Woord­voering Onderwijs & Welzijn 5 april


5 april 2017

B1. Kredieten vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds Sport050 2017 (raadsvoorstel)
Het college vraagt de raad om de kredieten voor de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen 2017 beschikbaar te stellen.

Sporten met goede faciliteiten is uiterst belangrijk en dat sporten enorm bijdraagt aan het welzijn van mensen hoef ik hier niet te benoemen. Goed dat het college er actief op inzet om de clubs te ondersteunen waar mogelijk.

We vinden het een duidelijk voorstel en zijn in grote lijnen positief. Maar toch nog kort even onze zorgen, het moet toch even gezegd: We lezen dat in deze VIP-MOP het accent ligt op de renovatie en de vervanging van acht natuurgras voetbalvelden.

Ook wordt het capaciteitsknelpunt op Sportpark Esserberg opgeheven door van het huidige natuurgrasveld voor rugby, een combi kunstgrasveld rugby/voetbal te realiseren.

Het moge inmiddels duidelijk zijn, de PvdD is geen voorstander van kunstgras. Ten eerste niet omwille van de gezondheid van de spelers, maar ook zeker niet omwille van de effecten voor het milieu. We hebben er in de vorige commissie uitgebreid over gesproken en ook in de raad van vorige week, dus ik zal er nu niet veel woorden aan vuil maken. Toch even kort: De investeringen betreffende omzet van natuurgras naar kunstgras vinden we vooral in het gedeelte van de co-investeringsfonds, en het is duidelijk, de clubs hebben zelf de keuze kunnen maken. Maar de gemeente is ook speler in deze en het accent zou wat ons betreft ook mogen liggen op bescherming van natuur en milieu en dus voor de voorkeur voor een andere infill.

B2. Tijdsplanning en voortgang proces stichting WIJ Groningen (collegebrief)
Uiterlijk 1 januari 2018 wordt de Stichting Wij Groningen opgericht. In deze brief informeert het college de raad over de tijdsplanning en de voortgang van het proces tot oprichting.

We waarderen het van het college dat gesteld wordt dat zorgvuldigheid en een duidelijke en heldere manier van communiceren van essentieel belang is. En ook dat het college transparant wil zijn over de stappen die gezet moeten worden.

Natuurlijk is dit logisch, maar het gebeurt niet altijd, daarom dat we op dit punt toch onze waardering willen uiten.

Ondanks dat maken wij ons wel een beetje zorgen over de veranderingen die het teweeg gaat brengen voor de verschillende werknemers, zowel bij nu nog verschillende organisaties als ook de gemeente als organisatie en we hopen dat hier zorgvuldig mee omgegaan zal worden.

Tot slot, de expertmeeting VVDvinden wij een goed plan en daar sluiten we graag bij aan.

Nog een afsluitende vraag: Is er al een reactie bekend van medewerkers? Wat is de mening over persoonlijke aanboden? En gaan mensen er niet op achteruit qua opgebouwde jaren e.d.?

B3. Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 (raadsvoorstel)
Hoewel de PvdD breed onderlegd is en wij kennis putten uit meerdere bronnen, zijn juridische stukken helaas niet onze specialiteit en vonden wij het dan ook pittig ons hierdoor te moeten worstelen. We lezen dat het college in ieder geval aan de clienten en hun vertegenwoordigers in begrijpelijke bewoording aan informatievoorziening doet aangaande rechten aan plichten. Dat is al heel wat. Nu wij nog!

Ondanks de voor ons minder begrijpelijke taal zijn ons toch een paar zaken opgevallen: Er is geen geval gelijk, dus maatwerk is aangewezen lezen wij, en die mening delen we. Wij vinden ook dat in samenspraak met de cliënt en de ouders gekomen zou moeten worden tot een goede oplossing die recht doet aan de concrete omstandigheden waarin de client verkeert.

De insteek dat clienten ook goede stappen vooruit kunnen maken, af kunnen komen van labels en al met al echt verder kunnen komen, waarderen we.

Tot zover goed. Echter maken wij ons , ten slotte, zorgen over de uitwerking van Artikel 11a Opschorting betaling uit het Pgb; Natuurlijk willen ook wij niet dat er misbruik gemaakt wordt van de pgb gelden, echter lezen wij dat verzocht kan worden tot opschorten van betaling als er het vermoeden is dat er misbruik wordt gemaakt. In de tijd van opschorten wordt dan onderzocht of de vermoedens kloppen.

Dit kan heel zuur uitpakken voor de mensen waarbij er geen sprake is van onjuist gebruik of toekenning. Een vermoeden is nog geen feit en om daar al naar te gaan handelen vinden wij niet juist.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer