30 november 2017)

We zijn blij dat vier vrouwen bereid zijn om aan de klankbordgroep deel te nemen. Het is belangrijk te weten wat in de groep leeft zodat daar met de invulling van het prostitutiebeleid rekening mee kan worden gehouden.

Het blijkt dat er kritiek is op de maximale werkduur van 11 uur en ook op camera’s die zijn opgehangen door een exploitant. De exploitant is er op gewezen dat de camera’s niet gericht mogen zijn op de publieke ruimte. Dit vinden we een wat zwakke opstelling. Indien de camera’s gericht zijn op de publieke ruimte dienen deze camera’s direct verwijderd te worden. Betreft de 11 uren norm zijn wij benieuwd of hier mogelijk andere manieren van invulling of handhaving voor mogelijk zijn.

Er zijn 31 situaties van thuisprostitutie geconstateerd en daarvan is bij 9 gevallen een signaal mensenhandel aangegeven. We zijn benieuwd wat verder met dit signaal is gedaan en hoe dit is opgepakt en waar dit toe heeft geleid.

We zijn blij met het goede werk dat Terwille verricht om mensen uit te kunnen laten treden. Het project van raam naar baan is belangrijk. Nog veertig vrouwen wachten op een baan. We open daarin ook inzet van de gemeente om de vacature bank te vergroten. Op dit moment lijkt deze erg leeg.

Stand van zaken tippelzone. Wij hebben eerder aangegeven bezorgd te zijn bij het sluiten van de zone omdat dan de nieuwe aanwas buiten beeld blijft. Wij gaan graag in op de uitnodiging te gaan praten met de zorgverleners.

B3 Cameratoezicht Gele Loper (collegebrief 15 december 2017)

Wij zijn zien graag een persoonsgebonden aanpak en we begrijpen dat hiervoor een lange adem nodig is. We denken dat de nu gekozen weg de juiste is, een inzet op effectief ketenbeleid. Betreft de effectiviteit hebben we lange tijd de resultaten van het camera toezicht bijgehouden. Nu blijkt, dat dit middel niet effectief was. Nu zullen we dus andere instrumenten gaan monitoren. Graag blijven we door het college over de effectiviteit van aanpak op de hoogte gehouden nu dit vanwege het geven van toestemming van het plaatsen van cameratoezicht niet per se voor de burgemeester noodzakelijk meer is.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer