Woord­voering Commissie Ruimte & Wonen, 15 november


15 november 2017

B1. Actualisatie bouw-en grondexploitatie Grote Markt oostzijde, Groninger Forum (raadsvoorstel 20-10-2017)
In onze ogen schetst het college in de brief een te positief beeld over het Forum. Wij verwachten
niet dat de bezoekersaantallen zoals geschetst daadwerkelijk zullen zorgen voor een sluitende exploitatie.

Ik hoef u niet te vertellen dat wij als partij tegen het Forum waren en zijn verbaasd dat er nu weer geld bij lijkt te moeten . Zijn de partijen die steeds gezegd hebben “ geen cent meer erbij ” nu bereid dat vol te houden? Kijk, stoppen kan nu eigenlijk niet meer en ik hoop van harte dat we ongelijk hebben gehad en dat het een geweldig mooi bloeiend gebouw wordt met allerlei leuke creatieve bedrijfjes en duurzame restaurantjes die allen genoeg geld in het laatje brengen om het gebouw overeind te houden.

B2. Evaluatie woonruimteverdeling en aanpassing huisvestingsverordening (raadsvoorstel 19-10-2017)
Ook wij beseffen dat het soms moeilijk is voor, zeker de grotere, gezinnen lastig is om een huurhuis te krijgen en wij vinden dat daar groots op in gezet mag worden. Dat lees ik ook in dit stuk als experiment.

B3. Strategische Koers Next City (collegebrief 3-11-2017)
Bijzondere doelgroepen: op transparantie wijze beter te verspreiden over de wijken en corporaties in de stad vinden we ook een goed plan.. Ook al hebben wij anders gestemd kunnen wij ons wel vinden in het kleine stukje loting dat voorgesteld wordt als experiment. Mits snel ge-evalueerd. Als dit stuk doorgaat naar de raad zal hier volgens mij een aparte stemming voor moeten komen en moeten er duidelijke kaders worden gesteld.

Omgevingswet: We zijn blij dat de woningbouwopgave van de gemeente wordt opgevangen op verschillende manieren en ik licht er een paar uit waar wij wat specifieks van vinden : Allereerst denken we dat Versneld ontwikkelen Suikerfabriekterrein, in 2020 in plaats van 2023 op zich okay is, maar hoe zit het met de afspraken die zijn gemaakt met bijv. EM2? Het Delen van Meerstad stedelijker ontwikkelen vinden we ook wat tricky aangezien dit toch juist een groen gebied zou zijn? Hoe zit het met diegene die hier zijn komen wonen vanwege deze reden? Waar wij helemaal voor zijn is het Transformeren verouderde bedrijventerreinen met een mix van wonen-werken.

Ook kunnen wij ons vinden in meer hoogbouw om de stad compact te houden, ruimte te houden en toch in hogere dichtheden te kunnen bouwen. Wil je dat er niet teveel groen verdwijnt, dan lijkt de 'compacte stad' omhoog te moeten. Ook de Woningbouw in de grotere binnenstad voor alle doelgroepen lijkt onomkoombaar.

Het punt van Bestaande nieuwbouwplannen versnellen en nieuwe naar voren trekken willen we graag per project aanzien, zoals we dat nu ook doen. Het faciliteren van een duurzame groei van de gemeente kunnen we toejuichen: alle groei moet energieneutraal, gasloos en climate proof zijn, zoals het college ook wil en natuurlijk moet Verdichting samengaan met intensief beleefbaar groen.

Wij kunnen ons er ook in vinden dat bij nieuwe woningbouwlocaties we vanaf het begin sterker rekening gaan houden met leefkwaliteit, door zo veel mogelijk parkeeroplossingen op eigen terrein te realiseren, door de bestaande groencompensatieregeling verder aan te scherpen en daarbij rekening te houden met de effecten van klimaatverandering.

Ook wij waarderen ons cultureel erfgoed. Uitgangspunt moet zijn dat erfgoed op verschillende manieren kan bijdragen aan de kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen en wij blijven ons hard maken voor het feit dat we denken dat je hier zoveel mogelijk op in moet zetten.

De stad heeft de afgelopen 50 jaar teveel juweeltjes verloren volgens ons.

Tenslotte voorzitter willen ook wij de groeiende stad bereikbaar houden voor de regio. Als het OV betaalbaar blijft door het slim combineren van regulier en doelgroepenvervoer, inzet op hubs en nieuwe brandstoffen (zoals elektriciteit en waterstof) zien wij dat helemaal zitten.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer