Woord­voe­ringen gecom­bi­neerde commissies F&V, B&V en R&W


13 maart 2019

B1 Onroerende zaakbelastingen 2019 (raadsvoorstel 8-3-2019)

  Dankuwel voorzitter. Bij dit punt voer ik het woord namens mijn fractiegenoot dhr. van Zoelen, die er vandaag helaas niet bij kon zijn. Wij kunnen akkoord gaan met de voorgestelde verhoging van de OZB, aangezien de opbrengsten daarvan gebruikt worden voor de duurzame, sociale en groene ambities die zijn opgenomen in het coalitieakkoord.

  Graag zouden we zien dat in de OZB gedifferentieerd kon worden naar gelang de duurzaamheid van de panden. Helaas is dit juridisch op dit moment niet mogelijk voor gemeenten. In november 2017 hebben wij daarom een aangenomen motie ingediend om hiervoor te lobbyen in Den Haag. Zodat mensen en ondernemingen financieel meer gestimuleerd worden om hun panden te verduurzamen. Graag zien we dat de uitwerking van deze motie voortgezet wordt. Is het nieuwe college voornemens deze lobby en lijn voort te zetten? Graag een reactie.

  Wij sluiten ons ook aan bij de opmerkingen van de heer Bolle over de sportverenigingen. De OZB zou van ons niet mogen leiden tot verenigingen die in de knel komen, of hogere tarieven en daarmee een hogere drempel om te gaan sporten.

  Tot slot, nu de OZB is verhoogd, mevrouw Woldhuis kaartte het ook al even aan, vragen wij ons af of er hiermee ook ruimte is gekomen om de 5 à 6 ton voor de afschaffing van de hondenbelasting te dekken. Graag zien wij hiervoor in de toekomst een structurele dekking voor. Heeft het college al plannen in deze richting? Dankuwel.

  Wethouder: Hondenbelasting komt terug in de tarievennota, dit jaar of volgend jaar.

  B2 Regionale energietransitie regio's (bespreekpunten PVV)

  Dankuwel voorzitter. Bij dit punt voer ik het woord namens mijn fractiegenoot Kirsten de Wrede, die momenteel voor het laatst in een Statenvergadering zit. De PVV tekent aan dat de Regionale Energie Strategie geen verplichtend wettelijke status heeft.

  Voor de Partij voor de Dieren is die verplichtende status niet het belangrijkste. Het gaat hier om het gemeenschappelijke doel, de noodzaak van de energietransitie, waar volgens mij iedere partij in deze raad van is overtuigd, behalve de PVV. Volgens mij kan de regio elkaar prima vinden in die doelstelling zonder bindend kader. Fossiele brandstoffen leiden tot klimaatopwarming en de delving ervan leidt tot vernietiging van de leefomgeving van mens en dier.

  Uiteraard zijn daarbij kanttekeningen te maken: ook zonneparken en windmolens hebben nadelen en dienen zorgvuldig ingepast te worden voor mens en dier. En energieneutraliteit is een belangrijk onderdeel van de oplossing tot het klimaatvraagstuk, maar daadwerkelijke klimaatneutraliteit behelst veel meer dan de productie en consumptie van energie. Er ligt veel te weinig nadruk op consumptie van goederen en ook jawel, van dierlijke eiwitten. Dit terwijl de vis- en vleesindustrie 15% van de uitstoot van alle broeikasgassen veroorzaakt.

  Er is, naast het klimaatvraagstuk, echter meer te zeggen voor de energietransitie en daarmee de RES. Als we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk lokaal en regionaal duurzame energie wordt opgewekt, in lokale coöperaties bijvoorbeeld, of zelfs door burgers zelf, verdwijnt er aanmerkelijk minder geld naar de grote energiemaatschappijen. Ook krijgen bewoners meer zeggenschap en zijn we minder afhankelijk van energieleveringen uit het buitenland.Tot slot de rol van de provincie en de raad: overleg is belangrijk op alle lagen, omdat de gevolgen van de energietransitie groot zijn. De provincie kan een schakel zijn tussen rijk en gemeente, maar de rol van de gemeente zal groter zijn. En een belangrijke rol is weggelegd voor het individu, dat ook zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Dankuwel.

  B4 Toekomst Betonbos en Betonbosbewoners (bespreekpunten Partij voor de Dieren en GroenLinks n.a.v. beantwoording vragen art. 38 RvO)

   Dankuwel voorzitter,

   Ik hoor hier toch wel brede steun voor de toekomst van het Betonbos. De Raad geeft aan dat er toch wel helderheid moet komen en volgens mij is er ook een meerderheid voor een bemiddelende rol van de gemeente. Graag een antwoord hierop van het college. Daarnaast wordt er meerdere keren genoemd dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een alternatieve woonvorm. Maar het probleem is niet dat deze mensen straks helemaal geen huis zouden kunnen vinden mochten zij hier weg moeten, dus van dit terrein, maar juist dat zij de huidige woonvorm in de huidige samenstelling willen voorzetten en daar hebben ze, zoals het CDA ook al terecht aankaartte, in de gemeente gewoon geen ruimte voor. Dus dan nog een vraag aan het college: is het niet tijd dat we er actief mee mee bezig gaan om dat soort ruimtes in te gaan richten, waar dan meerdere mensen in een dergelijke alternatieve woonvorm kunnen wonen?

   Tot slot constateer ik ook dat niemand verder is ingegaan op de ecologische waarde van het huidige Betonbos, terwijl in het antwoord van het college expliciet wordt gezegd: “Omdat het gebied onderdeel uitmaakt van de SES, houden wij bij deze ruimtelijke ontwikkeling rekening met de beleidsregels ten aanzien van de SES. De ecologische waarden van het gebied zullen dan ook in de nieuwe plannen worden gecompenseerd."Dat er direct gesproken wordt over compensatie in plaats van natuurbehoud is iets wat mijn fractie minder vrolijk stemt.