Woord­voering Financiën & Veiligheid 10 mei


10 mei 2017

B1 Jaarverslag 2016 gemeentelijke ombudsman Groningen (ingekomen stuk 7 maart 2017) + Jaarverslag klachten 2016, jaarverslag gemeentelijke ombudsman 2016 en verslag regeling klokkenluiders (collegebrief 6 april 2017)
Veel problemen met het toekennen met uitkeringen dat is schrijnend ook zeker in het licht dat de ombudsman een oproep doet om de klachtbehandeling niet alleen langs de logica van het systeem, maar ook vanuit de leefwereld van de betrokkene te blijven benaderen. Wij waren in de veronderstelling dat met de grote reorganisatie van de gemeente meer één gezicht zou krijgen en meer dienstverlenend zou worden ipv een digitaal bureaucratisch moloch. Wij hopen dat het college hier verkering in aanbrengt. De ombudsman vraagt bijvoorbeeld ook ….dat de klachtencoördinator in het verslagjaar een cursus klachtrecht heeft georganiseerd voor de klachtenfunctionarissen.

Dan lezen we sons schrijnende gevallen: “Soms worden mensen geconfronteerd met een flinke terugvordering van bijstand vanwege vermogen dat niet gemeld is bij de aanvraag. Soms vele jaren later. Het blijkt dan te gaan om mensen waarvan één ouder is overleden, waardoor ze mede-eigenaar zijn geworden van het ouderlijk huis.”

Is dit echt zo? Dit is toch verschrikkelijk, dat zou dus betekenen dat een overgebleven ouder een huis moet omgeven/verkopen omdat een kind in de bijstand zit. Het is belangrijk goede informatie te geven.

Het blijkt ook dat veelal de informatie verstrekking niet goed is. Ook is er sprake van een lange afhandeling en reactie tijd. We hopen dan ook dat het college de aanbevelingen van de ombudsman hieromtrent meeneemt.

Tot slot vinden wij het zorgelijk dat medische gegevens vaak zonder meer in het digitale cliëntdossier worden opgenomen. Het blijkt dat nog veel geregeld moet worden bij het vastleggen van gegevens bij de WIJ Teams. Wij vinden het van belang hier een vinger aan de pols te houden en te onderzoeken welke privacy aspecten verbeterd kunnen worden.

B2 Herijking Internationaliseringsbeleid 2017-2020 (raadsvoorstel 31-3-17)
Het herijkingplan stelt dat we in een mooie rurale groene omgeving leven. Dan vragen we ons af waarom dan het college toch zo graag wil investeren in een vliegveld en verdere verstedelijking van onze lefomgeving. Maar dit terzijde.

Bij een internationaal welkom hoort ook een gemeentelijke website waar men zich welkom voelt, graag zien we hier als eerste stappen gezet worden. Uit de bijlage blijkt ook dat er een tekort is aan goede Engelstalige informatie.

Betreft samenwerking met Yantai hebben we eerder in de commissie onze bedenkingen aangegeven omtrent het aangaan van een vriendschapsband. Bij de RUG wordt nog stevig overlegd hoe het precies moet met de academische vrijheid, en investeringen vanuit het Noorden in de melkproductie in China zien wij niet zitten.

In het kader van internationalisering zien we ook graag dat werk wordt teruggehaald in plaats van uitbesteed aan lage lonen landen. Bevordering van lokale productie van kleding bijvoorbeeld en of in de technische sector. Ook op het vlak van ICT / software ontwikkeling zie je dat de concurrentie met het buitenland groter wordt. Naast kennisstad is het belangrijk dat we lokale bedrijvigheid blijven stimuleren.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer