Woord­voering Raads­ver­ga­dering, 18 juli 2018


18 juli 2018

7 a. Vervolg maatregelen Paddepoel / Selwerd (raadsvoorstel 21 juni 2018, 7020085)

Dank u wel voorzitter. Ik zal hier niet de hele commissievergadering overdoen, maar wil toch nog even noemen dat een tunnel van 10 miljoen buiten proportie voelt. De kruising over de Eikenlaan moet veiliger worden, maar staat zo’n enorm grote investering wel in verhouding tot de situatie op dit moment? De wijkraad Paddepoel noemt het een erg groot bedrag dat misschien beter aan integrale gebiedsontwikkeling zou kunnen worden besteed, (en daar zijn wij het wel mee eens.) Zeker omdat er voor dit plan 75 bomen gekapt zouden moeten worden, waaronder veel monumentale.

Wij waren al nooit voorstander van de slimme route door Park Selwerd, en nóg zo’n forse aantasting van het groen is niet acceptabel. Wat dan wel? Een betere opgeblazen oversteek, en meer gebruik van andere routes. Daarnaast willen wij net als PvdA en GroenLinks in de commissie al aangaven eerst de resultaten van het verkeerscirculatieplan onderzoek afwachten.

8a. Eindrapport raadsonderzoek Geothermie (raadsvoorstel 12-7-2018, 7049900)

Wanneer wij als gemeente de ambitie hebben om in 2035 energieneutraal te zijn, blijkt het een lastige opgave om goed in de warmte van onze bewoners te kunnen voorzien en tegelijkertijd aan energiebesparing te doen. Het gebruik van energie voor warmte zal echt verminderd moeten worden en er zullen andere vormen van energievoorziening gewaarborgd dienen te worden. Geothermie ís een andere vorm en de PvdD was een enthousiast voorstander van geothermie. Onze huidige energiebronnen lopen, zoals wij allen weten, leeg en dit geeft de nodige schade aan milieu, mens en dier. Het moet anders, en met het inzetten van de geothermie leek de gemeente Groningen een goede weg in te slaan, natuurlijk naast zonne-energie, isolatie en windenergie.

Groningen legt zichzelf hoge ambities op als het gaat om energie-zaken en ook wij waren van mening dat het onderdeel geothermie hier prima tussen te scharen was. Het grootschalige project kon voor een lange periode veel huishoudens in onze stad kan voorzien van energie.

Voordat wij de negatieve info kregen van het SODM waren wij wel te spreken over de communicatie rondom dit onderwerp, zowel naar de raad als naar omwonenden of andere betrokkenen. Deze was veelzijdig en toegankelijk. Hierdoor leek het mogelijk een weloverwogen besluit te kunnen nemen over dit onderwerp. Bepaalde onzekerheden, zoals met name het gevaar voor aardbevingen waren zo goed als mogelijk weggenomen bij ons waardoor wij ingestemd hebben.

Daarbij is het ook nog eens zo dat na het boren van de eerste put bekeken kon worden wat en of er drukverschil, door het boren naar gas, is. Dat er ook gewerkt ging worden met een TLS (traffic light system) maakte de onderneming naar ons idee stevig en solide en zo veilig als mogelijk is. Het liep allemaal anders.

Er is nu op verzoek van de raad onderzoek gedaan naar de gang van zaken en communicatie rondom dit debacle en ik kan eigenlijk niet anders dan de conclusies en aanbevelingen over te nemen. Het college zegt alle aanbevelingen over te nemen en ik sluit mij aan bij de heer Ubbens met zijn afsluitende vraag.

8b. Definitieve gunning Outsourcing Generieke ICT (raadsvoorstel 10-7-2018, 7034273 en collegebrief 10-7-2018)

We begrijpen de uitleg die nodig is over de voorfinanciering. Per saldo zal deze gunning uiteindelijk voordelig zijn, daarom kunnen we dit raadsvoorstel steunen.

8c. Nieuwbouw Kunstwerf en ontwikkeling Villa B (Ebbingekwartier) (raadsvoorstel 22 juni 2018, 7022084)

Dank u wel voorzitter. De Kunstwerf, de extra kosten van ruim 2 miljoen maken de situatie nogal penibel. Een budgetoverschrijding van 50%, terwijl al voor het meest uitgebreide ontwerp gekozen was.

Volgens de Partij voor de Dieren is een goed cultuuraanbod goud waard, en daar hoort een goede huisvesting ook bij. De onzekerheid die de beoogde gebruikers momenteel hebben over hun huisvesting, met tijdelijke contracten en gebouwen van lage kwaliteit, is dan ook onwenselijk.

Door te kiezen voor de clustering van 4 instellingen wordt nieuwbouw echter noodzaak, omdat geen bestaande panden aan de eisen voldoen. Wij vinden ruim 6 miljoen nogal een groot bedrag voor deze clustering. Als de huisvesting van De Steeg, De Noorderlingen, Club Guy & Roni en Het Houten Huis gescheiden van elkaar plaatsvinden, achten wij het wel mogelijk dat het in bestaande panden kan gebeuren. Op een betere manier dan nu het geval is. Ook een stuk milieuvriendelijker dan nieuwbouw.

Bij eventuele nieuwbouw van de Kunstwerf mag van ons in ieder geval de huur voor de instellingen inderdaad niet omhoog gaan door de gestegen bouwkosten. Het beschikbare cultuurbudget zou volgens ons ten goede moeten komen van het aanbod, en niet voor de huisvesting. Dank u wel.

Interessant voor jou

Woordvoering Eerste Veegcommissie, 11 juli 2018

Lees verder

Woordvoering Extra Commissie Ruimte & Wonen, 11 september 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer