Woord­voering Financiën & Veiligheid 8 maart


8 maart 2017

B1 Aanpak fietsendiefstallen (collegebrief 16 december 2016)
Jaarlijks worden bijna 2000 fietsen gestolen, dat is een flink aantal waar je best wel van schrikt. Je vraagt je af hoeveel mensen hier achter zitten. De terugkoppeling spreek over verslaafden, en georganiseerde criminelen die fietsen naar het buitenland brengen. Wat mist en waarvan je verwacht dat deze groep er ook is, zijn de mensen die wellicht een fietst stelen omdat zij zelf bestolen zijn of wel uit noodzaak een fiets wilden stelen. Zijn er indicaties dat een dergelijke groep waarover ik spreek ook werkelijk bestaat, en zo ja moet deze groep dan niet ook met een plan van aanpak getarget worden? Voor het overige denken we dat de gemeente poogt de fietsdiefstallen voortvarend aan te pakken.

B2 Eén integraal afwegingsmoment, kader op te nemen bestemmingsvoorstellen jaarrekening (raadsvoorstel 26 januari 2017)

Artikel 2a Planning en controlcyclus
1. Het college biedt de raad de jaarstukken aan voor 1 mei.
2. Het college biedt de raad de Voorjaarsbrief aan voor 1 juni.

In de Voorjaarsbrief beschrijft het college aan de raad de ontwikkelingen van de stad en de ontwikkeling van het financieel meerjarenbeeld, om daarmee op hoofdlijnen kaders te krijgen voor het opstellen van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota voor 1 juli vast.

3. Het college biedt de raad de voortgangsrapportage van het voorjaar op een zodanig tijdstip aan dat deze kan worden betrokken bij het voorjaarsdebat, en het college biedt de voortgangsrapportage van het najaar op een zodanig tijdstip aan dat deze kan worden betrokken bij de begrotingsbehandeling.

4. Het college biedt de raad de ontwerpbegroting met de meerjarenraming aan voor 7 oktober
Het doorschuiven van de besluitvorming over het besteedbaar rekeningresultaat naar de voorjaarsbrief/begroting heeft wel een effect; het betekent in principe dat een eventueel overschot pas een jaar later kan worden ingezet en dat in aanloop naar de jaarrekening geen besluiten meer worden genomen die leiden tot een voorbeslag. Ter verduidelijking: een positief restant resultaat uit de jaarrekening 2016 kan met de voorgestelde werkwijze voor het eerst worden ingezet in de jaarschijf 2018 via de begroting 2018 (en niet in 2017, zoals in de huidige werkwijze gebeurt).

In het begrotingsproces 2018 gaan we kijken naar meer mogelijkheden om de financiele flexibiliteit nog meer te verhogen. Zo is het ophogen van het bedrag van de post onvoorzien (nu 100 duizend euro) een optie.

Omdat bestemmingsvoorstellen bij het opstellen nu straks bij de voorjaarsbrief afgewogen worden, kunnen deze pas ingaan voor het volgende boekjaar. Bestemmingen zij dean twee jaar vooruit gepland. We kunnen uitkijken hoe dit uitpakt voor de komende twee jaar. Er komt zo meer ruimte geld voor een langere periode op een bestemming vast te zetten.

B3 Managementletter PwC tussentijdse controle 2016 + reactie college (ingekomen brief 26 januari 2016 en collegebrief 26 januari 2016)
“Alhoewel formeel sprake is van één organisatie merken wij in ons contact met de organisatie dat in denken en doen van medewerkers vaak nog de ‘oude’ organisatiestructuur herkenbaar is.” Dat moet groeien lijkt ons. Wat wil je ‘Verandering of Revolutie’?

Er zijn ook door de snelle bezuiniging minder middelen beschikbaar om bijvoorbeeld jongeren aan te nemen. Goed dat de accountant dit ook ziet. We hebben eerder gepleit voor een strategische personeels planning waarbij mensen natuurlijk uitstromen en dan kansen voor jongeren komen. De te snelle reorganisatie heeft dit proces gefrustreerd. Veranderingen hoe snel ze ook gaan moet je wel de tijd willen geven.

Flinke aandacht op veiligheid en gebruik van ICT middelen en vraagt dit te verbeteren. De vraag is hoevaak is het een en ander in het verleden fout gegaan omtrent beveiliging en zijn er in het verleden veel niet geautoriseerde dingen gebeurd? ICT kan beveiliging leveren, maar het zijn de mensen die de veiligheid maken, het lijkt of de accountant zich primair op het technische aspect richt.

Te weinig beheersing ICT systemen om jaarrekening controle te kunnen ondersteunen. Dit moet natuurlijk verbeterd worden. Want dit kan ook gevolgen hebben voor de uitbesteding van ICT.

“Uitbesteding van deze processen leidt enkel tot een verschuiving van deze risico’s. Tevens leert de ervaring dat de kosten in deze situatie aanzienlijk kunnen toenemen omdat bij de aanbesteding vaak uitgegaan wordt van een situatie waarbij de IT-beheerprocessen op orde zijn.“

Bij uitbesteding wordt doorgaans uitgegaan van een situatie waar de processen op orde zijn. Dit is nu niet het geval. De vraag is of je dan wel moet uitbesteden.

B4 OZB-tarief niet-woningen 2017 (collegebrief + raadsvoorstel 20 februari 2017)
De OZB tarieven worden nu berekend aan de hand van een formule. De begrote opbrengst wordt gedeeld door de totale WOZ waarde. Nu een aantal panden van DUO en ziekenhuizen vanwege een rechtelijke uitspraak minder waard zijn geworden en kantoorpanden vanwege ‘de economische’ crisis minder waard is geworden is de totale WOZ lager en wordt het tarief hoger waardoor van het middenklein bedrijf de tarieven tot wel 6% gaan stijgen. Het college wil nu voor de niet woningen van de formule afwijken en een lasten verlichting van circa 9 ton aanbieden waarover de raad haar mening gevraagd wordt.

Onze eerste vraag: heeft uw nog vertrouwen in de huidige formule als deze voor zulke grote fluctuatie zorgt?

900.000 euro is een aanzienlijk bedrag. We begrijpen dat u de lasten voor ondernemers wilt verlichten maar begrijp ons ook dat dit zo ongeveer het bedrag is dat wij zouden missen indien we de hondenbelasting af zouden schaffen. Begrijpelijk dat het college hier keuzes maakt ten voordele van de thema’s die zij belangrijk vindt, maar wij maken graag wat kanttekeningen omtrent de gebruikte formule.

Zouden we niet beter de tarieven voor OZB kunnen differentiëren naar energielabel en de duurzaamheid van de gevoerde bedrijfsvoering? Nu zit energielabel al deels in de vervangingswaarde van de panden verwerkt maar wellicht kunnen we dit een nog betere uitwerking geven. Amsterdam is op moment aan het onderzoeken of hierin tarieven gedifferentieerd kunnen worden. Indien dat het geval is dan hebben niet marktwerking of rechtelijke uitspraken invloed op de tarieven maar alleen het gedrag van de ondernemer zelf. Naar onze mening is de gehanteerde formule nodig aan herziening toe.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer