Woord­voering raads­ver­ga­dering 29 maart


29 maart 2017

1-MINUUT INTERVENTIES

b Ontwikkelingen rondom kunstgrasvelden (collegebrief 10-02-17)
Al voor de uitzendingen van Zembla hebben wij al onze zorgen geuit over de rubberkorrels. Wij waren toen nog niet op de hoogte van de gezondheidsrisico’s voor mensen, maar de milieuschade was al wel bekend. En die schade was al behoorlijk fors. Fors genoeg om flink kritisch over te zijn in ieder geval. En de noodzaak om kritisch te zijn vergrootte alleen maar door de zorgen over gezondheidsrisico’s voor mensen.

Nu heeft het RIVM onderzoek gedaan en aangegeven dat het spelen op de velden veilig is. Het college volgt deze lijn en stopt dus niet met de aanleg van nieuwe rubberkorrels velden.

Echter geven de onderzoekers die het onderzoek hebben uitgevoerd aan dat nog helemaal niet met zekerheid is te stellen dat het spelen op de velden veilig is en dat zij zelf al niet hun eigen kinderen op dot gras zouden laten spelen. Dat zegt volgens ons al genoeg. Daarnaast heeft de VU onderzoek gedaan waaruit bleek dat de gevolgen veel ernstiger zijn dan dat het RIVM doet voorkomen. In de commissie hebben wij dit al duidelijk aangegeven, dus ik ga het niet herhalen. Feit is wel dat de onzekerheid over schade voor mensen volgens ons niet voldoende is
weggenomen en dat de schade voor het milieu sowieso sterk aanwezig is.
De wethouder heeft dit ook aangegeven in de commissie.

Om die reden zijn wij voor een test met een mogelijke andere infill om te kijken hoe we de schade aan mensen en het milieu kunnen voorkomen.

c Stand van zaken MFA de Wijert (collegebrief 01-02-17)
In dit plan wordt gesloopt en nieuw gebouwd. Hier zijn we nooit voor. Maar dit heb ik al meerdere malen aangegeven op dit punt.

8 DISCUSSIESTUKKEN

a Uitwerking amendement "uitstel uitwerking Diftar" (raadsvoorstel 2-03-2017, 6228815)
Het recyclen van afval levert een belangrijke bijdrage aan vermindering van nieuwe grondstoffen en levert een bijdrage aan ons milieu en onze leefomgeving. Als alle Nederlanders het huishoudelijk textiel, papier, glas en kunststof apart inleveren en dit wordt gerecycled kan de CO2 uitstoot kan met bijna 6 megaton (dit staat ongeveer gelijk aan de uitstoot van 1 miljoen auto’s en is meer dan de uitstoot van alle Nederlandse straatverlichting samen) worden verminderd. En hiermee kan een vijfde van de landelijke doelstelling om in 2020 de totale CO2 uitstoot met 20 procent te hebben verminderd bereikt worden.
Wij streven naar een energieneutrale gemeente en dit levert een belangrijke bijdrage daartoe, omdat verbranden en verwerken van afval naast dat het veel vervuiling oplevert ook veel geld kost.

Wij denken dat de gemeente inwoners meer bewust mag maken van het belang van gescheiden afvalinzameling en duidelijk kan maken dat dit uiteindelijk ook geld oplevert voor hen. Door daarnaast Diftar in te voeren en een onderdeel te laten zijn van het totale plan is de stap naar afvalscheiding een logische aangezien bewoners minder afval hoeven te brengen en daardoor uiteindelijk bewuster worden van wat afval kost.

b Locatieonderzoek watersportbaan en roeisport (collegebrief 22-12-16)
Wij kunnen in het algemeen instemmen met de bespreekpunten van de VVD en Student en Stad waarbij we bij punt 1 nogmaals extra willen aangeven dat we voor voldoende faciliteiten zijn mits natuur en ecologie niet verstoord worden.

En bij punt 2, we gaven het eerder ook al aan. De wanden die we hier bespreken zijn niet alleen roei-onvriendelijk, maar ook ree-onvriendelijk! Regelmatig komen hier reeën te water die de kant niet meer opkomen en hierdoor verdrinken. Dus wij zijn groot voorstander voor een roei- en reevriendelijke wand en wij zouden het waarderen als de gemeente een actieve rol neemt hiervoor bij overleg met provincie en/of waterschappen.

We hebben van de wethouder gehoord dat het college schriftelijk terug gaat komen op de vraag of er ruimte is voor een andere damwand als de golfslag niet voldoende gedempt wordt. En dat zal worden nagegaan in welke fase het proces van proefopstellingen voor de damwand zit en of de stortsteenoever langs de hele oever gepland zou staan. Vraag aan de wethouder of hier al meer over bekend is.

c Bijstand op maat (raadsvoorstel 3-03-2017, 6229251)
Wij zijn groot voorstander van bijstand op maat! We willen het college complimenteren met haar inzet om hier een invulling aan te geven.? Dit heeft geleid tot het feit dat het Rijk via een AmvB nu de mogelijkheid geeft te mogen experimenteren. Maar Bijstand op maat zoals het hier voorligt heeft een erg wetenschappelijk karakter gekregen.Om wetenschappelijke effecten te kunnen meten, is het noodzakelijk mensen aselect in groepen te plaatsen. In de commissie hebben we aangegeven dat we het juist belangrijk vinden dat er maatwerk en keuzevrijheid is. Deze keuzevrijheid biedt dit experiment niet. De enige keuze die een participant heeft, is het wel of niet deelnemen aan het experiment. Wij denken dat dit mogelijk kan leiden tot minder positieve effecten. Namelijk dat mensen zich mogelijk terugtrekken indien zij zich niet thuisvoelen in de toebedeelde groep.

Wij zetten dan ook vraagtekens bij de ethische validiteit van dit experiment.
De participanten bevinden zich in een afhankelijke positie.
Daarnaast zijn de groepen onderling beïnvloedbaar als zij er weet van hebben dat de ene groep privileges heeft terwijl de andere groep deze niet heeft. Voorts zijn de experimenten van de deelnemende gemeenten niet onderling op elkaar afgestemd.
Daardoor zal het in de toekomst moeilijk worden om op grond van de uitkomsten tot een uniform beleidsinstrument te komen dat een betere invulling aan de huidige participatiewet moet geven. Aangezien we Bijstand op maat erg belangrijk vinden en omdat wij niet een duur experiment aan willen gaan, terwijl er gerede twijfels zijn over een betrouwbare uitkomst, zullen we tegen dit voorstel stemmen.

d Besteding extra middelen Kansen voor alle kinderen (raadsvoorstel 1-03- 2017, 6225744) Uitvoeringsplan armoedeprojecten 2017 en armoedemonitor 2016 (collegebrief 1 maart 2017)
Wat kun je nou structureel aan armoede doen en kinderen hier uit halen. Één op de vijf kinderen groet op in armoede. Armoede mag nooit tot uitsluiting leiden! Daarom vinden wij de inzet van extra middelen ook erg belangrijk.

Alle projecten in dit voorstel lijken stuk voor stuk goed, maar verandert er iets structureels? Daar mogen we op hopen. Als je kijkt naar andere steden in NL zie je dat de 1 op de 5 kinderen die hier in Groningen in armoede leven erg hoog is in vergelijking met andere gemeenten waar het 1 op 9 is bijvoorbeeld, wat ook al hoog is. Ik schrik elke keer weer van deze cijfers en we moeten alle zeilen bijzetten om kinderen zoveel mogelijk tegemoet te komen. Beleid van pro-actief benaderen en maatwerk bieden is een beleid waar we achter staan. Wij kunnen daarom ook meegaan met het voorliggende voorstel.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer