Woord­voering Commissie Onderwijs & Welzijn, 10 januari


10 januari 2018

B1. Inrichting gelijk speelveld

Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren is blij om te lezen dat de inrichting van het Gelijk Speelveld, een plan waar wij eveneens altijd voorstander van zijn geweest, nu bijna klaar is. Om er ook maar een metafoor in te gooien: de gemeente is in dit proces duidelijk niet uit het veld geslagen. De plannen zien er goed uit, en het is vooral goed dat er ruimte blijft om met verenigingen individueel afspraken te maken over het recht van opstal en eigendom als deze niet direct binnen de bestaande kaders passen. Ook is het fijn om in de brief van de Sportkoepel te lezen dat de samenwerking over het algemeen erg positief verliep.

De Partij voor de Dieren heeft kennis genomen van de normeringsbezwaren die de KNVB en KNKV op de bestaande plannen hebben geuit. Echter, als het kleedkameroppervlak bij de huidige, bestaande situatie inderdaad slechts 90 vierkante meter is in plaats van 106, dan zien wij niet direct een reden om voor de bestaande gebouwen wel voor 106 vierkante meter vergoedingen uit te keren.

Wat betreft het aantal van de kleedkamers per speelveld vragen we ons af of de gemeente de oplossing voor het normeringsvraagstuk die zij ziet, namelijk het project “beter benutten” binnen het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen, wellicht eerder kan starten. De bezwaren die de Sportkoepel, KNKV en KNVB hierover uiten spelen namelijk wel nu, en een eventuele herijking van de accommodatienota waarschijnlijk lang zal duren.

Antwoord wethouder: Dit meerjarenprogramma en het project “beter benutten” doen we graag in samenspraak met de sportverenigingen, en omdat dit vaak verenigingen zijn op basis van vrijwilligers zal dit enige tijd duren. Haastige spoed is hierbij niet gewenst.

B2. Voortgang Sociaal Domein + Burgerparticipatie & Stichting WIJ Groningen + Financiering Incidentele Subsidie WIJ Groningen

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de inspreker. De Partij voor de Dieren is altijd overwegend positief geweest over de ontwikkelingen betreffende de WIJ teams en de Stichting WIJ Groningen en dat is nu niet anders. Wij zien ook de noodzaak voor een egalisatiereserve van een half miljoen en steunen het raadsvoorstel dat hiervoor ligt dan ook, maar sluiten aan bij de woordvoering van de ChristenUnie wat betreft de gang van zaken hierbij.

Bij de begroting die ons ter inzage is aangeboden hebben wij echter wel één vraag: hoe kan het dat er voor de reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer voor meerdere jaren opeen een vast bedrag is begroot? Zeker bij de genoemde flexibele schil van 10% en het daaruit vloeiende wisselende personeelsbestand zou er toch wat ruimte moeten zijn voor andere of licht hogere bedragen dan één ton.

Nog over die flexibele schil gesproken, wij hopen niet dat het gestelde voornemen om nieuwe medewerkers tijdelijk aan te stellen zal leiden tot een verlies van expertise en kwaliteit als deze medewerkers worden ontslagen als zij hun maximale tijdelijke contractduur hebben bereikt, zelfs als zij hun werk goed doen, om enkel maar die 10 procents eis te kunnen behalen.

Eerder uitte de Partij voor de Dieren haar zorgen over het niveau van medezeggenschap en betrokkenheid van de wijkbewoners in de WIJ Teams. Wij zijn dan ook erg blij om in de collegebrief te lezen dat er zowel een WIJ-raad komt voor de gehele stad alsmede inspraakmogelijkheden voor wijkbewoners in elk van de elf WIJ-teams. Samen met het aanstaande Stadspanelonderzoek zijn wij ervan overtuigd dat Stichting WIJ echt voor en door de burgers wordt.

Wat betreft de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein kijken wij voorzichtig positief naar de voorgestelde samenwerking tussen WIJ en het Gebiedsondersteunend netwerk. Het klinkt inderdaad logisch om activiteiten die op het moment twee keer op een net andere manier plaatsvinden zoveel mogelijk te combineren. Wel vinden wij net als de PvdA en de SP dat hier nog veel onduidelijkheid bestaat.

De Partij voor de Dieren vindt hierbij een voortdurend contact met de voorzieninggebruikers en deelnemers aan de activiteiten echt cruciaal. Uit bureaucratisch en budgettair oogpunt snappen wij dat het wenselijk is zoveel mogelijk mensen langs Spoor 1 en Spoor 2 te helpen, maar waar maatwerk nodig blijkt moet ook maatwerk geboden blijven worden, ook als de indicatie hiervoor stijgt. Als inwoners na een periode van algemenere voorzieningen aangeven veel beter bij zorgvoorzieningen te varen moet hen die mogelijkheid ook geboden worden, ook als dit hogere kosten met zich meebrengt. Die flexibiliteit moeten we als gemeente waarborgen. Dankuwel.

B3. Jaarverslag Leerplicht & RMC

Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren dankt de gemeente voor dit jaarverslag en is blij dat er zoveel aandacht wordt besteed aan de leerplicht en het behalen van een startkwalificatie. Het goede onderwijs dat wij in Nederland genieten is immers een van onze grootste rechten, en daarom is het mooi dat er binnen de gemeente Groningen zoveel instrumenten bestaan, van Halt tot Subrosa en Voorwerk, om verzuim tegen te gaan. Het is mooi dat de verzuimaantallen stabiel zijn, een verdere daling is natuurlijk wenselijk maar wij zien ook dat de gemeente alle mogelijke moeite doet om dit voor elkaar te krijgen.

Wij sluiten ons aan bij de vragen die D66 stelt over de privacywaarborging bij het volgtraject. De enige vraag die de Partij voor de Dieren zelf nog heeft bij dit document betreft de leeftijdsgrens van 23 jaar die wordt gehanteerd door de Regionale Meld en Coördinatiefunctie. Wij begrijpen dat ergens een grens gesteld moet worden, maar wat gebeurt er met jongeren als zij deze leeftijd hebben bereikt zonder startkwalificatie? Belanden zij dan in een zwart gat of kunnen zij elders terecht? Hoe is hier zicht op en hoe worden zij begeleid? Graag reactie van het college hierop.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer