Woord­voering Ruimte & Wonen 5 april 


5 april 2017

B1 Update Ontwikkelstrategie Reitdiepzone (raadsvoorstel 15-3-2017)
Het lijkt er op dat er genoeg inspraak mogelijkheden van bewoners zijn geweest en dat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met bewoners. Er zijn nog wat pijnpunten en die zijn door andere fracties ook al aangestipt. Daarnaast lijk het er op dat het plan eigenlijk wel noodzakelijk is om uit te voeren willen we de bewoners in de stad genoeg woonruimte kunnen bieden. Het is een logische stap om een oud industrie achtig gebied hiervoor in te zetten. Ik kon weinig haken en ogen vinden dus behalve dat het misschien wat groener zou kunnen worden. Het is een mooie kans om een groen gebied aan het water te creëren vlak bij de stad, zo zei de inspreker ook. Kan ik dat tussen de regels doorlezen of gaat het vooral om beton?

B2 Renovatie Simon van Hasseltschool (raadsvoorstel 17-3-2017)
Wij zien de waarde in van dit rijksmonument en willen graag dat het gerenoveerd wordt. Dus positief.

B3 Verhuizing voedselbank (collegebrief 9-3-2017)
Is het niet een idee om te investeren in energiezuiniger maken van dat pand a.d. Ulgersmaweg? Dat zal op langere termijn geld opleveren waardoor de voedselbank minder energiekosten zal hebben.

B4 Start prestatieafspraken 2018 en woonruimteverdeling (collegebrief 24-3-2017)
We vinden het belangrijk dat alle bewoners van onze gemeente beschikbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid krijgen qua wonen. Ook zijn wij ervoor bestaande woningbouw aan te pakken en te verduurzamen zodat sloop minder aan de orde is. Het gaat vaak om relatief kleine aanpassingen die naar ons idee beter te realiseren zijn dan maar simpelweg een huis te slopen. We willen dat oude, tochtige woningen aan worden gepakt omdat deze woningen de minst duurzame zijn. Bewoners zijn ook gelukkiger in hun huis wanneer deze goed geïsoleerd zijn en het milieu minder belasten. Bij nieuwbouw zou alleen uitgegaan moeten worden van energieneutrale woningen en zoals wordt gesteld in dit stuk is het belangrijk om investeringen af te stemmen op andere grote energieprojecten in de stad, zoals Warmte Stad. In het geval van nieuwbouw is aardgasloos en energieneutraal de norm.

Daarnaast wordt er in het stuk gesteld gesteld: “We verwachten dat verduurzaming een belangrijk thema wordt voor het nieuwe kabinet. Zodra hier meer duidelijkheid over is gaan we hierover zo spoedig mogelijk in gesprek met de corporaties. Daarnaast speelt verduurzaming een grote rol bij het verlagen van de woonlasten. Zaak is om de vaart erin te houden bij het verduurzamen van de sociale huurvoorraad in Groningen.” maar waarom wachten tot het nieuwe kabinet er is? Dat staat er toch los van?

Door energie neutraal te bouwen creëer je een bewustwordingsproces en ik kan mij dan ook helemaal vinden in de gestelde tekst hierover.

De vraag of noodzaak naar sociale huurwoningen stijgt. Dit is noodzakelijker en urgenter geworden vanwege de demografische prognoses en daarnaast door de verwachte toestroom van vluchtelingen. We vinden het erg belangrijk dat deze nieuwe Groningers goed kunnen wonen en zo ook makkelijker kunnen inburgeren in onze stad. Wij noemden dat al eerder.

Daarbij komt dat wij graag zien dat het college woningbouwverenigingen oproept huren niet te snel laten stijgen. Dit kun je o.a. bewerkstelligen door, zoals genoemd, woningen energiezuiniger te maken. Hiermee maak je mensen bewuster, kunnen ze geld uitsparen, zijn ze minder geld kwijt aan vaste lasten en zouden evt. de huren naar beneden kunnen waardoor mensen wellicht meer geld overhouden voor zaken als duurzamer voedsel, of wat dan ook.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer