Woord­voe­ringen gemeen­te­raads­ver­ga­dering, 27-03-2019


27 maart 2019

7. 1-minuut interventies

b. Toekomst Betonbos en Betonbosbewoners (Door: Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. Tijdens de commissievergadering bleek al dat er bij een meerderheid van de raadsfracties waardering bestaat voor alternatieve woonvormen zoals het Betonbos. Ook was er brede steun voor een helpende hand van de gemeente bij de zoektocht voor een nieuwe locatie voor de Betonbosbewoners, zodat zij hun woongroep elders kunnen voortzetten. Laat ik hierbij nog wel enkele misverstanden uit de wereld helpen: de bewoners verwachten niet dat zij op een nieuwe locatie gratis kunnen wonen. Dat dit de afgelopen 15 jaar mogelijk was dankzij gedoogbeleid van de grondeigenaar, was simpelweg geluk. Ook verwachten zij niet om per se weer binnen de stadsgrenzen terecht te kunnen. Het buitengebied is ook zeker een optie.

Wat tijdens de commissiebehandeling ook niet helemaal is overgekomen bij de rest van de raad en het college is de urgentie van de huidige situatie. De verstandhouding tussen de grondeigenaar en de Betonbosbewoners is erg verslechterd en gedwongen vertrek dreigt op korte termijn te gebeuren, zonder oplossing. De wethouder toonde zich tijdens de commissie wel bereid om als gemeente hierin mee te denken, maar het bleef een beetje vaag. Daarom vraag ik nu om twee toezeggingen: kan de wethouder toezeggen dat de gemeente met zowel de grondeigenaar als de Betonbosbewoners in gesprek gaat om te komen tot een normalisering van de verstandhouding en te spreken over een planning van het vertrek van de bewoners? En kan de wethouder toezeggen om in deze gesprekken en daarbuiten een faciliterende en ondersteunende rol te spelen in de zoektocht naar een nieuwe woonplek? Dankuwel.

Wethouder: Niet zo gek dat de aandacht nu er weer is voor het Betonbos. In commissie al wat over gezegd, maar zijn nu ook verduidelijkende vragen over gesteld dus hoop ik in 1x antwoord op te geven. Primair is deze kwestie tussen de eigenaar en bewoners, net als de afgelopen jaren. Fase van planvorming rondom Stadshavens is wat betreft de gemeente niet zodanig dat vertrek concreet gemaakt moet worden door de eigenaar. De gemeente kan een rol spelen in dat gesprek als het wel plaats moet vinden.

Als gemeente staan ze open om mee te denken, te faciliteren in ideen van bewoners, zonder daarin een garantie te geven. Staan open voor gesprek met bewoners. Met eigenaar van het terrein erop zullen aanspreken om netjes om te gaan met de bewoners nu ze er zitten. Als gemeente kunnen we dat bevorderen. Eigenaar zullen we erop aanspreken en daarop toezien. Moet netjes verlopen. We zijn bereid gesprekken te voeren in verbeteren van de verstandhouding, zonder verantwoordelijkheid te dragen voor het resultaat.

Gezien fase van het plan waarin het zit en het particuliere grond is, nog geen hele actieve rol. Eigenaar erop aanspreken dat beter te doen. Als definitieve planvorming dichterbij komt wellicht de rol van de gemeente te herzien. Vooruitlopend op definitieve plannen in gesprek met bewoners voor de toekomst.

Motie: 13 voor (SP, PvdD, 100%, S&O, S&S), 32 tegen, verworpen

8. Discussiestukken

b. LVV Regeling (collegebrief 19-03-2019) (Door: Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. De afgelopen jaren hebben wij als Partij voor de Dieren steeds ingestemd met de financiering voor onze Groningse Bed-Bad-Broodvoorziening. Het trok een zware wissel op de gemeentelijke financiën, maar wij geloven in de humane behandeling en opvang van elk mens. Mensen mogen niet aan hun lot overgeleverd worden op de straat simpelweg omdat ze ergens anders zijn geboren, of omdat ze een zogenaamde illegale status hebben. De situatie was echter niet houdbaar, en wij zijn dan ook blij dat Groningen is gekozen als een van de pilotlocaties voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening en dat het Rijk hiervoor eindelijk gaat betalen.

Het convenant dat is gesloten ziet er goed uit, en wij hebben vertrouwen dat het uitvoeringsprogramma de komende maanden naar voldoening uitgewerkt wordt door alle betrokken partners. Wij kijken er naar uit om deze in het derde kwartaal voorbij de raad te zien komen. Verder sluit ik me aan bij de vragen die zijn gesteld door mevrouw Paulusma van D66. Dankuwel.

Collegebrief Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (Door: Terence)

Dank voorzitter,

Voor de Partij voor de Dieren is het belangrijk dat inwoners van de gemeente Groningen op de hoogte zijn van hun kiesrecht en hoe dit werkt. Wij hebben tijdens de campagne gemerkt dat mensen van buitenlandse komaf vaak niet weten dat ze stemrecht hebben en daarbij vangen we veel vragen op over hoe de lokale politiek werkt, welke partijen er mee doen en waar ze voor staan. Tijdens de commissievergadering hebben we opgemerkt dat andere partijen deze signalen ook herkennen. Wij denken dat voor deze groep de informatievoorziening beter geregeld moet worden.

Wij dienen daarom samen met Student en Stad een tweetal moties in. Een motie die verzoekt te onderzoeken op welke wijze mensen van buitenlandse komaf beter over hun kiesrecht geïnformeerd kunnen worden. Dat gaat om de groep mensen afkomstig uit de EU en of van elders en reeds vijf jaar of langer in Nederland wonen.

Daarnaast een tweede motie, die verzoekt om de Stemwijzer naar het Engels te vertalen.

Onroerende zaakbelastingen 2019 (raadsvoorstel 8-3-2019) (Door: Terence)

Dank voorzitter,

Wij hebben niet veel toe te voegen aan onze bijdrage in de commissievergadering. Wel bleef een vraag onbeantwoord betreft onze wens te blijven lobbyen voor vergroening van de OZB hetgeen juridisch nog niet mogelijk is.

Het antwoord op de uitvoering van onze ingediende motie, ingediend samen met Student en Stad in 2017, die opriep tot een lobby naar het rijk, kwam in oktober 2018. Er gaat straks een inventarisatie gemaakt worden van wensen in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Vanuit deze samenwerking zou uiteindelijk een vernieuwing en verduurzaming van de gemeentelijke belastingen kunnen voortkomen.

Bij ons blijft de vraag of we als grote gemeente niet ten eerste onze eigen wensen zouden moeten inventariseren en ten tweede de vraag of we binnen dit IBP nog meer en actiever kunnen aansturen? Hoe is de kijk van het college hierop?