Woord­voering Gemeen­teraad Gemeen­te­re­kening, 12 juli


12 juli 2017

We zouden de Partij voor de Dieren niet zijn als we onze woordvoering over de rekening niet zouden beginnen met het onderdeel dierenwelzijn. In de rekening vinden we maar enkele regels die over dierenwelzijn gaan. Maar om nou niet al te kritisch te zijn, het gaat redelijk goed met het dierenwelzijn op het gebied van de verantwoordelijkheid van het college; alle wettelijke taken worden efficiënt en doelmatig uitgevoerd via het Basisarrangement Dierennoodhulp. Is het dan helemaal OK met het dierenwelzijn in de gemeente? Nee dat ook niet. Er gaan helaas ook dingen mis, dode vissen of lammetjes van de kinderboerderij die naar de slacht gaan. Maar wij blijven hier alert op en stellen het aan de kaak, hopelijk gaat het college dit ook, net als wij, als wezenlijke problemen zien.

Ook een onderdeel waarop het, volgens ons, mis gaat, is de hondenbelasting. Voor hondenbelasting zouden wij graag de vrijstellingsregeling anders zien en daarvoor hebben we een initiatiefvoorstel ingediend. We kijken uit naar de bespreking hiervan binnenkort.

Dierenwelzijn is volgens ons nauw verbonden met het onderdeel duurzaamheid en het initiatief De Wandeling is hier een heel mooi voorbeeld van. We vinden het erg mooi dat we als gemeente dit project hebben gesteund. Het uitgangspunt van dit project sluit goed aan bij onze partij, namelijk stimuleren om duurzaam en plantaardig te leven, dus zonder dierenleed, door activiteiten, eigen voedsel verbouwen, het elkaar laten ontmoeten van mensen en het gratis delen van kennis.

Duurzaamheid komt verder breed terug in de bouw of renovatie van woningen. Hier werd flink op ingezet door het college. Dus dat is in principe hartstikke goed. Maar de resultaten bleven een beetje achter.

Een voorbeeld hiervan was de subsidie van groene daken. Er waren 2 jaar geleden minder daken gerealiseerd dan gepland, maar nu zagen we het zelfs helemaal niet terug. Betekent dat we dat niet meer promoten in het vervolg?

Wat betreft Bestaande bouw: Een belangrijke opgave in dit verband was het besparen van energie in bestaande woningen.

Het plan was om aantal woningen te renoveren naar duurzame en energie-nota-loze woningen. Helaas is hierbij de doelstelling voor de sociale huurwoningen in 2016 niet gehaald. Dit vinden we jammer, want we willen toch in 2035 energie-neutraal zijn en dit is een belangrijk onderdeel ervan. We hebben schriftelijke vragen over dit punt gesteld en hopen dan ook dat het college, zoals ze aangeeft in de beantwoording, haast zal maken op dit punt.

We zouden graag zien dat er verdere stappen worden gezet in verduurzaming van woningen. Indien we huizen energie-neutraal maken dan zal dat leiden tot lagere woonkosten voor huishoudens. Dit middel kan tevens ingezet worden ter bestrijding van armoede. Betreft deze armoede vinden we het namelijk erg zorgelijk dat nog steeds 1 op de 5 kinderen in Groningen in armoede leven.

Wat hier ook mee samenhangt is de sociale huur. De sociale woningbouw blijft een punt. In 2016 is de druk op de sociale huurwoningen niet verminderd ten opzichte van de voorgaande jaren en het aantal sociale huurwoningen is niet toegenomen. Hier moeten we echt samen hard mee bezig! Bij elk nieuw project moeten nieuwe sociale woningen worden gerealiseerd vinden wij, zodat huizen ook gemengd worden, koop en huur door elkaar in alle wijken.

Maar terug naar duurzaamheid:
Duurzaamheid lijkt een hot item te zijn en wordt, zeker in vergelijking met voorgaande jaren, redelijk uitvoerig besproken in de rekening. Op het gebied van duurzaamheid denken wij dat we snelle en snellere stappen kunnen maken om in 2035 energie neutraal te worden. Dat vindt het college ook en daarom wil het de lopende initiatieven versnellen en opschalen.

Hiermee samenhangend wil ik nogmaals benadrukken dat we, in ons streven om in 2035 energie-neutraal te worden, we niet de vlees- en zuivel-consumptie kunnen blijven negeren zoals nu het geval is. We zien graag dat ook burgers gestimuleerd worden minder vlees te eten.

Duurzaamheid gaat niet alleen over energie en economie, maar ook over onze leefomgeving, grondstoffen, hoe we met elkaar omgaan en ons voedsel. Dat laatste is iets waar wij het steeds over hebben en we zijn blij dat het college dit nu ook meeneemt in haar overwegingen.

Wij hebben het hier, als volwassenen allemaal over duurzaamheid en hoe het wel of niet moet. Maar om een echt duurzamere wereld te krijgen lijkt het haast noodzaak in te zetten op de jeugd zodat zij later ook kunnen bijdragen aan een duurzame wereld. Om die reden zijn wij natuurlijk enthousiast over het Centrum voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie. In principe is er een hoog aantal gehaald, 92% dat gebruik maakt van het centrum, maar de beoogde 96% is helaas niet gehaald.

Wij vinden natuur belangrijk. En het college vindt dit ook. Net als duurzaamheid lijkt groen ook een hot item te worden. Het college spreekt over het willen behouden van groene karakters in de wijken, dat klinkt heel mooi natuurlijk, maar in de praktijk zien we er wat minder van terug.

In 2016 zijn er veel bomen gesneuveld, door werkzaamheden of de aanleg van fietspaden. Dit vinden we erg jammer en we hebben hier dan ook veel aandacht aan besteed door o.a. herhaaldelijk schriftelijke vragen te stellen.

We vinden het belangrijk op te komen voor de veelal gezonde en prachtige bomen in onze stad. Het opkomen voor wat kwetsbaar is, is één van de speerpunten van onze partij. En we voeren dit door op meerdere vlakken. Zo maken wij ons ook dit jaar weer druk over de vrouwenopvang.

We zien een flinke toename in het aantal meldingen huiselijk geweld. En daar schrikken we van. Zeker wanneer je dit in het licht ziet van de maximale bezetting van de vrouwenopvang. Er is vanuit het Rijk flink op gekort, qua financiering. We lezen echter dat het voor onze eigen regio niets uitmaakt, zo blijkt uit de rekening, Dus dat is fijn, maar onze zorgen spreiden zich verder uit dan enkel de gemeente. Al beseffen we dus dat dat hier niet ter sprake komt. En de zorg blijft groot aangezien er dus een flinke toename is in het aantal meldingen van huiselijk geweld.

Een andere kwetsbare groep mensen in onze stad zijn de vluchtelingen en statushouders. Hier is ook goed nieuws te vermelden gelukkig; we zijn blij om te horen en te lezen dat er een pilot wordt gedaan met statushouders die willen participeren. Natuurlijk is een taalbarrière lastig, maar deze wordt kleiner wanneer mensen die willen, de mogelijkheden krijgen om iets te kunnen doen. Nog steeds zouden we ook graag zien dat mensen zónder status, die vrijwilligerswerk o.i.d. willen doen, de kans hiervoor krijgen en hierover geïnformeerd worden. Want als je alleen maar op je kamer kan zitten wachten op een uitslag of je wel of niet mag blijven, zijn de dagen erg lang en dit kan dus weer aanvullende problematiek met zich mee gaan brengen.

Afsluitend nog kort over verbonden partijen:
Wij zien geen nut in het investeren in Airport Eelde, zoals vaker is duidelijk gemaakt. Wij vinden dat het zichzelf draaiende moet houden, of moet sluiten en plaats moet maken voor iets wat niet zo milieubelastend is als vliegtuigen.

Betreft Airport Eelde zien we een ontwikkeling dat we straks een verhoogd risico aangaan door extra investeringen. Graag zien we ons terugtrekken uit deze NV of zodanig onze aandeelhouders positie te benutten verdere investeringen tegen te gaan.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer