Woord­voering Raad Gemeen­te­be­groting 2018


8 november 2017

Wij zijn als Partij voor de Dieren blij om te zien dat duurzaamheid steeds een belangrijkere rol inneemt bij de lopende en nieuwe projecten en ontwikkelingen in de stad. We zijn ervan overtuigd dat de integratie van duurzaamheid als leidend principe op alle beleidsvlakken de toekomst is voor ons allemaal. Deze beweging naar Groningen als een stad die in harmonie bestaat met mensen, dieren, natuur en milieu, wordt breed gedragen en ondersteund door haar bewoners. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de positieve reacties op het initiatiefvoorstel over Tiny Houses, wat wij samen met GroenLinks indienden. Dit soort alternatieve woonvormen bieden de kans voor het ontwikkelen van een duurzame manier van leven, en de mogelijkheid voor het creëren van sociale cohesie binnen een groep van bewuste burgers. Het is fijn dat de stad kansen biedt voor dit soort innovaties in de samenleving. We zijn dan ook erg blij dat er zo hard wordt gewerkt aan het initiatiefvoorstel en we zien uit naar terugkoppeling hiervan aan de rest van de Raad.

Kijkend naar de toekomst is het duidelijk dat ons credo van "duurzaamheid voorop" niet enkel een Partij voor de Dieren-visie is, maar overal weerklank vindt. We moeten snel van de noodzaak van Gronings aardgas af als we de leefbaarheid van onze provincie en gemeente willen behouden. Hoe eerder we als stad onafhankelijk van aardgas worden, hoe beter! Met grootschalig gebruik van andere, duurzame energiebronnen kunnen we aan de rest van de wereld tonen dat er andere mogelijkheden zijn, en dat het leegpompen van de aardgasvelden ten koste van de inwoners van Groningen niet langer een optie of een noodzaak is. We zijn dan ook blij dat de afgelopen jaren, onder andere dankzij samenwerking met de woningcorporaties, al een goede start is gemaakt met energiebesparing in bestaande bouw, en dat voor particuliere woningen het concept 'Groningen woont SLIM' is ontwikkeld.

Er is een merkbare afname van het groen in onze gemeente en dat is natuurlijk enorm zonde, ook voor een stad die in de toekomst gezond wil zijn en blijven. Het college wil deze afname gaan monitoren en hoopt door middel van de groencompensatieregeling dat het tij gekeerd kan worden. Dit lijkt ons goed, maar is het niet zo dat door verscheidene plannen van het college het groen juist afneemt? In de begroting wordt de afname van groen nu geschetst als iets waar het college machteloos naar staat te kijken en dat klopt volgens ons niet. Het college zou er juist voor kunnen zorgen dat het groen toeneemt in plaats van afneemt!
De groencompensatieregeling lijkt een goede regeling op papier, maar leidt in de praktijk vaak tot de terugplaatsing van groen op een andere plek in de stad. Hierdoor zien bepaalde buurten het groen in hun omgeving zienderogen afnemen. Regelmatig trekken wij als partij aan de bel hierbij. Wij zouden dan ook graag zien dat er toch meer rekening wordt gehouden met het al aanwezige groen. Wij zullen als partij ook hard aan de slag gaan met het idee wat we samen met de PvdA hebben geadopteerd tijdens de Open Raad, om groene tegels te gebruiken in Stad! We staan daarnaast ook op de motie van GL voor meer bomen in onze stad.

Als we verder naar de toekomst kijken, dan zien we dat een vruchtbare toekomst ligt bij initiatieven vanuit de wijken en bij gelijkwaardigheid tussen bewoners, ondernemers en instellingen in de wijk. In samen met elkaar optrekken en leven, met wederzijds respect, in een stad waar dat door goed bestuur mogelijk blijft. We zien dit terug bij projecten waarin de kans wordt gegeven aan nieuwe Groningers om werkervaring op te doen in Nederland, wat hen helpt bij het wennen aan de Nederlandse taal en gebruiken. We zouden het nog steeds erg mooi vinden als ook de nieuwe Groningers, die nog geen status hebben, mee zouden kunnen doen hierin.

Mensen ondersteunen op het gebied van werk en inkomen en het tegengaan van armoede zijn ook belangrijke pijlers die het werken aan een vruchtbare toekomst ondersteunen. Het college heeft hier op zich goede ideeën over waar wij ons in kunnen vinden. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan het onderzoeken van de mogelijkheden van een basisbaan, en bepaalde acties gericht op het tot stand brengen van een vertrouwensband, zoals mobility mentoring. Bij dit project zien medewerkers van de gemeente ook in wat stress over geldzaken met iemand doet. Wij staan ook op de motie van de PvdA over de basisbaan.

Verder denken wij ook dat een gemeente die zich inzet voor een goede toekomst van haar bewoners zich niet beperkt tot de inwoners die al financiële of sociale problemen ondervinden. Ook het ondersteunen van andere zwakkeren in de samenleving, en juist de personen met wie het minder goed dreigt te gaan, is cruciaal. Preventief werken en preventieve hulp- en dienstverlening blijven een onmisbaar onderdeel van een humaan stadsbeleid.

We zien in de begroting dat de inkomsten uit hondenbelasting tot 2021 zijn doorbegroot, terwijl we hadden afgesproken nog de nodige discussie over deze belasting te gaan voeren na de fusie van gemeente Groningen met Ten Boer en Haren, waar geen hondenbelasting wordt geheven. Wij hebben immers met de Stadspartij een initiatiefvoorstel ingediend over de kwijtschelding van hondenbelasting voor honden uit de opvang, dat onder dit voorstel is weggeschoven. Daarom dienen wij samen met de Stadspartij en 100% Groningen een amendement in, die hondenbelasting verwijdert uit de reeks van onderwerpen waarop een prijscompensatie wordt toegepast. Er kan hiervoor voldoende dekking gevonden worden zoals u in het amendement zult lezen. (precario)

Tenslotte voorzitter:
Betreffende de Onroerend Zaakbelasting zien we graag een duurzaamheidscomponent toegevoegd, hetgeen helaas in de huidige regelgeving niet mogelijk is. Nu wordt bijvoorbeeld een pand van een ondernemer meer waard wanneer hij investeert in een beter energielabel, waardoor de ondernemer meer OZB betaald en dus zeer waarschijnlijk niet gestimuleerd wordt om zijn pand te verduurzamen! Daarom dienen wij samen met Student en Stad een motie in die van het college vraagt om bij de Tweede Kamer te lobbyen voor onderzoek naar duurzaamheidscomponenten in de OZB.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer