Woord­voering Werk & Inkomen 22 maart


22 maart 2017

1 Bijstand op maat (raadsvoorstel 3 maart 2017)
Wij zijn zeker voorstander van bijstand op maat! Nu biedt de AmvB kaders om te mogen experimenteren. Het college geeft hier een invulling aan.

In de huidige Participatiewet spelen factoren als uitkeringsduur, werk- of participatieverleden of opleidingsniveau geen rol, laat staan de visie van de bijstandsgerechtigde zelf. In het plan van aanpak staat ook dat de Participatiewet uitgaat van de overigens onbewezen stelling dat de kansen op werk en participatie het grootste zijn als de gemeente bepaalt wat het effectiefste voor de bijstandsgerechtigde is. Het is een goede zaak om bijstandsgerechtigden hier zelf bij te betrekken.

De centrale onderzoeksvraag is: wat zijn de effecten van het geven van meer vertrouwen en eigen regie op het gedrag van bijstandsgerechtigden, de resultaten die ze behalen en op hoe ze hun eigen welbevinden beoordelen.

De zorg die we hebben bij dit voorstel is dat bijstandsgerechtigden onderdeel worden van een wetenschappelijk experiment. Hoewel we begrijpen, dat de gemeente gehouden is aan de strenge voorwaarden die het Rijk stelt, gaat het hier om soms kwetsbare mensen, die in een afhankelijke positie zitten.

In het huidige voorstel is geen keuzevrijheid met betrekking tot in welke groep een kandidaat terechtkomt. Mogelijk willen sommige mensen graag meedoen om in één van de eerste drie groepen terecht te komen. Dat betekent ook dat ze erg teleurgesteld zullen zijn, als ze vervolgens tegen hun wil in een groep worden geplaatst waarin alsnog hetzelfde regime wordt gehanteerd. Graag zouden we zien, dat hierin meer keuzevrijheid gecreëerd wordt.

Daarnaast wil het college ook dat deelnemers gaan vloggen en dergelijke, en proactief naar buiten treden als deelnemer aan dit experiment. Hierin zit voor ons ook een pijnpunt. Mogelijk dat deelnemers in hun latere leven helemaal niet geconfronteerd willen worden met een vlog over bijstand uit het verleden. Je levert hiermee in op je privacy. De vraag is of men dat wil en ook, of dat wenselijk is.

Aan de ene kant vinden we het dus een goede zaak dat met dit experiment een serieuze poging wordt gedaan de regels in de bijstand te vernieuwen. Aan de andere kant stoort het wetenschappelijke karakter van dit experiment, omdat het nog steeds om mensen gaat. Daarom zouden we graag eerst willen weten hoe bijstandsgerechtigden zelf tegen dit experiment aankijken, alvorens we hier als raad een besluit OVER deze mensen nemen. Laten we, in plaats van over deze mensen een besluit te nemen, samen met deze mensen een besluit nemen.

2 Besteding extra middelen Kansen voor alle kinderen (raadsvoorstel 1 maart 2017) Uitvoeringsplan armoedeprojecten 2017 en armoedemonitor 2016 (collegebrief 1 maart 2017)
Één op de vijf kinderen groet op in armoede. Armoede mag nooit tot uitsluiting leiden daarom is inzet van extra middelen extra belangrijk.

Acties die nu ondernomen gaan worden: Via Wij medewerkers het MaatwerkKindbudget in kunnen zetten. De drempel van de eigenbijdrage peuteropvang wegnemen. Stadjespas wordt uitgebreid met babybonnen en er komt aandacht voor een gezond ontbijt op school. Dat lijken ons goede punten om op in te zetten.

Daarbij ook dat de Stadjerspas wordt geautomatiseerd en het leden bestand wordt zo uitgebreidt naar 25.000 deelnemers. Beleid van pro-actief benaderen en maatwerk bieden is een beleid waar we achter staan.

In mei start project ‘Uitstroom bijstandsgerechtigden uit de wanbetalersregeling zorgverzekering’. Dit is een zeer goede ontwikkeling schulden mogen niet tot meer schulden leiden. Vroege signalering is heel belangrijk.

3 Meedoen (collegebrief 2 maart 2017)
Goed te zien wat er allemaal gebeurd. De PvdD ziet graag dat de overheid voedselbanken veel meer gaat ondersteunen. Vrijwilligerswerk bij voedselbanken door uitkeringsgerechtigden zou bijvoorbeeld ook gestimuleerd kunnen worden. Graag zien we meer duurzame projecten als bij de Wiershoeck. Voeding is een thema dat mensen kan verbinden.

4 Innovatie schuldhulpverlening 2017 (collegebrief 2 maart 2017)
Leidend beginsel in de pilot was dat niet zozeer de consequenties dragen voor het onverantwoordelijke gedrag in het verleden voorop staat, maar het perspectief op de toekomst.

Dank voor de brief. Schulden leiden veelal tot meer schulden daarom is het van belang vroeg te signaleren en een traject op te zetten dat leidt tot perspectieven op de toekomst.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer