Woord­voering Onderwijs & Welzijn, 6 december


6 december 2017

B1. Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2018

Dankuwel voorzitter, en ook dank aan de insprekers voor hun mooie betogen. “Onderwijs is het paspoort naar de toekomst, want de toekomst behoort tot hen die zich er vandaag op voorbereiden” zei Malcolm X al in de jaren 60. In diezelfde zin is investeren in het onderwijs en een moderne huisvesting daarvan ook een soort paspoort naar de toekomst. Kenniscentrum Ruimte-OK stelt dat een gezond en kwalitatief goed gebouw, waar het gebruikersbelang voorop staat, bijdraagt aan het welbevinden en leerproces van leerlingen. De Partij voor de Dieren sluit zich daar geheel bij aan, en is dan ook blij met de omvangrijke gelden die de gemeente in 2018 beschikbaar stelt om er zorg voor te dragen dat de Groningse scholen die genoemd worden in het programma weer heel wat jaren mee kunnen.

Wel plaatsen wij een kanttekening bij het feit dat in maar liefst drie gevallen voor nieuwbouw wordt gekozen. De Partij voor de Dieren had in het kader van duurzaamheid liever gezien dat bestaande panden worden gerenoveerd of herbestemd. Bij De Meeroevers, een school waar nieuwbouw wél noodzakelijk is wegens het falen van de huidige semipermanente gebouwen, werd het verzoek om nieuwbouw door de gemeente echter afgewezen omdat de huidige lokalen nog niet hun reguliere levensduur hebben bereikt. Maar is “reguliere levensduur” niet een holle en betekenisloze frase als De Meeroevers vorige week in het Dagblad van het Noorden nog de “schimmelschool” werd genoemd, en er volgens directeur Albert Roek sprake is van lekkage, verrotting en uitvallende verwarmingen?

Het is markant dat er tegelijkertijd wel groen licht wordt gegeven voor een enorm nieuwbouwproject van een andere school in Meerstad, waarvan de komst er ook nog eens voor zorgt dat Engelbert haar basisschool verliest. Deze plannen voor een nieuwe, hypermoderne state-of-the-art school voor 450 leerlingen in Tersluis zullen ongetwijfeld een aantrekkende werking hebben op mogelijke nieuwe inwoners van de wijk Meerstad. Wij zijn echter van mening dat de bewoners van Engelbert, waar de Driebondschool een belangrijk en geliefd onderdeel van het dorp vormt, hier niet de rekening van mogen krijgen, en niet geforceerd mogen worden om kilometers ver te rijden om de kinderen naar school te brengen. In de collegebrief wordt aangegeven dat het schoolbestuur van de Driebond heeft ingestemd met de sluiting. Uit de woordvoeringen van de insprekers blijkt nu dat dat niet eens zekerheid is. Zelfs als het wel zo is, dan is het belangrijk om te realiseren dat het schoolbestuur niet representatief is voor de dorpsbewoners van Engelbert, waaronder de 131 leerlingen en hun ouders. De Partij voor de Dieren stelt vraagtekens bij deze gang van zaken en zou graag een toelichting krijgen van het college over de gemaakte keuzes. Ook hopen wij dat er nogmaals gekeken kan worden naar de mogelijkheden om De Driebond open te houden. Dankuwel.

B2. Principebesluit verzelfstandiging Centrum Beeldende Kunst

Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren kan zich vinden in de beweegredenen achter de verzelfstandiging van het CBK en vind dat de gemeente hier een helder en goed onderbouwd bedrijfsplan voor CBK 2.0 laat zien. Wel vinden wij dat twee jaar een relatief korte periode is om de langetermijndoelstelling van het opbouwen van “een uitstekend imago” te realiseren.

Op pagina 31 van het bedrijfsplan wordt genoemd dat de helft van de verwachte inkomstenstijging tussen nu en 2021 wordt gevormd door een modernisering van de kunstuitleen. Even later wordt gesproken over een aanpassing van het prijsmodel van het leensysteem dat beter aansluit op wat gangbaar is in de hedendaagse markt. Wat houden deze modernisering en aanpassingen precies in? De Partij voor de Dieren hoopt dat een stijging van de uitleentarieven om de verzelfstandiging te bekostigen zoveel mogelijk vermeden kan worden, zodat kunst bereikbaar en betaalbaar blijft voor de meeste inwoners van Groningen.

In het bedrijfsplan wordt nog erg voorzichtig gesproken over een mogelijk vervolg op het aflopende sociaal statuut. Wat ons betreft is een sociaal statuut bij de reorganisatie onmisbaar, zodat de vaste CBK medewerkers niet benadeeld worden bij de verzelfstandiging en er draagvlak voor de reorganisatie bestaat. Wij gaan er vanuit dat de gemeente haar verwachtingen om tijdig een nieuw statuut te hebben opgesteld waarmaakt.

Alles van waarde is weerloos, dichtte Cobra dichter Lucebert in 1974. Dat gaat zeker op voor kunsten en cultuur. Laten we er voor zorgen dat de verzelfstandiging er niet toe leidt dat kunstenaars en kunstliefhebbers zich ergens tegen moeten verweren. Dankuwel.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer